Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttolønsordning

Bruttolønsordningen, som også er kendt under betegnelserne lønomlægning eller den fleksible lønpakke, indebærer en overenskomst mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen accepterer et personalegode i bytte for et fradrag i den kontante løn. Personalegodet modregnes altså i din løn og kan eksempelvis være: mobil, internet, uddannelse eller aviser og magasiner.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en bruttolønsordning?

Under en bruttolønsordning, som ligeledes kan refereres til som lønomlægning eller en fleksibel lønpakke, indgås der en kontrakt mellem arbejdsgiver og medarbejder. I denne aftale vælger medarbejderen at få et personalegode i stedet for en del af den kontante lønudbetaling. Dette personalegode, som kan være ting som mobiltelefon, internetabonnement, faglig uddannelse eller abonnement på aviser og magasiner, samt firmabil, bliver trukket fra i den ansattes løn.

Betingelser der skal opfyldt

For at et personalegode kvalificerer til at være del af en bruttolønsordning, skal visse betingelser være opfyldt:

 • Overenskomsten skal være i overensstemmelse med de relevante juridiske regler, som for eksempel de arbejdsretlige overenskomster, der er gældende.
 • Der skal forekomme en faktisk reduktion i lønnen. Under lønforhandlinger er det muligt at fravælge en lønstigning til fordel for et personalegode indenfor rammerne af ordningen.
 • Lønnedgangen skal være et forudbestemt beløb og bør ikke variere med godets anvendelse eller med dets omkostninger.
 • Arbejdsgiveren påtager sig de ekstra omkostninger, hvis udgifterne til personalegodet ændres.
 • Lønreduktionen skal være gældende for hele aftaleperioden, som oftest minimum 12 måneder.
 • Ejerskabet af personalegodet forbliver hos arbejdsgiveren, selvom medarbejderen har brugsretten; medarbejderen må ikke erhverve ejendomsretten eller betale og efterfølgende få refusion.
 • Aftalen skal være frivillig, og medarbejderen kan ikke tvinges til at acceptere goder som løn.
 • Medarbejderen skal kunne træde ud af ordningen, og aftaler bør derfor laves for bestemte perioder, således at den oprindelige bruttoløn kan genoptages.

Bruttolønsordningen kan være særligt fordelagtig, hvis du ønsker efter- eller videreuddannelse, da ordningen er omkostningsneutral for arbejdsgiveren og kan medføre en betydelig besparelse for dig ved at reducere egenbetalingen med cirka 30-50%.

Hvem er berettigede til at anvende en bruttolønsordning?

Bruttolønsordningen står åben for alle lønmodtagere, inklusive dem der for nyligt er blevet afskediget, forudsat at de har indgået en forudgående aftale om efteruddannelse eller videreuddannelse som en del af ordningen.

Selv som modtager af deltagerbetaling i henhold til loven om støtte til voksenuddannelse, er det muligt for dig at udnytte fordelene ved bruttolønsordningen. Denne ordning inkluderer også arbejdstagere, som får ydelser relateret til selvvalgt kompetenceudvikling efter en kollektiv overenskomst, samt fagfolk som konsulenter og revisorer, der får ydelser i forbindelse med personligt arbejde under en aftale.

Hvis du er aktiv i bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn, eller andre organisatoriske strukturer, eller hvis du er medlem af en a-kasse, fagforening, pensionskasse eller et livsforsikringsselskab, og modtager uddannelsesydelser, kan du også benytte dig af bruttolønsordningen. Dette gælder også for personer, der modtager ydelser fra et arbejdsformidlingskontor eller som modtager ‘Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag’.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke uddannelsesforløb og kurser dækker bruttolønsordningen?

For at et kursus eller en uddannelse kan finansieres gennem en bruttolønsordning, er det et krav, at det har en erhvervsmæssig relevans. Kurser eller uddannelser, der tjener rent private formål, falder uden for de skattefrie fordele. Det er ikke nødvendigt, at uddannelsen eller kurset er umiddelbart relateret til din nuværende stilling; det kan også anvendes som et springbræt til nye muligheder efter en afskedigelse.

Normalt er fordele givet af arbejdsgiver skattepligtige. Men inden for uddannelsesområdet er der specifikke undtagelser, som betyder, at skattefrihed gælder for alle typer af erhvervsrettede uddannelser og kurser bekostet af arbejdsgiveren. Dette gælder, uanset om der er tale om grunduddannelse, videreuddannelse eller efteruddannelse, og uafhængigt af om udbyderen er en privat institution eller en offentlig uddannelsesinstitution.

Skattemæssige overvejelser for bruttolønsordninger

Ved implementering af en bruttolønsordning er der flere skatteregler og grundlæggende krav, som arbejdsgivere skal overholde. Eftersom en bruttolønsordning reelt set betyder en omstrukturering af lønnen og en nedsættelse af medarbejderens bruttoløn, er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Ifølge Skattestyrelsen inkluderer disse betingelser:

 • Aftalen skal respektere gældende lovgivning, som eksempelvis arbejdsretlige overenskomster.
 • Der skal være en faktisk og planlagt reduktion i den kontante lønudbetaling.
 • Lønomlægningen skal normalt strække sig over hele løn aftaleperioden, eller som en generel regel, minimum 12 måneder.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar at stille godet til rådighed, og medarbejderen må ikke selv finansiere godet for så at blive refunderet.
 • Den reducerede kontante løn skal være et fastlagt beløb, som ikke ændrer sig i takt med brugen af godet eller med arbejdsgiverens løbende omkostninger.

Skattefrie godtgørelser for transport, kost og logi falder uden for rammerne af disse regler.

Specifikt for bruttolønsordninger der involverer telefoner og andet IT-udstyr, gælder der særlige forhold. Hvis en medarbejder har en arbejdstelefon til rådighed, med eller uden medarbejderens egenbetaling, skal medarbejderen beskattes for fri telefon. Dette indebærer en årlig beskatning på 3.100 DKK (2023-taksten) for fordelene ved at have en telefon til personlig brug stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Udløb - bruttolønsordning

Når en bruttolønsordning når sin afslutning, stopper virksomhedens forpligtelse til at forsyne medarbejderen med aftalte goder, såsom transportkort eller wellness-behandlinger. Skulle situationen være den, at en medarbejder ønsker at overtage et fysisk gode, som for eksempel en mobiltelefon, ved ordningens ophør, bør man tage højde for følgende punkter:

 • Ansvarsfordelingen for eventuelle fejl eller mangler på godet – det skal være klart, hvem der er ansvarlig.
 • Fastlæggelsen af sælgerens identitet – ved lejede eller leasede effekter skal det bestemmes, om det er leasingselskabet eller virksomheden, der er den retmæssige sælger.

Det er kritisk, at disse betingelser er nøje udspecificerede og nedskrevne for at forhindre eventuelle misforståelser, særligt hvis der opdages fejl ved godet senere.

Det skal fremhæves, at køb af godet efter bruttolønsordningens endeligt skal ske med midler, der allerede er blevet beskattet, og købsprisen skal svare til godets aktuelle markedsværdi.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bruttolønsordning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En bruttolønsordning er en aftale, hvor du som medarbejder accepterer at modtage et personalegode, f.eks. en mobiltelefon eller et internetabonnement, i bytte for en del af din kontante løn. Dette betyder, at værdien af godet bliver fratrukket din løn, og du nyder fordel af godet, samtidig med at din kontante løn reduceres tilsvarende.

Alle lønmodtagere kan gøre brug af en bruttolønsordning, herunder nyligt afskedigede med en aftale om videreuddannelse. Det gælder også for dem, der modtager støtte til voksenuddannelse, arbejdstagere under selvvalgt kompetenceudvikling via en overenskomst, og fagfolk som konsulenter, der arbejder under en aftale. Medlemmer af bestyrelser og fagforeninger eller modtagere af ydelser fra et arbejdsformidlingskontor er ligeledes berettigede.

En bruttolønsordning dækker erhvervsrettede uddannelser og kurser, også dem der ikke direkte relaterer til din nuværende jobfunktion. Både grunduddannelser, videreuddannelser og efteruddannelser er inkluderet, uanset om de udbydes af private eller offentlige institutioner. Uddannelser med et rent privat sigte er ikke omfattet af de skattefrie fordele, som ordningen tilbyder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: