Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Boafgift

Forståelsen af boafgift er central for enhver, der står over for en arvesituation. Boafgiften, som du muligvis skal betale, afhænger af din relation til den afdøde samt størrelsen på arven. I 2023 skal du betale boafgift, hvis du arver mere end 321.700 kr. fra nogen, der ikke er din ægtefælle.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er boafgift?

Forståelsen af boafgift er central for enhver, der står over for en arvesituation. Boafgiften, som du muligvis skal betale, afhænger af din relation til den afdøde samt størrelsen på arven. I 2023 skal du betale boafgift, hvis du arver mere end 321.700 kr. fra nogen, der ikke er din ægtefælle. 

Begrebet boafgift, som tidligere var kendt som arveafgift indtil 1994, og sommetider refereres til som arveskat, repræsenterer det samme fænomen.

Det er væsentligt at notere sig, at boafgiftens størrelse varierer baseret på den afdødes forhold til dig. Dette er grunden til, at det er afgørende at overveje at oprette et testamente for at sikre dine nærmeste efter din bortgang.

I 2023 er bundfradraget for boafgift fastsat til 321.700 kr. Det vil sige, at dette beløb kan fratrækkes før boafgiftens beregning på 15%. Dog gælder dette ikke for den yderligere boafgift på 25%, som ikke har yderligere fradrag. Det er også vigtigt at forstå de specifikke regler, der gælder for forskellige arvingegrupper:

 • Ægtefæller og velgørende organisationer betaler ikke boafgift, og der er derfor ikke noget bundfradrag for disse grupper.
 • For børn, samlevere, forældre og lignende arvinger, fratrækkes bundfradraget på 321.700 kr. før der betales 15% i boafgift af den resterende del af arven.
 • For søskende, niecer, bedsteforældre og lignende, fratrækkes bundfradraget fra de første 15% af boafgiften. Den ekstra boafgift på 25% betales af den fulde arv efter fradrag af de 15% boafgift, uden yderligere bundfradrag.

Desuden, hvis du arver efter en forælder eller en person, som har siddet i uskiftet bo med en afdød ægtefælle, kan du være berettiget til et dobbelt bundfradrag. Dette skyldes, at arven fra den først afdøde ikke tidligere er blevet udbetalt, og derfor er det oprindelige bundfradrag ikke anvendt. Dette dobbelte bundfradrag kan give en signifikant skattefordel.

Uddybning af arvingegrupperne

Boafgift på 0% for ægtefæller

Ægtefæller har den fordel, at de er fritaget for at betale boafgift ved arv. Det betyder, at når du arver efter din ægtefælle, er der ingen boafgift at betale, uanset om arven er direkte eller gennem uskiftet bo. Dog skal der tages højde for visse omkostninger, såsom:

 • Omkostninger til professionel opgørelse af boet, hvilket kan indebære advokatsalær, hvis en advokat administrerer opgørelsen.
 • Retsafgift til skifteretten, som for eksempel kan være en minimal udgift på 500 kr. for at få boet udleveret uskiftet.

Med disse undtagelser, er overførslen af arv mellem ægtefæller næsten uden omkostninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Boafgift på 15 % for andre arvinger

Basisboafgiften på 15 % er gældende for en bred gruppe af arvinger, herunder:

 • Samlever, under forudsætning af at I har boet sammen i mindst to år, eller har, eller venter, et barn sammen. Dette gælder også for samlevende søskende eller venner ved dødstidspunktet.
 • Direkte afkom såsom børn, børnebørn, oldebørn, inklusiv stedbørn og deres efterkommere, forudsat at der er et lovligt ægteskab mellem den ene forælder og den afdødes partner.
 • Adoptivbørn samt bortadopterede børn.
 • Svigerbørn, men kun i de tilfælde hvor dit barn er gift med personen.
 • Plejebørn, som har haft bopæl hos dig før de fyldte 15 år og har boet hos dig i mindst 5 år.
 • Dine biologiske forældre. Andre former for forældreskaber såsom plejeforældre og stedforældre er ikke inkluderet i denne kategori.
 • Tidligere ægtefæller, herunder både separerede og fraskilte ægtefæller.

Beregning af boafgift på 15%

Når det kommer til boafgift på 15%, følger beregningen et klart regnestykke:

 1. Arvens fulde størrelse opgøres først.
 2. Derefter trækkes det gældende bundfradrag for året, som i 2023 er 321.700 kr., fra arvens total.
 3. På det beløb, der er tilbage efter bundfradraget, pålægges der en boafgift på 15%.

Lad os tage et praktisk eksempel, hvor du efterlader 1 million kroner til dit barn:

 • Arven er på 1 million kroner.
 • Bundfradraget på 321.700 kr. bliver fraregnet (1.000.000 kr. – 321.700 kr. = 678.300 kr.).
 • På de resterende 678.300 kr. opkræves der 15% i boafgift (678.300 kr. x 15% = 101.745 kr.).
 • Dit barn skal derfor betale 101.745 kr. i boafgift.
 • Efter boafgiften arver dit barn 898.255 kr. (1.000.000 kr. – 101.745 kr. = 898.255 kr.).

Hvis arven deles mellem to børn, vil hvert barn modtage halvdelen af arven efter boafgift, som i dette tilfælde vil være 449.128 kr. til hvert barn. Det er vigtigt at bemærke, at bundfradraget er knyttet til den afdøde og ikke til antallet af arvinger, hvilket betyder, at det ikke fordobles, selvom der er flere arvinger.

Når det gælder situationer med dobbelt bundfradrag, som f.eks. i tilfælde af uskiftet bo, ser eksemplet således ud:

 • Du efterlader en arv på 1 million kroner efter et uskiftet bo.
 • To bundfradrag på 321.700 kr. fratrækkes fra den samlede arv (1.000.000 kr. – 2 x 321.700 kr. = 356.600 kr.).
 • Fra de resterende 356.600 kr. betales der 15% i boafgift (356.600 kr. x 15% = 53.490 kr.).
 • Dit barn skal i dette tilfælde betale 53.490 kr. i boafgift.
 • Dit barn vil derfor arve 946.510 kr. (1.000.000 kr. – 53.490 kr. = 946.510 kr.).

For to børn, vil de hver modtage halvdelen af det beløb, der er tilbage efter boafgift, men det dobbelte bundfradrag gælder kun én gang, og derfor vil opdelingen af arven ikke ændre på det samlede bundfradrag.

Det er afgørende at have forståelse for disse beregninger, da de påvirker den endelige arv, der modtages. Dette sikrer gennemsigtighed i arveprocessen og hjælper med at planlægge for fremtiden med klarhed omkring de økonomiske aspekter ved arv og boafgift.

Boafgift op til 36,25% for søskende, niecer, bedsteforældre mv.

I tilfælde af søskende, niecer, bedsteforældre og andre i en lignende relation til afdøde, er der potentielt en højere boafgift på op til 36,25 %. Denne gruppe inkluderer:

 • Hel- og halvsøskende.
 • Nevøer, niecer, fætre, kusiner, grandfætre og grandkusiner.
 • Bedsteforældre samt stedforældre.
 • Børn af en samlever, medmindre barnet har boet sammen med dig i mindst 5 år, og samlivet startede før barnet fyldte 15 år.
 • Venner og bekendte, samt alle andre personer, der ikke er underlagt 0% eller 15% satserne.

Beregningen af boafgift for denne kategori involverer flere trin:

 1. Hele arvens værdi opgøres.
 2. Bundfradraget på 321.700 kr. trækkes fra arvens værdi.
 3. Der betales 15 % i boafgift af det beløb, der er tilbage efter bundfradraget.
 4. En tillægsboafgift på 25 % pålægges det resterende beløb efter det første boafgiftsfradrag. Det er vigtigt at notere, at der ikke trækkes yderligere bundfradrag fra i forbindelse med tillægsboafgiften.

Lad os eksemplificere med en arv på 1 million kroner til en søster:

 • Arven opgøres til 1 million kroner.
 • Bundfradraget på 321.700 kr. fratrækkes (1.000.000 kr. – 321.700 kr. = 678.300 kr.).
 • 15% boafgift af de resterende 678.300 kr. (678.300 kr. x 15% = 101.745 kr.).
 • Tillægsboafgiften på 25% beregnes af 898.255 kr., som er arven minus den første boafgift (898.255 kr. x 25% = 224.564 kr.).
 • Den samlede boafgift vil være 326.309 kr. (101.745 kr. + 224.564 kr. = 326.309 kr.).
 • Din søster vil arve 673.691 kr. efter boafgift (1.000.000 kr. – 326.309 kr. = 673.691 kr.).

I dette tilfælde udgør boafgiften 32,63 % af den samlede arv. Hvis arven skulle deles mellem flere søskende, ville hver arve deres andel af det efterladte beløb efter boafgiften er trukket fra. For eksempel, hvis to søskende arvede, ville de hver få 336.864 kr. udbetalt efter boafgift.

Det er også muligt at reducere boafgiften fra maksimalt 36,25 % til 30 % under visse betingelser. I tilfældet med din søster ville dette betyde, at hun ville modtage 36.864 kr. mere i arv efter dig, hvis afgiften blev reduceret, hvilket resulterer i en udbetaling på 700.000 kr.

Forståelse af disse satser og beregninger er afgørende, da det kan have en stor økonomisk betydning for arvingerne. Korrekt planlægning og rådgivning kan potentielt mindske beløbet af boafgift, der skal betales, og dermed sikre en mere fordelagtig økonomisk situation for arvingerne.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Reducering af boafgift

For at reducere den potentielt høje boafgift på op til 36,25 % til 30 %, findes der strategier, som involverer velgørende organisationer i arveprocessen. Denne skattenedsættelse sker ved at indrømme en velgørende organisation en del af din formue, under visse forudsætninger, som også gavner dine arvinger.

En effektiv metode til at sænke boafgiften er at testamentere 30 % af din formue til en velgørende organisation. Dette kan gøres ved at indgå en aftale med organisationen om, at de betaler boafgiften for din arving. Den velgørende organisation, som er fritaget for at betale boafgift, modtager således en del af arven og påtager sig omkostningerne til din arvings boafgift.

Fordelen ved velgørende organisationer i arveafgifter

Da velgørende organisationer ikke er underlagt boafgift, kan din arving nyde godt af en lavere afgiftsrate, idet organisationen betaler boafgiften på deres vegne. Ved at anvende denne fremgangsmåde betales der kun boafgift af 70 % af arven frem for hele beløbet. Lad os illustrere dette med et konkret eksempel:

 • Din samlede arv udgør 1 million kroner.
 • Du vælger at lade 30 % gå til en velgørende organisation, f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, på betingelse af at de betaler din søsters boafgift.
 • Folkekirkens Nødhjælp modtager så 300.000 kr. (1.000.000 kr. x 30 %).
 • De skal derefter betale både den normale og tillægsboafgiften af de 700.000 kr., din søster skulle arve. Efter udregningerne svarer det til 217.559 kr.
 • Din søster, som tidligere ville have modtaget 678.300 kr. direkte fra dig, arver nu 700.000 kr. Hun opnår altså en fordel på 36.864 kr.
 • Folkekirkens Nødhjælp, efter at have betalt boafgiften, står tilbage med en nettofordel på 82.441 kr. (300.000 kr. – 217.559 kr.).

Det skal dog bemærkes, at hvis arven er mindre end 562.500 kr. i 2023, vil anvendelsen af 30 % reglen resultere i en mindre arv for arvingerne. Derfor anbefales det, at denne regel først benyttes, når arven overstiger 1 million kroner.

Ved at benytte sig af 30 % reglen, kan både arvingerne og den velgørende organisation opnå en økonomisk gevinst fra arven.

Ønsker du som mange andre danskere at minimere boafgiften, er det afgørende at overveje et veludformet testamente. Et testamente er et kritisk dokument, der sikrer, at din formue fordeles i overensstemmelse med dine ønsker, samtidig med at det potentielt kan reducere boafgiften for dine arvinger.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Boafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Boafgift er en skat, som skal betales, når man arver værdier fra en person, der ikke er ens ægtefælle. Boafgiften varierer afhængig af arvingens relation til den afdøde og størrelsen på arven, med særlige regler og satser, der gælder for forskellige arvingegrupper.

For at beregne boafgiften for børn og andre nære arvinger, opgøres arvens fulde beløb først, hvorefter det gældende bundfradrag på 321.700 kr. (i 2023) fratrækkes. Af det resterende beløb betales der 15% i boafgift.

Søskende, niecer, bedsteforældre, og andre i lignende kategorier skal betale en højere boafgift på op til 36,25%. Dette inkluderer 15% basisboafgift og en tillægsboafgift på 25% af det beløb, der er tilbage efter fradrag af basisboafgiften.

 Boafgiften kan mindskes fra op til 36,25% til 30% ved at testamentere en del af arven til en velgørende organisation, som påtager sig at betale boafgiften for arvingen. Velgørende organisationer betaler ikke boafgift, og ved at lade dem arve en del af formuen, kan den samlede boafgift for arvingen reduceres.

 For at minimere boafgiften mest effektivt, er det vigtigt at oprette et testamente. Ved at testamentere en del af din formue til en velgørende organisation, som betaler boafgiften, kan du reducere afgiften for dine arvinger. Dette gælder især for større arv, hvor det anbefales, at arven overstiger 1 million kroner for at det kan betale sig at anvende denne metode.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: