Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bilag

Et bilag fungerer som et officielt dokument i bogføringssektoren, som tjener som bevis for gennemførte transaktioner. Dets hovedformål er at levere pålidelig dokumentation for købs- og salgsaktiviteter og at sikre transparens i finansielle optegnelser.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Bilag - Definition og betydning

I den finansielle sektor refererer et bilag til et skrevet bevis, der styrker registreringen af købs- og salgshandler. Hovedintentionen med et bilag er at fastholde bekræftelsen af finansielle transaktioner og at fremme en klarhed i økonomiske rapporter. Det er afgørende for virksomheder at bevare dokumentation for alle bogførte udgifter, finansielle forpligtelser og indtægter ved hjælp af bilag. Ifølge bogføringsloven skal disse bilag opbevares i fem år for at sikre overensstemmelse og revision sikkerhed.

Typer af bilag i bogholderiet

I bogholderiets verden er der en bred vifte af bilagstyper, som alle har deres eget formål og struktur afhængigt af anvendelsesområdet. Nogle af de mest udbredte bilagstyper omfatter:

 • Debitor faktura: Dette bilag anvendes, når en sælger udsteder en faktura til køberen eller debitor, som også er kendt som en salgsfaktura.
 • Kreditor faktura: Et bilag, der udarbejdes når en virksomhed foretager et køb fra en sælger eller kreditor.
 • Kreditnota: Dette bilag benyttes til at returnere eller kreditere penge, for eksempel i tilfælde af annullering af en handel.
 • Momsopgørelse: Denne bilagstype bruges til at dokumentere det momsbeløb, som SKAT opkræver fra virksomheden.
 • Primo saldo: Denne bilagstype bruges til at dokumentere overførte saldoer fra det foregående regnskabsårs afslutning.

Indholdskrav til bilag

Selvom der er plads til variation i udformningen af bilag, er der essentielle elementer, som alle bilag skal indeholde for at være gyldige:

 • En unik, fortløbende nummerering af bilaget
 • Datoen for bilagets udstedelse
 • Oplysninger om sælgeren, herunder virksomhedens CVR-nummer
 • Køberens fulde navn og adresse samt eventuelt CVR-nummer
 • En beskrivelse af hvad købet dækker
 • Den anvendte momssats for transaktionen
 • Det specifikke momsbeløb, der er anvendt

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav til bilagsbehandling

Bogføringsloven i Danmark stiller krav til alle virksomheders håndtering af bilag, som skal korrespondere nøjagtigt med virksomhedens bogføring. Derudover er det et lovkrav, at bilagene opbevares sikkert i fem år. Dette for at muliggøre dokumentation overfor myndighederne ved forespørgsel. Anvendelsen af digitale regnskabsprogrammer kan være til stor fordel for at opnå dette. 

Det er også et uomgængeligt krav, at alle bilag skal være fortløbende nummererede, hvilket bidrager til øget gennemsigtighed og konsistens i regnskabet.

Overgang til digital bilagshåndtering

Med den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2022, er tiden forbeholdt fysiske bilag i papirform forbi. Loven foreskriver nu, at bilag skal være digitale og opbevares elektronisk gennem en tredjeparts tjeneste.

Systemer for nummerering af bilag

Variationer i systemer til nummerering af bilag kan forekomme baseret på landespecifikke lovgivninger og den enkelte virksomheds retningslinjer. Det afgørende for et effektivt nummereringssystem er, at det er konsistent, unikt, og at det tillader let adgang for dem, der håndterer regnskaberne.

Standardiseret nummerering tilbydes som en del af de fleste regnskabs softwarepakker, som sørger for at nummerere bilagene sekventielt og automatisk.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Opbevaring af bilag

Det er essentielt at opbevare bilag korrekt, da du til hver en tid skal kunne fremvise dokumentation for myndighederne. Bilagene skal bevares i en periode på fem år, og ansvaret for sikker opbevaring ligger hos dig, uanset om det er i fysisk eller digital form. Det er kritisk altid at have en backup-plan, da bortkomne bilag ikke tolereres. Brug af et pålideligt regnskabsprogram, der automatisk sikrer en sikker opbevaring af alle bilag, kan være en klog investering.

Konsekvenser ved tab af bilag

Taber du bilag, risikerer du at overtræde bogføringsloven, da du mangler den nødvendige dokumentation. Myndighederne kan kræve at se et bilag, som er gået tabt, hvilket ofte fører til bødestraf, og kun i sjældne tilfælde kan der blive tale om kompensation.

Skattestyrelsen kan nogle gange acceptere en postering uden bilag, hvis det vurderes, at omkostningen er sandsynlig og relevant for virksomheden. For eksempel, i rengøringssektoren, kan et køb af rengøringsmidler uden den tilhørende faktura accepteres, da det er forventeligt for virksomhedens drift.

Skattestyrelsen kan i visse tilfælde tillade fradrag for disse omkostninger uden bilag. Men det optimale er altid at sikre, at bilagene ikke forsvinder, for at undgå denne risiko helt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bilag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I den finansielle sektor tjener et bilag som skriftligt bevis for at styrke registreringen af køb og salg. Formålet er at bekræfte finansielle transaktioner og sikre klarhed i økonomiske rapporter. Virksomheder skal ifølge bogføringsloven opbevare bilag i fem år for at sikre compliance og audit-trails.

I bogholderi anvendes flere nøgle bilagstyper, hver med sit formål. Debitorfakturaer dokumenterer salg, kreditorfakturaer bekræfter køb, kreditnotaer bruges til refusioner eller krediteringer, momsopgørelser viser moms SKAT har opkrævet, og primo saldo bilag bekræfter overførsler fra det foregående regnskabsårs afslutning.

Hvis du mister et bilag, kan det føre til overtrædelse af bogføringsloven og muligvis resultere i bøder, da du ikke har den påkrævede dokumentation. Skattestyrelsen kan i visse tilfælde acceptere posteringer uden bilag, hvis udgiften er sandsynlig og relevant for virksomhedens drift. Det er dog vigtigt at opretholde en ordentlig dokumentation og backup af bilag for at undgå disse risici.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: