Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Balance

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad viser balancen?

Balancen i et regnskab fremstiller et præcist øjebliksbillede af en virksomheds økonomiske position på en specifik dato. Ved virksomhedsstart udarbejdes en åbningsbalance, og efterfølgende opstilles der en balance ved afslutningen af hvert regnskabsår. Balancen består af to dele: en venstre side, der viser virksomhedens aktiver eller pengebindinger, og en højre side, der repræsenterer finansieringen eller passiverne. Det er essentielt, at både aktiver og passiver værdisættes til kostpris første gang, de optræder i balancen, for at sikre en nøjagtig afspejling af virksomhedens balancesum.

Hvad er balancesum?

Balancesummen er det samlede beløb, som repræsenterer både aktiver og passiver i en virksomheds regnskab. Aktiverne og passiverne skal være afbalancerede og udgøre det samme beløb. Dette betyder, at balancesummen simpelthen er summen af enten aktiverne eller passiverne, forudsat at de er ordentligt opgjort i en klar og overskuelig tabel. Denne sum er et afgørende tal i regnskabet, da den giver en indikation af virksomhedens samlede økonomiske styrke og kapitalstruktur.

Hvad består aktiver af?

På balancens venstre side fremgår virksomhedens aktiver ved udgangen af regnskabsåret. Aktiver repræsenterer de ressourcer, virksomheden har investeret i, såsom køretøjer og udstyr. Der findes primært to kategorier af aktiver:

  • Anlægsaktiver
  • Omsætningsaktiver

Anlægsaktiver er de langfristede aktiver, som virksomheden benytter over flere regnskabsår. Disse kan være immaterielle (som goodwill og licenser), materielle (som bygninger og maskiner), eller finansielle aktiver.

Immaterielle anlægsaktiver inkluderer ikke-fysiske værdier som goodwill og licenser. Materielle anlægsaktiver omfatter fysiske objekter som bygninger og maskiner.

Omsætningsaktiver, derimod, er kortfristede aktiver, der typisk omsættes inden for et år. Disse omfatter varelagre, tilgodehavender, værdipapirer og likvide midler. Balancesummen afspejler den samlede værdi af disse aktiver.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad udgør passiverne?

På balancens højre side præsenteres passiverne ved afslutningen af regnskabsåret, som afslører finansieringsmetoderne for virksomhedens aktiver. Passiverne opdeles i egenkapital og gældsforpligtelser, afhængig af hvornår de forfalder til betaling.

Egenkapitalen omfatter den kapital, ejerne har indskudt ved virksomhedens opstart, samt akkumulerede overskud fra tidligere år og eventuelle udbetalte udbytter. Den oprindeligt indskudte kapital kan benævnes som ansvarlig kapital, anpartskapital, registreret kapital, eller indskudskapital.

Fremmedkapital består af både hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Hensatte forpligtelser er dem, hvis størrelse eller betalingstidspunkt ikke kan fastslås nøjagtigt.

Langfristede gældsforpligtelser er dem, der forfalder til betaling mere end et år efter balancens opstilling. Kortfristede gældsforpligtelser, derimod, er de forpligtelser, der skal afvikles inden for det kommende regnskabsår. Balancesummen reflekterer den totale værdi af disse passiver.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er der bestemmelser for balancens opstilling?

Årsregnskabsloven foreskriver, at balancen skal udarbejdes efter et fast skema. Der er to hovedmetoder til opstilling: kontoform og beretningsform, hvor kontoform er den mest udbredte.

Det er essentielt, at balancens aktiver og passiver matcher, således at de to sider af balancen viser samme beløb.

I kontoformen, som er den mest anvendte, er egenkapitalen den første post, efterfulgt af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

I beretningsformen, som anvendes sjældnere, præsenteres kortfristet gæld først, efterfulgt af langfristet gæld og egenkapital.

Specifikke retningslinjer for opstilling af balancen kan findes i Årsregnskabslovens §23.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Balancesum

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En balance giver et detaljeret overblik over en virksomheds økonomiske stilling ved at præsentere både aktiver og passiver. Denne opstilling illustrerer virksomhedens værdier og deres finansieringskilder. Balancesummen repræsenterer den totale værdi af virksomhedens aktiver.

Balancesummen er det totale beløb, der repræsenterer en virksomheds aktiver og passiver. Den sikrer, at aktiver og passiver er lige store, hvilket betyder, at balancesummen er den samlede værdi af enten aktiverne eller passiverne. Denne sum er afgørende for at forstå virksomhedens økonomiske styrke og kapitalstruktur.

Ifølge årsregnskabsloven skal en balance opstilles efter et fast skema, enten i kontoform eller beretningsform. Kontoformen, hvor egenkapitalen præsenteres først, efterfulgt af hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser, er den mest udbredte. Balancens aktiver og passiver skal matche og vise det samme beløb. Retningslinjer for opstillingen findes i Årsregnskabslovens §23.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: