Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Arveafgift

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en økonomisk forpligtelse betalt til den danske stat. Juridisk betegnes den som bo- og tillægsboafgift. Arveafgiftens pålæggelse er uafhængig af arvens materielle indhold, hvilket betyder, at arven, uanset om den omfatter materielle ejendele som biler og både eller kontante midler, er underlagt samme regler. Den præcise størrelse af arveafgift afhænger af din relation til den afdøde. Arveafgift skal betales, når en arv overstiger en vis værdi, og det er vigtigt at planlægge i forhold til denne afgift for at sikre dine efterladte optimalt.

Arveafgift er ikke påkrævet for arv efter ægtefæller eller registrerede partnere. For nærmeste familie er boafgiften sat til 15% af arvens værdi, der overstiger 333.100 kr. i 2024 (op fra 321.700 kr. i 2023). For andre arvinger skal der betales yderligere 25% arveafgift, hvoraf de 15% trækkes fra før de resterende 25% beregnes. Dette system sikrer, at arveafgiftens byrde er retfærdigt fordelt.

Hvad er retsafgift?

Retsafgift er en afgift, som normalt betales af arvinger, når et dødsbo håndteres af skifteretten. Denne afgift dækker administrationsomkostninger ved behandlingen af boet.

Arveafgift på fast ejendom

Når det kommer til arveafgift, spiller det ingen rolle, hvilke aktiver der udgør arven. Uanset om arven består af penge eller fast ejendom som huse og biler, er det den samlede værdi af dødsboet, der er afgørende for beregningen af arveafgift. Det er vigtigt at forstå, at alle værdier indgår i den samlede vurdering af dødsboet, hvilket betyder, at arveafgift skal betales baseret på den samlede værdi uanset hvilken type aktiv det er.

At have en god forståelse af, hvordan arveafgift beregnes og anvendes, kan være afgørende for en effektiv planlægning og administration af et dødsbo. Det anbefales at søge professionel rådgivning for at navigere i de komplekse regler om arveafgift.

Hvem skal betale arveafgift?

Som forklaret tidligere er det forholdet til den afdøde, der afgør størrelsen af arveafgiften, der skal betales. Dette afspejles tydeligt i de forskellige grupper, der er underlagt forskellige arveafgiftssatser.

Gruppe 1 - Fritaget for arveafgift

De personer, der er fuldstændig fritaget for arveafgift, omfatter ægtefæller og registrerede partnere samt visse typer foreninger. Disse grupper betaler 0% i arveafgift, hvilket betyder, at arven kan overføres uden nogen økonomisk byrde i form af afgift til staten.

Gruppe 2 - 15% arveafgift

Denne gruppe omfatter nær familie og visse andre nærtstående personer, som alle skal betale 15% i arveafgift. Denne kategori inkluderer:

Børn, herunder stedbørn, adoptivbørn, bortadopterede børn samt deres efterkommere.

Svigerbørn og plejebørn, sidstnævnte under forudsætning af at plejebarnet har haft bopæl hos afdøde i mindst fem sammenhængende år før de fyldte 15 år.

Din samlever, såfremt I har boet sammen i mindst to år op til dødsfaldet. Hvis samværet har varet under to år, men I på tidspunktet for dødsfaldet enten ventede, havde, eller tidligere har haft et fælles barn.

Dine biologiske forældre (svigerforældre, stedforældre og plejeforældre er ikke inkluderet i denne gruppe).

Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.

Gruppe 3 - 36,25% i arveafgift

Personer i denne gruppe skal betale den højeste sats af arveafgift på 36,25%. Dette omfatter:

Søskende, nevøer og niecer, bedsteforældre samt stedforældre.

Børn af din samlever, medmindre de har boet hos dig i mindst fem sammenhængende år, og deres ophold startede før de fyldte 15 år.

Alle andre personer, du måtte have udpeget i dit testamente til at modtage en del af din arv.

Hvad er bundfradrag i forhold til arveafgift?

Bundfradraget er et vigtigt element i beregningen af arveafgift. Dette fradrag fastsættes årligt af staten og er i 2024 på 333.100 kr. For ægtefæller, der sidder i uskiftet bo, gælder der et dobbelt bundfradrag, hvilket effektivt reducerer den arveafgift, der skal betales. Det er vigtigt at bemærke, at der for tillægsboafgiften ikke findes et tilsvarende bundfradrag, hvilket kan have betydning for den samlede økonomiske byrde ved arv.

Har du styr på, hvilke fradrag du er berettiget til, og hvordan du bedst muligt kan optimere dit regnskab? I Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold og fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem?

Mangler du skræddersyet hjælp til din virksomheds skatteforhold?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempler på beregning af arveafgift

Arveafgiftens størrelse afhænger af din relation til afdøde, som placerer dig i én af tre grupper. Nedenfor finder du eksempler fra hver gruppe, der illustrerer, hvordan arveafgiften beregnes.

Arveafgift for gruppe 1

I denne gruppe, hvor ægtefæller og registrerede partnere er inkluderet, er arveafgiften 0%. For eksempel, hvis en ægtefælle arver 500.000 kr., betales der ingen arveafgift på dette beløb.

Arv

500.000 kr. 

Boafgift (0%)

0 kr.

Beskatning i alt

0 kr.

Arv til udbetaling

500.000 kr. 

Arveafgift for gruppe 2

Gruppe 2 består af afdødes direkte efterkommere som børn og børnebørn, samt samlevere under visse betingelser. Her pålægges en arveafgift på 15%, uden yderligere tillægsboafgift. I nedenstående eksempel udgør arven 500.000 kr.

Arv

500.000 kr. 

Bundfradrag

333.100 kr.

Arv minus bundfradrag 

166.900 kr.

Boafgift (15%) af 166.900 kr.

– 25.035 kr.

Arv til udbetaling

474.965 kr. 

Arveafgift for gruppe 3

Gruppe 3 inkluderer personer som søskende, nevøer og bedsteforældre. For denne gruppe er der både en boafgift og en tillægsboafgift, der tilsammen udgør 36,25%. Afgiften beregnes ved først at fratrække den almindelige boafgift på 15% fra arven, hvorefter tillægsboafgiften beregnes. Dette betyder, at den totale arveafgift ikke bliver 40%, men 36,25%.

Arv

500.000 kr. 

Bundfradrag 

333.100 kr.

Arv minus bundfradrag

166.900 kr.

Boafgift (15%) af 166.900 kr.

– 25.035 kr.

Tillægsboafgift (25%) af 474.965 kr. 

-118.741 kr. 

Arv til udbetaling

356.224 kr. 

Er der nogen muligheder for at undgå arveafgift?

Det er muligt at undgå eller minimere arveafgift ved at holde boets værdi inden for bundfradraget, som i 2024 er 333.100 kr. Dette kan opnås ved at anvende formuen i levende live eller ved at give gaver, der holder sig under grænsen for afgiftsfri gaver. Endvidere kan man udnytte en 30-procentsløsning ved at begunstige velgørende organisationer, hvilket kan være særligt relevant for personer uden direkte arvinger som børn.

Hvordan gik det fra arveafgift til boafgift?

Den 1. juli 1995 blev boafgiftsloven implementeret, hvilket formelt afskaffede termen “arveafgift”. I dag kan arven være underlagt to forskellige afgifter, nemlig boafgift og tillægsboafgift, selvom mange stadig refererer til det som arveafgift i daglig tale.

Disse regler sikrer, at arven håndteres retfærdigt og i overensstemmelse med lovgivningen, samtidig med at de pålagte afgifter, som boafgift og tillægsboafgift, bliver korrekt administreret. På samme måde er det vigtigt at have professionel rådgivning i relation til din virksomheds økonomi og regnskaber, da der ligeledes findes mange komplekse regler, hvor en korrekt administration kan være afgørende. I Stadsrevisionen har alle vores revisorer + 8 års erfaring, og vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ønsker du professionel hjælp til din virksomheds økonomistyring?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Hvad er arveafgiften ved arv fra udlandet?

Hvis du arver fra udlandet, vil arveafgiften typisk blive reguleret efter lovgivningen i det land, hvor den afdøde havde sin bopæl ved tidspunktet for dødsfaldet. Dette betyder, at arveafgiftens størrelse og vilkår kan variere betydeligt afhængigt af det pågældende lands regler.

Hvordan fordeler man arv og arveafgifter?

Når en person afgår ved døden, skal dennes arv fordeles blandt de efterladte i henhold til arvelovens specifikke regler, der tager højde for afdødes familiemæssige tilhørigheder.

Hvis den afdøde har efterladt sig både en ægtefælle og fælles børn, skal arven opdeles, hvor ægtefællen modtager halvdelen, og den resterende halvdel deles lige mellem børnene. Den efterlevende ægtefælle har mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvilket betyder, at børnene først vil arve efter ægtefællens død.

I situationer, hvor der ikke er en ægtefælle, men der er livsarvinger som børn, børnebørn eller oldebørn, tilfalder arven disse, da de har fortrinsret.

Skulle den afdøde være efterladt uden livsarvinger, men med en ægtefælle, arver denne ægtefælle hele arven.

Hvis der hverken er livsarvinger eller en ægtefælle til stede, distribueres arven blandt den afdødes øvrige familie i henhold til fastlagte arveklasser.

I tilfælde hvor der ikke findes nogen arvinger eller testamentariske bestemmelser, overgår arven til staten som “herreløst gods”.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om arveafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Størrelsen på arveafgiften afhænger af din relation til den afdøde. Generelt set, for nære familiemedlemmer som børn og ægtefæller, er arveafgiften lavere sammenlignet med fjerne slægtninge eller ikke-relaterede personer. Ægtefæller og registrerede partnere er ofte fritaget for arveafgift, mens børn og visse andre nærtstående typisk betaler en arveafgift på 15%. Andre arvinger, herunder fjerne slægtninge eller venner, kan stå over for en højere arveafgift op til 36,25%.

I Danmark er der fastsat et bundfradrag for arveafgift, som i 2024 er 333.100 kr. Dette betyder, at du kan arve op til dette beløb fra en person, uden at du skal betale arveafgift af beløbet. Overstiger arven dette bundfradrag, skal der betales arveafgift af det overskydende beløb efter de gældende satser for din relation til afdøde.

For at beregne arveafgift skal du først afgøre din relation til den afdøde og bestemme arvens samlede værdi. Træk bundfradraget (i 2024 på 333.100 kr.) fra den samlede værdi af arven. Den resterende værdi er det beløb, du skal betale arveafgift af, ifølge de procentdele der gælder for din relation til den afdøde. For nære familiemedlemmer er denne sats ofte 15%, mens den for fjerne slægtninge kan være så høj som 36,25%.

Når arv overføres fra forældre til deres børn, pålægges der en arveafgift på 15% af beløbet, der overstiger bundfradraget på 333.100 kr. i 2024. Dette gælder for biologiske børn, adoptivbørn og stedbørn, hvilket sikrer en lavere arveafgift sammenlignet med andre arvinger, som ikke er lige så nært relateret.

Ja, satserne og reglerne for arveafgift kan ændre sig, da de er underlagt lovgivning og økonomiske politikker, som kan revideres af regeringen. Det er vigtigt at holde sig opdateret med den nyeste information om arveafgift for at sikre, at du forstår, hvordan eventuelle ændringer kan påvirke din arv. Arveafgiftens bundfradrag og procentsatser kan justeres i takt med ændringer i lovgivningen eller som følge af økonomiske beslutninger taget af staten.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: