Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Arbejdsskade

En arbejdsskade opstår, når du bliver skadet eller udsat for en ulykke under arbejdet, som følge af forholdene på din arbejdsplads.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder en arbejdsskade, og hvilke rettigheder har du?

En arbejdsskade defineres som en ulykke eller sygdom, der opstår i forbindelse med din arbejdstid eller som et direkte resultat af dine arbejdsforhold. Dette gælder også situationer, hvor ulykken ikke er direkte forårsaget af specifikke forhold på arbejdspladsen. For at en skade kvalificeres som en arbejdsskade, skal den enten være opstået pludseligt eller inden for en fem dages periode. Eksempler på arbejdsskader kan inkludere rygskader fra tunge løft, allergiske reaktioner forårsaget af kemikalier i arbejdsmiljøet, eller psykiske lidelser som stress eller depression på grund af intens psykisk pres. Desuden kan fysiske skader som et brækket ben fra et fald også betragtes som arbejdsskader.

Når en skade er anerkendt som en arbejdsskade, åbnes muligheden for at modtage erstatning. Arbejdsskader kan generelt inddeles i to kategorier: ulykker og sygdomme. For at en ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, kræves det:

  • At ulykken er forårsaget af arbejdet eller arbejdsforholdene.
  • At skaden er alvorlig nok til at overskride minimumsgrænsen fastsat i Arbejdsskadesikringsloven.
  • At du lider af varige gener som følge af ulykken.

I tilfælde af en sygdom, kan denne kun anerkendes som en arbejdsskade, hvis:

  • Sygdommen er optaget på listen over erhvervssygdomme.
  • Der er dokumentation for, at sygdommen er forårsaget af dit arbejde.

Det er vigtigt at forstå, at midlertidige tabsposter, som svie og smerte under sygdomsperioden eller tabt arbejdsfortjeneste, generelt ikke er omfattet af erstatning, medmindre din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for ulykken. Dette kan være tilfældet, hvis du for eksempel har modtaget forkert eller mangelfuld instruktion i forbindelse med dit arbejde.

Forståelse af dine rettigheder i forhold til arbejdsskader er afgørende, da det sikrer, at du kan håndtere potentielle skader korrekt og opnå den støtte og erstatning, du er berettiget til.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan går man frem ved anmeldelse af en arbejdsskade?

Når en arbejdsskade indtræffer, er det din arbejdsgivers ansvar at anmelde skaden. Dette er en vigtig procedure, da din arbejdsgiver skal sikre, at alle relevante detaljer om ulykken rapporteres til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en arbejdsskadeforsikring. Forsikringsselskabet vil derefter foretage en indledende vurdering baseret på de oplysninger, de modtager om ulykken.

Hvis forsikringsselskabet vurderer, at de ikke har kapacitet eller grundlag for at behandle sagen internt, vil de videreformidle sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som er den officielle myndighed, der håndterer sager om arbejdsskader i Danmark. AES vil derefter overtage sagen og sørge for den videre proces.

For at sikre, at alle relevante skader bliver anmeldt korrekt, er det lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde enhver skade, der forhindrer en medarbejder i at genoptage sit arbejde fuldt ud inden for fem uger efter skadens indtræden. Dette gælder uanset om skaden medfører erstatning eller ej.

I tilfælde af erhvervssygdomme er proceduren lidt anderledes. Her er det den tilskadekomnes læge eller speciallæge, der står for at anmelde sygdommen direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. AES er den instans, der behandler alle sager om erhvervssygdomme, og det er vigtigt at sikre, at alle informationer om sygdommens sammenhæng med arbejdet bliver dokumenteret og videregivet korrekt.

Det er vigtigt at understrege, at det er en juridisk forpligtelse for alle arbejdsgivere i Danmark at have en arbejdsskadeforsikring. Denne forsikring er afgørende, da den dækker medarbejdernes udgifter til sygebehandling, mulig erstatning for tab af erhvervsevne samt eventuel godtgørelse til efterladte, hvis det uheldige skulle indtræffe. At forstå disse procedurer kan være afgørende for at sikre, at du som medarbejder modtager den nødvendige støtte og erstatning i tilfælde af arbejdsskader.

Hvordan fungerer erstatning for en arbejdsskade i Danmark?

Når din arbejdsskade bliver anerkendt af enten forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal der træffes en afgørelse om din berettigelse til erstatning. Der er flere forskellige typer erstatninger, som afhænger af skadens natur og konsekvenserne for din erhvervsevne. Disse omfatter:

  • Sygebehandling, optræning og hjælpemidler: Denne type erstatning dækker omkostninger til behandling og nødvendige hjælpemidler, som hjælper dig med at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller forbedre din livskvalitet efter skaden.
  • Erstatning for varigt mén: Hvis din erhvervsevne er permanent nedsat med mere end 5 %, kan du blive berettiget til erstatning for varigt mén. Denne type erstatning udbetales som et engangsbeløb.
  • Erstatning for tab af arbejdsevne: Hvis din erhvervsevne er nedsat med minimum 15 %, kan du modtage erstatning for tab af arbejdsevne. Afgørelsen om, hvorvidt denne erstatning udbetales som et engangsbeløb eller en løbende ydelse, afhænger af din situation. Hvis din nedsættelse af erhvervsevnen er under 50 %, udbetales den som et engangsbeløb. Hvis din nedsættelse af erhvervsevnen er 50 % eller derover, udbetales erstatningen som en løbende månedlig ydelse.

Det er vigtigt at notere sig, at der er skattemæssige konsekvenser forbundet med disse udbetalinger. Løbende ydelser er skattepligtige, mens engangsbeløb generelt ikke er skattepligtige. Dette betyder, at den måde, hvorpå erstatningen udbetales, kan have betydelig indflydelse på din samlede økonomi efter en arbejdsskade.

Beregningen af erstatningen foretages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, baseret på en detaljeret vurdering af skadens konsekvenser og din fremtidige arbejdsevne. Det er således vigtigt at sikre, at alle nødvendige oplysninger og dokumentation er på plads, for at din sag kan behandles korrekt og retfærdigt.

Har du fået en arbejdsskade og skal du have anmeldt den? Så lad os hjælpe dig med dit regnskab og bogføring imens du fokusere på dette. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab og vi er også klar til at hjælpe dig.

Mangler du skræddersyet hjælp?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Forskel mellem forsikringsdækning og erstatning for arbejdsskader

Forsikring og erstatning spiller afgørende, men forskellige roller i håndteringen af arbejdsskader i Danmark. Forståelsen af disse roller kan hjælpe både arbejdsgivere og ansatte i at navigere i systemet mere effektivt efter en skade.

Forsikringsselskabers rolle

I Danmark er det lovpligtigt for arbejdsgivere at tegne en arbejdsskadeforsikring. Denne forsikring skal dække alle ansatte og skal tegnes gennem private forsikringsselskaber. Forsikringen er primært designet til at dække de umiddelbare medicinske omkostninger, der opstår som følge af en arbejdsskade. Dette inkluderer hospitalisering, lægebesøg, medicin og nødvendige medicinske behandlinger umiddelbart efter ulykken. Forsikringen kan også dække genoptræning og andre relevante sundhedsydelser, som hurtigt skal igangsættes for at sikre en hurtigere genoprettelse af den skadede.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings rolle

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), en offentlig institution, spiller en central rolle i forvaltningen af arbejdsskadesager efter de indledende behandlinger er dækket af forsikringen. AES tager sig af vurderingen og administrationen af erstatningskrav relateret til langsigtede konsekvenser af arbejdsskader. Dette inkluderer:

  • Erstatning for varigt mén: Hvis en arbejdsskade resulterer i varige fysiske eller psykiske skader, som permanent nedsætter personens livskvalitet eller arbejdsevne, kan AES tildelde erstatning for varigt mén.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne: Hvis skaden medfører en nedsættelse af personens evne til at arbejde, kan AES yde erstatning. Denne type erstatning afhænger af graden af erhvervsevnetab og kan udbetales enten som engangsbeløb eller løbende ydelser, alt efter tabets omfang.

Forskel på umiddelbare og langsigtede dækninger

Forsikringer, som arbejdsgiveren tegner, sørger altså for den umiddelbare økonomiske støtte til behandling lige efter skaden er sket. Formålet her er hurtig behandling og så vidt muligt en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

I modsætning hertil handler erstatning fra AES om de langsigtede konsekvenser af skaden. Disse erstatninger er designet til at kompensere for den varige indvirkning, en arbejdsskade kan have på en persons liv og karriere. De langsigtede erstatninger tager højde for den fremtidige indtjeningsevne, som kan være kompromitteret og de varige medicinske behov, der måtte opstå som følge af skaden.

Denne opdeling sikrer, at både de umiddelbare og de langsigtede behov hos en skadet medarbejder bliver adresseret, hvilket bidrager til en mere omfattende støtte og rehabilitering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om arbejdsskade

En arbejdsskade defineres som en fysisk eller psykisk skade, der opstår som direkte følge af arbejdet eller arbejdsforholdene. Dette kan være en ulykke, der sker på arbejdspladsen, eller en sygdom forårsaget af arbejdsmiljøet.

Der er tale om en arbejdsskade, når skaden sker i forbindelse med arbejdstiden eller som direkte resultat af arbejdsforholdene. Skaden skal enten være opstået pludseligt eller inden for en fem dages periode efter hændelsen.

Eksempler på hændelser, der kan anmeldes som arbejdsskader, inkluderer fysiske skader som rygskader fra tunge løft, brækkede lemmer fra fald, allergiske reaktioner på kemikalier, samt psykiske lidelser som stress eller depression relateret til arbejdsbelastning.

Ja, en arbejdsulykke refererer specifikt til pludselige hændelser, der forårsager skade, såsom at falde ned ad en trappe. En arbejdsskade kan også omfatte erhvervssygdomme, som udvikles over tid på grund af arbejdsforholdene, såsom høreskader fra støj eller lungesygdomme fra indånding af farlige stoffer.

Hvis du mistænker, at du har en erhvervssygdom, er det vigtigt først at konsultere en læge eller speciallæge. Hvis lægen vurderer, at din sygdom er relateret til dit arbejde, skal det anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vil vurdere og eventuelt anerkende sygdommen som en arbejdsskade.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: