Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er en aftale, enten skriftligt eller mundtligt indgået, mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Dette vigtige dokument definerer ansættelsesforholdets startdato samt eventuelle ophørsdatoer. Mere end blot en simpel aftale, detaljerer ansættelseskontrakten specifikke vilkår og retningslinjer, som begge parter er enige om. Ofte omtales den som et ansættelsesbevis.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en aftale, enten skriftligt eller mundtligt indgået, mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Dette vigtige dokument definerer ansættelsesforholdets startdato samt eventuelle ophørsdatoer. Mere end blot en simpel aftale, detaljerer ansættelseskontrakten specifikke vilkår og retningslinjer, som begge parter er enige om. Ofte omtales den som et ansættelsesbevis.

Lovkrav om ansættelseskontrakt

Er du bekendt med, at det i mange tilfælde er lovpligtigt at have en ansættelseskontrakt? 

For at sikre begge parters rettigheder og forpligtelser, er det krævet, at en ansættelseskontrakt udarbejdes når:

 • En lønmodtager har været ansat i virksomheden i mere end 1 måned.
 • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en lønmodtager overstiger 8 timer.

Kerneelementer i en ansættelseskontrakt

For at en ansættelseskontrakt skal være komplet, skal den indeholde visse væsentlige oplysninger:

 • Parternes oplysninger: Både arbejdsgiverens og arbejdstagerens navn og adresse.
 • Arbejdspladsens placering: Dette kan inkludere flere arbejdssteder.
 • Jobtitel og beskrivelse: En præcis beskrivelse af arbejdsfunktionerne.
 • Arbejdstid: Dette kan variere fra fuldtid, deltid til vikar, enten på daglig eller ugentlig basis.
 • Start og slutdatoer: Hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling, bør ophørsdatoen også nævnes.
 • Ferieoplysninger: Dette inkluderer både ferieloven og eventuelle ferietillæg.
 • Opsigelsesregler: Her beskrives de gensidige regler om opsigelsesvarsel.
 • Løndetaljer: Detaljer om pensionsbidrag, bonusser, tillæg for aften-, nat-, weekend-, helligdags- og overarbejde.
 • Lønudbetaling: Hvordan og hvornår løn udbetales, såsom ugentligt, hver 14. dag eller månedligt.
 • Særlige betingelser: Dette kan inkludere krav som et gyldigt dansk kørekort, straffeattest eller andre specifikationer.

Det er afgørende, at ansættelseskontrakten udleveres til medarbejderen indenfor én måned efter ansættelsesstart. Overholdes denne frist ikke, kan det resultere i bødestraf.

Ved at sikre dig, at din ansættelseskontrakt er korrekt udformet og opdateret, er du med til at beskytte både virksomheden og dine medarbejdere.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Guide til ansættelseskontrakt for timelønnede medarbejdere

At forstå forskellige typer af ansættelseskontrakter er afgørende, især for timelønnede medarbejdere. Her er en dybdegående guide til at forstå de tre forskellige typer ansættelseskontrakter for timelønnede: funktionær på timeløn, timelønnet med overenskomst og timelønnet uden overenskomst.

1. Funktionær på timeløn

Hvem er en timelønnet funktionær?

En timelønnet funktionær er ofte medarbejdere med varierende arbejdstider, som kan være deltidsansatte. Som eksempel kan vi tage en regnskabsdame, der arbejder for tømrermester Jensen, hvor betalingen er baseret på antal timer arbejdet, men hun er stadig dækket af funktionærloven.

Kerneelementer i en ansættelseskontrakt for timelønnet funktionær:

 • Arbejdsgiver og arbejdstagers oplysninger
 • Arbejdsplads
 • Stillingsbetegnelse
 • Tiltrædelsestidspunkt
 • Løn
 • Arbejdstid
 • Ferie – specifikt under ferieloven for funktionærer
 • Opsigelsesvarsel
 • Tavshedspligt
 • Særlige aftaler eller tillæg til kontrakten ved eventuelle ændringer

2. Timelønnet med overenskomst

Hvem falder under denne kategori?

Det drejer sig om medarbejdere med varierende arbejdstider, som aflønnes baseret på de timer, de arbejder. Pædagogstuderende Mette er et eksempel, som arbejder som tilkaldevikar og er dækket af pædagogernes overenskomst for timelønnede.

Vigtige aspekter af en ansættelseskontrakt for timelønnede med overenskomst:

 • Arbejdsgiver og arbejdstager oplysninger
 • Arbejdsplads
 • Stillingsbetegnelse
 • Tiltrædelsestidspunkt og eventuel ophørsdato
 • Løn – i overensstemmelse med mindstelønsregler i den gældende overenskomst
 • Arbejdstid, inklusiv betingelser for overarbejde
 • Ferie
 • Opsigelsesvarsel
 • Tavshedspligt, evt. med reference til virksomhedens personalehåndbog
 • Særlige aftaler eller tillæg til kontrakten ved ændringer

3. Timelønnet uden overenskomst

Hvem er de?

Disse er typisk løsarbejdere, fleksjobbere, eller dem, der ikke er dækket af en overenskomstaftale. Søren, der hjælper som tjener ved specielle arrangementer uden fast arbejdstid eller -længde, er et godt eksempel.

Afgørende punkter i en ansættelseskontrakt for timelønnede uden overenskomst:

 • Arbejdsgiver og arbejdstagers oplysninger
 • Arbejdsplads
 • Stillingsbetegnelse
 • Tiltrædelsestidspunkt og eventuelt ophørsdato
 • Løn – bemærk, at der ikke er nogen specifik mindsteløn, og for fleksjob kan kommunen fastsætte lønnen
 • Arbejdstid (kommunen kan fastsætte specifikke vilkår for fleksjob)
 • Ferie og sygdom
 • Opsigelsesvarsel (fleksjobbere kan have særlige regler)
 • Tavshedspligt, evt. med reference til virksomhedens personalehåndbog
 • Særlige aftaler eller tillæg til kontrakten ved ændringer

Ved at sikre, at du forstår disse tre typer af ansættelseskontrakter, vil du være bedre forberedt på at indgå aftaler, der beskytter både dig som arbejdsgiver og dine ansatte. En velstruktureret ansættelseskontrakt er afgørende for et problemfrit arbejdsforhold.

Vigtige aspekter ved en funktionær-ansættelseskontrakt

Hvad indebærer en funktionær-ansættelseskontrakt?

En funktionær-ansættelseskontrakt er en aftale, der bestemmer regler og vilkår mellem arbejdsgiver og funktionær. Denne type ansættelseskontrakt sikrer, at medarbejderen nyder de fordelagtige rettigheder og beskyttelser, som funktionærloven garanterer.

For at illustrere: Betragt klinikassistenten Katrine, som arbejder side om side med tandlæge Iver. Som en fuldtidsansat, der giver klinisk assistance og er i en tjenestestilling, falder hendes rolle ind under en funktionær-ansættelseskontrakt.

Hvem kvalificerer som funktionær?

For at en medarbejder skal kategoriseres som en funktionær og dermed skulle have en funktionær-ansættelseskontrakt, skal visse kriterier om arten af arbejdsopgaver og arbejdstid opfyldes. Dette inkluderer:

 • Typen af arbejdsopgaver
 • En arbejdstid, der overstiger 8 timer om ugen
 • At medarbejderen befinder sig i en tjenestestilling

Hvilke fagområder dækker funktionærers arbejde?

En række professionelle, fra fysioterapeuter og tandlæger til ejendomsmæglere og telefonsælgere, arbejder under en funktionær-ansættelseskontrakt. Disse arbejdsområder kan groft kategoriseres i:

 • Kontorarbejde og administration
 • Mellemlederroller med autoritet til at instruere
 • Handelspositioner
 • Teknisk support og bistand

Når du ansætter en timelønnet funktionær, er det vigtigt at tage hensyn til visse specifikke regler. Nedenfor har vi sammensat en tjekliste over nøgleelementer, der bør inkluderes i en timelønnet funktionær-ansættelseskontrakt:

Essentielle punkter i en timelønnet funktionær-ansættelseskontrakt:

 • Stillingsbeskrivelse: Skal klart angive eventuelle tjenesteforpligtelser.
 • Arbejdstid: Fastlæggelse af timer og eventuelle skift.
 • Ferie: Retningslinjer og rettigheder.
 • Løn: Hvordan og hvornår betaling sker.
 • Sygdom: Husk at medarbejderen er berettiget til løn under sygdom ifølge 120-dagesreglen.
 • Barsel: Tydelige regler om løn under barselsorlov.
 • Pension og tillæg: Alle detaljer omkring medarbejderens pensionsbidrag.
 • Klausuler: Eventuelle tilføjelser eller særskilte klausuler.
 • Opsigelsesvarsel: Refererer til de specifikke regler i funktionærloven.
 • Specialaftaler: Hvis der indgås unikke aftaler, bør de klart fremhæves i ansættelseskontrakten.

Essentielle punkter i en direktørkontrakt

Forståelsen af en direktørkontrakt:

En direktørkontrakt danner rammen for de aftaler, der er indgået mellem en direktør og den givne virksomhed vedrørende ansættelsesforholdets vilkår og betingelser. Afhængig af direktørens relation til selskabet kan der være særlige lovkrav, der skal overholdes i ansættelseskontrakten.

For direktører, der er (med)ejere af selskabet:

Lovkrav vedrørende ansættelseskontrakt: Hvis den pågældende person er øverste leder i selskabet og samtidig er registreret ved Erhvervsstyrelsen som administrerende leder, er en direktørkontrakt påkrævet.

For direktører, der ikke har ejerskab i selskabet:

Ansættelseskontrakt som et lovkrav: Hvis direktøren ikke har det primære ansvar i virksomheden og derfor skal konsultere en overordnet beslutningstager eller bestyrelse, falder stillingen ind under en funktionærstilling, og en ansættelseskontrakt er dermed et lovkrav.

Når ansættelseskontrakt ikke er et lovkrav: Hvis direktøren ikke er omfattet af funktionærloven, behøver man ikke en formel ansættelseskontrakt. Dog vil det altid være anbefalelsesværdigt at forhandle vilkår og betingelser for at beskytte begge parter.

Komponenter i en omfattende direktørkontrakt:

Uanset omstændighederne i ansættelsesforholdet kan det være klogt at inkludere følgende punkter i direktørkontrakten for at sikre klarhed og forståelse mellem parterne:

 • Titel/Stillingsbeskrivelse: Detaljerede oplysninger om direktørens kompetencer, ansvarsområder og forventninger.
 • Løn: Inklusiv de tidspunkter, hvor lønforhandlinger skal finde sted.
 • Tiltrædelsestidspunkt: Med angivelse af ansættelsesperiodens længde, hvis relevant.
 • Opsigelsesvarsler: Retningslinjer for opsigelse fra begge sider.
 • Klausuler: Herunder konkurrence- og/eller kundeklausuler.
 • Loyalitets- og tavshedspligt: Detaljer om, hvad direktøren kan og ikke kan dele eller gøre.
 • Fratrædelsesgodtgørelse: Betingelser for godtgørelse, hvis det er aftalt mellem parterne.
 • Afgørelse af tvister: Procedure for håndtering af eventuelle uenigheder, herunder erstatningskrav eller andre former for bod.

Sørg for altid at konsultere en juridisk ekspert, når du udarbejder eller reviderer en direktørkontrakt, for at sikre at alle lovkrav og betingelser er korrekt inkluderet og beskrevet.

Forståelse og håndtering af tillæg til en ansættelseskontrakt

Hvad betyder tillæg i en ansættelseskontrakt?

Et tillæg, også kendt som en allonge, fungerer som en delvis fornyelse eller ændring til en allerede eksisterende ansættelseskontrakt. Når der opstår behov for at justere ansættelsesvilkårene, kan en arbejdsgiver formulere en tillægsaftale. Dette tillæg vil da enten erstatte eller supplere den oprindelige del af kontrakten.

Gyldighedsbetingelser for tillægsaftaler:

For at en tillægsaftale skal betragtes som gyldig, skal den indeholde følgende:

 • Detaljerede beskrivelser af forældede eller ændrede vilkår.
 • En klart defineret beskrivelse af de nye eller reviderede vilkår.
 • Angivelse af præcis dato for tillæggets ikrafttrædelse.
 • Underskrifter fra begge parter – både arbejdsgiver og arbejdstager.

Nøglekomponenter i et tillæg til en ansættelseskontrakt:

Selvom der ikke findes et fastsat indhold for et tillæg, er der dog anbefalede elementer, der bør inkluderes for at sikre klarhed:

 • Identifikation af parterne involveret.
 • Detaljerede beskrivelser af forældede/ændrede vilkår og de nye/reviderede vilkår.
 • En specificeret varsel og dato for ikrafttrædelsen.
 • En erklæring der bekræfter, at resten af kontrakten forbliver uændret.
 • Angivelse af den aktuelle dato samt underskrifter fra begge parter.

Hvad forstås ved en overenskomst?

En overenskomst er en aftale indgået kollektivt mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerforening. Denne type aftale præsenterer minimumskravene for ansættelsesvilkår, når en medarbejder ansættes i en virksomhed. Selvom der ikke er et juridisk krav om en sådan aftale, kan det være vigtigt at forstå, hvornår en ansættelseskontrakt er bundet af en overenskomst. 

Hvis en arbejdsgiver er en del af en overenskomstaftale, vil ansættelseskontrakten være omfattet af denne. Uden en sådan aftale kan arbejdsgiveren have mere fleksibilitet vedrørende ansættelseskontraktens vilkår.

Kompleksiteten af Ansættelseskontrakter: Dyk Dybere

1. Klausuler i Ansættelseskontrakten

Klausuler i en ansættelseskontrakt spiller en essentiel rolle for at beskytte virksomhedens interesser. Disse klausuler begrænser medarbejderens mulighed for at anvende virksomhedens fortrolige information efter endt ansættelse. De kan variere i type og omfang, men deres primære formål er konsekvent – at sikre, at virksomhedens information forbliver beskyttet. 

2. Forståelse af Arbejdsskadeerstatning indenfor Ansættelseskontrakten

Arbejdsskader kan desværre opstå, og når det sker, er det kritisk for en arbejdsgiver at vide, hvordan man skal håndtere situationen. Ifølge arbejdsskadeloven kan skader, der opstår under arbejdstiden eller i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter, klassificeres som arbejdsskader. Det er arbejdsgiverens ansvar at anmelde disse skader korrekt. 

3. Fratrædelsesaftaler: Et Alternativ i Ansættelseskontrakten

I nogle situationer kan det være mere gavnligt for både arbejdsgiver og medarbejder at indgå en fratrædelsesaftale i stedet for en traditionel opsigelse. I stedet for en opsigelse, hvor medarbejderen afskediges, giver fratrædelsesaftalen medarbejderen mulighed for frivilligt at træde tilbage fra sin position. Men, som med alle aspekter af en ansættelseskontrakt, er det vigtigt at forstå detaljerne. Ulovlig opsigelse kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheden. 

4. Fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse

Hvis en medarbejder har været i kontinuerlig ansættelse i en virksomhed og bliver opsagt, kan denne medarbejder under visse betingelser have krav på fratrædelsesgodtgørelse. Når en ansættelseskontrakt bringes til ophør, er der forskellige faktorer, såsom gældende overenskomstaftale, medarbejderens anciennitet, og grunden til ophøret, der påvirker udbetalingen. Det anbefales kraftigt at indhente professionel rådgivning for at navigere i disse komplekse vilkår.

5. Dyk ned i konkurrence- og kundeklausuler

Konkurrence- og kundeklausuler er aftaler i en ansættelseskontrakt, designet til at beskytte en virksomheds interesser efter en medarbejders udmeldelse. Med sådan en klausul i en ansættelseskontrakt kan det sikres, at den tidligere medarbejder ikke opretter konkurrerende virksomhed eller arbejder med eksisterende kunder. Her kan du udforske de præcise betingelser og lovligheden af sådanne klausuler. Få hjælp til korrekt udformning og sikre at klausulen er juridisk holdbar.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

6. Introduktion til personalehåndbogen

En personalehåndbog er essentiel for at formidle virksomhedens personalepolitik. Ud over at indeholde kritiske detaljer fra den gældende ansættelseskontrakt, belyser denne håndbog virksomhedens værdier, regler, og de generelle “spilleregler” for at sikre et harmonisk arbejdsmiljø.

7. Hvad du bør vide om bortvisning

Bortvisning betyder en øjeblikkelig afslutning af en medarbejders ansættelsesforhold uden det sædvanlige opsigelsesvarsel. Dette drastiske skridt kan træffes af en arbejdsgiver, hvis det vurderes, at medarbejderen groft har overtrådt vilkårene i deres ansættelseskontrakt.

Mundtlig eller skriftlig ansættelseskontrakt – hvad er bedst?

Selvom det er muligt at indgå en ansættelseskontrakt mundtligt, bør du som udgangspunkt altid sørge for, at kontrakten er skriftlig. Det skyldes, at mundtlige aftaler kan føre til usikkerhed og misforståelser. Ved eventuelle senere uenigheder kan det være en udfordring at dokumentere, hvad der præcist er blevet aftalt, hvis ikke det er nedfældet skriftligt. 

Så for at sikre klarhed og forståelse for begge parter, er det stærkt anbefalet at udforme en skriftlig ansættelseskontrakt.

Hvad sker der, hvis min ansættelseskontrakt ikke er korrekt?

Hvis du opdager, at din ansættelseskontrakt har betydelige mangler eller fejl, kan det muligvis give dig ret til en godtgørelse fra din arbejdsgiver. Størrelsen af denne godtgørelse kan variere. I nogle tilfælde kan den svinge mellem tre og fem måneders løn, afhængigt af fejlens alvorlighed og dens indvirkning på dit arbejdsforhold. Mindre fejl i ansættelseskontrakten, som ikke har været til væsentlig gene eller ulempe, vil dog ikke berettige til godtgørelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ansættelseskontrakt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ansættelseskontrakt er en skriftlig eller mundtlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, der fastlægger vilkår, betingelser og forpligtelser for begge parter i ansættelsesforholdet. Det er dog stærkt anbefalet at have kontrakten i skriftlig form for at undgå misforståelser og usikkerhed.

Selvom en ansættelseskontrakt kan indgås mundtligt, bør den altid udarbejdes skriftligt for at sikre klarhed og forståelse for begge parter. En skriftlig kontrakt minimerer risikoen for senere uenigheder og gør det nemmere at dokumentere, hvad der er aftalt.

Hvis din ansættelseskontrakt indeholder betydelige mangler eller fejl, kan du muligvis kræve en godtgørelse fra din arbejdsgiver. Omfanget af godtgørelsen kan variere, men i nogle tilfælde kan den svare til mellem tre og fem måneders løn, afhængigt af fejlens alvorlighed.

Konkurrence- og kundeklausuler er særlige aftaler indgået mellem virksomhed og medarbejder. Disse klausuler beskytter virksomhedens forretningsmæssige interesser, især når en medarbejder forlader virksomheden. De kan forhindre medarbejderen i at drive konkurrence eller tage kontakt til virksomhedens kunder efter fratrædelse.

Ved en bortvisning afsluttes ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, uden et opsigelsesvarsel. Dette skridt kan tages af arbejdsgiveren, hvis det vurderes, at medarbejderen har overtrådt vilkårene i ansættelseskontrakten på en alvorlig måde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: