Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afgift

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af afgifter

En afgift repræsenterer en specifik type skat, som pålægges ved import, fremstilling eller handel med en vare eller service. Afgifter anvendes ofte for at begrænse overdrevent forbrug eller for at hæmme skadelige miljøpåvirkninger. Desuden spiller afgifter en væsentlig rolle i finansieringen af offentlige tjenester såsom uddannelse, ældreomsorg, infrastrukturudvikling, børnepasning og forskning.

Skatter fra selskaber udgør omkring 8% af Danmarks totale skatteindtægter. Udover dette bidrager forbrugsafgifter også væsentligt til statens indtægter gennem moms, som opkræves på langt de fleste varer og tjenester, lønsumsafgift og specifikke forbrugsafgifter, som pålægges diverse varer og tjenester.

Forbrugsafgifter og told er eksempler på det, der kategoriseres som indirekte skatter. I denne gruppe finder man blandt andet merværdiafgift, som vil blive uddybet i det følgende afsnit, samt punktafgifter. En fuldstændig oversigt over alle afgifter og deres indtægter (provenu) er tilgængelig på skm.dk.

Afgifters rolle i offentligretlig regulering

Afgifter spiller en betydelig rolle ud over at være indtægtskilder for staten og kommunerne; de anvendes ofte som værktøjer til adfærdsregulering. Gennem afgiftspolitikken kan myndighederne influere på borgernes og virksomhedernes adfærd ved at gøre bestemte aktiviteter eller produkter mere eller mindre attraktive økonomisk.

Et godt eksempel på dette er parkeringsafgifter. Ved at fastsætte afgifter for parkering kan kommuner og byer regulere, hvor og hvor længe folk parkerer deres køretøjer. Sådanne afgifter er ikke blot en indtægtskilde, men tjener også til at styre trafik og sikre tilgængelighed i områder med høj trafiktæthed. Denne form for regulering via afgifter er afgørende for at opretholde orden og effektivitet i byområder og andre tæt befolkede steder.

Denne tilgang illustrerer, hvordan afgifter kan være en effektiv metode for myndighederne til at påvirke samfundsadfærd på en måde, der fremmer overordnede sociale, miljømæssige eller økonomiske mål.

Forståelsen af forskellen mellem afgifter og bøder

Afgifter og bøder, selvom de begge involverer økonomiske omkostninger, tjener forskellige formål og har distinkte roller i det retslige system. En bøde er en form for straf, der pålægges for en overtrædelse eller forseelse. Dens hovedformål er at straffe den overtrædende part og afskrækker fra fremtidige overtrædelser. Bøden er direkte knyttet til en specifik, ulovlig handling.

I modsætning hertil har afgifter typisk ikke en straffende natur. Selvom nogle afgifter kan føles straffende, især hvis de er høje, er deres primære formål ofte at finansiere omkostningerne ved levering af offentlige tjenester eller at regulere adfærd, som vi så med eksemplet på parkeringsafgifter. Afgifter kan således være et redskab for staten eller kommuner til at styre samfundsmæssige aktiviteter eller finansiere specifikke tjenester eller infrastrukturer.

For forbrugere og virksomheder er det afgørende at forstå disse forskelle. Mens bøder fungerer som en reaktion på ulovlige handlinger, er afgifter en del af de økonomiske forpligtelser, der følger med visse lovlige aktiviteter eller forbrug af bestemte varer og tjenester. Denne indsigt er vigtig for korrekt at navigere i de økonomiske og lovgivningsmæssige aspekter af hverdagslivet og virksomhedsdriften.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Væsentlige afgifter for virksomheder

Afgifter varierer afhængigt af om du er en privatperson eller en virksomhed. I dette afsnit fokuserer vi på de afgifter, som er essentielle for dig som virksomhedsejer eller entreprenør. Visse afgifter er mere generelle og dækker flere kategorier, som eksempelvis punktafgifter.

Ikke alle afgifter er relevante for enhver. Men som virksomhedsejer, især hvis du beskæftiger dig med produktion af varer som spiritus, chokolade eller is, er det vigtigt at kende til punktafgifter. 

10 afgifter, der er vigtige at kende til:

 1. Merværdiafgift – en skat tilføjet til varer i alle led af produktion og handel.
 2. Lønsumsafgift – relevant for virksomheder, der leverer momsfritagede tjenester.
 3. Gevinstafgift – en skat på gevinster udloddet i konkurrencer, som f.eks. på Facebook.
 4. Punktafgift – afgifter på varer som spiritus, chokolade og spil.
 5. Emballageafgift – afgift på emballage som poser og PVC-folie.
 6. Tinglysningsafgift – afgift for registrering af ændringer i selskabsstrukturer.
 7. Told- og importafgift – afgifter og sikkerhedsstillelse ved import og eksport.
 8. Miljø- og energiafgifter – afgifter på ressourcer som elektricitet, vand, gas og olie.
 9. Ophavsretafgift – betaling for brugsret til materialer som billeder, musik og rapporter.
 10. Dækningsafgift – en skat på værdien af bygninger opkrævet af visse kommuner.

Selvom du måske ikke støder på alle disse afgifter, er det typisk merværdiafgift, gevinstafgift samt afgifter relateret til told, import og eksport, der er mest almindelige i dagligdagen. Lønsums- og punktafgifter er specifikke for visse brancher, men det er vigtigt at være opmærksom på dem.

Forståelse af merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) er en form for skat, der pålægges ved hver værdiforøgelse, en vare gennemgår under produktion eller handel. Dette betyder, at moms skal betales ved hvert salg af varer og ydelser baseret på salgsprisen. Virksomheder får dog mulighed for at fratrække den moms, de har afholdt i forbindelse med produktionen af varerne, herunder udgifter til råmaterialer og produktionsomkostninger.

Momsen beregnes kun på den merværdi, der opstår inden for virksomheden. For eksempel, hvis en virksomhed køber råmaterialer og omdanner disse til et slutprodukt, som uld til garn eller tøj, træ til møbler, eller jern til maskindele, skaber dette en merværdi, og værdien af produktet øges.

Interessant nok kan virksomheder fratrække afgiften (momsen) ved transaktioner indbyrdes. Det er kun forbrugeren, det endelige led i kæden, som ikke har mulighed for at fratrække momsen. Derfor er det forbrugeren, der i sidste ende bærer omkostningen af afgiften. Du kan læse mere om principperne for merværdiafgift og finde eksempler på dette på Skattestyrelsens hjemmeside.

Forståelse af lønsumsafgift

Lønsumsafgiften er relevant for virksomheder, der leverer momsfritagede ydelser. Denne afgift gælder specifikt for sådanne virksomheder og kan fratrækkes som en driftsomkostning i skatteregnskabet.

Afgiften baseres på enten virksomhedens lønudgifter eller dens skattemæssige overskud. En vigtig detalje er, at lønsumsafgift ikke er relevant, hvis afgiftsgrundlaget er under 80.000 kroner. Der anvendes fire forskellige metoder til at beregne grundlaget for lønsumsafgiften, afhængigt af virksomhedstypen:

 1. Organisationer, fonde, foreninger, loger og virksomheder med momsfrie spilleaktiviteter.
 2. Finansielle virksomheder, forsikringsvirksomheder og visse selvstændige grupper.
 3. Virksomheder, der importerer eller udgiver aviser.
 4. Virksomheder, der ikke falder ind under de første tre kategorier.

For de første to kategorier beregnes afgiften baseret på virksomhedens lønsum. For den tredje kategori er det omsætningen fra avissalg, der er grundlaget for afgiften. I den fjerde kategori afhænger afgiftsgrundlaget af, om virksomheden har ansatte. Hvis der ikke er ansatte, baseres afgiften på virksomhedens overskud eller underskud, mens den for virksomheder med ansatte beregnes ud fra lønsummen, justeret med eventuelt overskud eller fradrag for underskud.

Forståelse af gevinstafgift

Gevinstafgift er en vigtig overvejelse, når du arrangerer konkurrencer på sociale medier, via nyhedsbreve eller på din hjemmeside. For at gevinsten kan være skattefri for modtageren, og for at du skal betale gevinstafgift, skal følgende tre betingelser være opfyldt:

 1. Deltagelse i konkurrencen skal være gratis.
 2. Konkurrencen skal være offentlig.
 3. Der skal være et element af tilfældighed i udvælgelsen af vinderen.

Hvis deltagerne har øgede vinderchancer ved at købe dine produkter, så bliver konkurrencen ikke betragtet som opfyldende alle betingelserne. I dette tilfælde skal modtageren af gevinsten betale skat af præmien.

Når det kommer til selve gevinstafgiften, skal du betale afgift af den del af gevinstens værdi, som du udlodder. Gevinstafgiften udgør 17,5% af værdien, som overstiger 750 kroner. For eksempel, hvis præmien er 1.000 kroner værd, skal der betales afgift af de 250 kroner, der overstiger grænsen. Dette er hvordan du håndterer konkurrencer og gevinstafgifter effektivt.

Forståelse af punktafgifter

Punktafgifter er specifikke afgifter, der pålægges varer som spiritus, chokolade, spil og tobak. Disse afgifter omfatter en bred vifte af varer og tjenester, herunder emballageafgifter samt miljø- og energiafgifter. For eksempel er der særlige regler for, hvordan du bogfører el-afgift.

Når du fremstiller punktafgiftspligtige varer i Danmark, eller importerer sådanne varer fra udlandet, er det normalt nødvendigt at registrere sig for punktafgifter. Der findes forskellige registreringstyper, og hvilken type du skal vælge afhænger af den specifikke punktafgiftslov. Registrerings typerne inkluderer:

 • Oplagshaver
 • Varemodtager
 • Midlertidig varemodtager
 • Vareafsender
 • Fjernsalg

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du køber punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande uden at være registreret som varemodtager, skal du forhåndsanmelde købet til Skattestyrelsen og betale afgiften, før leverandøren sender varerne. Dette gælder også for køb af afgiftspligtige varer uden for EU. Ved at følge disse retningslinjer sikrer du, at din virksomhed overholder gældende lovgivning om punktafgifter.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af emballageafgift

Emballageafgift, som falder ind under kategorien af miljø- og energiafgifter, er en skat på specifikke typer af emballager, herunder poser, engangsservice, og PVC-folier. Denne afgift er særlig relevant, hvis du producerer produkter som spiritus eller øl, hvor afgiften gælder for emballage lavet af materialer som laminat, glas, plast eller metal. Afgifterne omfatter også emballage til produkter som mineralvand, limonade og andre kulsyreholdige drikkevarer.

Interessant nok er emballageafgiften baseret på volumen. Dette betyder, at afgiften varierer afhængigt af emballagens størrelse og type. For produkter som papir- og plastikposer, engangsservice og folier, beregnes afgiften pr kilo. Denne volumenbaserede tilgang sikrer, at afgiften afspejler mængden og typen af emballage, der anvendes, og understøtter miljøbevidste praksisser ved at motivere til en mere ansvarlig brug af emballagematerialer.

Navigering i skat, moms og gebyrer

Som virksomhedsejer vil du møde en række forskellige afgifter og gebyrer. Disse varierer fra faste udgifter til sådanne, der kun opstår under specifikke omstændigheder. Merværdiafgift (moms) og afgifter relateret til import og eksport er blandt de mest almindelige, som de fleste virksomheder støder på.

Momsafregningen sker som regel kvartalsvis, mens skatteregnskabet skal afsluttes ved årets slutning. Dette indbefatter indberetning af din udvidede selvangivelse eller fremlæggelse af årsregnskabet. Det er vigtigt at holde nøje styr på virksomhedens lønudgifter, A-skat, feriepenge og lignende, især hvis dit lønsystem ikke håndterer disse automatisk.

Det er også essentielt at være opmærksom på diverse gebyrer. Typiske eksempler på gebyrer omfatter dem fra banken samt omkostninger forbundet med betalings- og abonnementsløsninger. Derudover pålægger Erhvervsstyrelsen forskellige gebyrer og takster, for eksempel ved stiftelse af virksomhed eller registrering af ændringer.

Til sidst er det væsentligt at nævne erhvervskonti. En erhvervskonto er afgørende for enhver virksomhed, men der kan være stor variation i omkostningerne forbundet med at oprette og vedligeholde en sådan konto. Det er derfor vigtigt at undersøge og sammenligne de forskellige muligheder for at finde den løsning, der passer bedst til din virksomheds behov og budget.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om afgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En afgift er i sin essens lignende en skat. Den opkræves i forbindelse med import, fremstilling eller handel med varer og tjenester.

Afgifter gælder for et bredt spektrum af varer og tjenester. Ofte pålægges en vare eller tjeneste flere forskellige afgifter, især hvis der er tale om en værdiforøgelse, som det ses med merværdiafgift. Eksempler på produkter, der er afgiftsbelagte, spænder fra chokolade og slik til spiritus og øl. Derudover er der også miljø- og energiafgifter, som påvirker en række forskellige produkter og tjenester.

Det simple svar er ja. Alle virksomheder står over for en eller anden form for afgiftsbetaling. Det præcise omfang og art af afgifter varierer betydeligt fra en virksomhed til en anden. Det er afgørende for virksomhedsejere at være opmærksomme på disse afgifter, da de ofte kan udgøre betydelige beløb.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: