Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Bogføring for virksomheder

Bogføring skaber klarhed over din virksomheds økonomi, sikrer overholdelse af lovgivningen og understøtter præcise finansielle beslutninger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad er bogføring?

Bogføring er en systematisk proces, hvor en virksomheds økonomiske transaktioner bliver nøje registreret og organiseret. Denne definition understreger bogføringens rolle som fundamentet for ethvert selskabs økonomiske system, hvilket gør det muligt for ejere og ledere at have en klar og præcis oversigt over virksomhedens økonomiske status. 

Bogføring dækker over alt fra daglige indkøb og salg til mere komplekse transaktioner, der relaterer sig til virksomhedens primære operationer eller anskaffelse af nødvendigheder. Effektiv bogføring sikrer, at alle finansielle bevægelser inden for virksomheden bliver nøje overvåget og dokumenteret, hvilket er vigtigt for at udarbejde præcise regnskaber. 

Denne proces er ikke blot en administrativ opgave, men en kritisk praksis der understøtter virksomhedens økonomiske beslutninger og strategisk planlægning. Bogføringens universelle betydning gælder for alle typer virksomheder, uanset størrelse eller branche, idet det skaber et solidt grundlag for sund økonomisk styring.

Hvorfor skal du bogføre?

Som virksomhedsejer er der adskillige gode grunde til at prioritere bogføring, udover at det simpelthen er et lovkrav ifølge bogføringsloven. Denne lov sikrer, at myndigheder som SKAT har mulighed for at gennemføre revisioner og kontroller, hvilket understreger vigtigheden af at have et opdateret og korrekt regnskab. Overtrædelse af bogføringsloven kan medføre bøder, hvilket gør det endnu vigtigere at opretholde en stringent bogføringspraksis.

Men bogføringens værdi rækker langt ud over blot at opfylde lovmæssige krav. Det er et væsentligt værktøj for virksomheden til at få indsigt i dens økonomiske situation. Gennem bogføring får du et detaljeret overblik over virksomhedens indtægter, udgifter, debitorer og kreditorer. Denne indsigt er vigtig for effektiv økonomistyring, idet den kan afsløre områder, hvor omkostningerne kan optimeres, eller hvor indtægterne kan øges.

Endvidere er nøjagtig bogføring grundlaget for at kunne udarbejde et retvisende regnskab. Dette er ikke kun vigtigt for at sikre, at virksomheden betaler den korrekte mængde i skat, men også for at give et klart billede af virksomhedens finansielle præstation. Korrekt udført bogføring sikrer, at du som virksomhedsejer kan træffe informerede beslutninger baseret på virksomhedens reelle økonomiske situation.

Hvad skal jeg bogføre?

I en virksomhed er nøjagtig bogføring vigtigt for at opretholde en præcis oversigt over alle økonomiske aktiviteter. Dette omfatter alt fra de mindste udgifter, såsom frokost til medarbejderne, til større økonomiske transaktioner som salg, indkøb af varer, tjenesteydelser, og lønudbetalinger, herunder forudbetaling af løn. En korrekt og systematisk registrering af disse transaktioner er ikke kun vigtig for at imødekomme lovgivningsmæssige krav. Det spiller også en vigtig rolle i virksomhedens evne til at undgå fejl, der potentielt kan være dyre.

En velorganiseret bogføringsproces hjælper med at sikre virksomhedens økonomiske overblik og understøtter en sund økonomisk forvaltning. Det er vigtigt for at bevare et klart og nøjagtigt billede af virksomhedens finansielle situation, hvilket er vigtigt for effektiv drift og strategisk beslutningstagning. Gennem en omhyggelig bogføring bliver det muligt at udføre pålidelige økonomiske analyser og træffe informerede beslutninger, som støtter virksomhedens langsigtede succes og vækst.

At holde bogføringspraksis ajour og i overensstemmelse med gældende regler sikrer, at virksomheden kan reagere proaktivt på finansielle udfordringer og udnytte muligheder effektivt. Dette kræver en forpligtelse til regelmæssigt at gennemgå og opdatere bogføringsmetoder og -processer, sikre nøjagtigheden af finansielle data, og bevare en kultur af finansiel gennemsigtighed og ansvarlighed.

Hvad er forskellen på bogføring og aflægning af regnskab?

At forstå forskellen mellem bogføring og aflæggelse af regnskab er fordelagtigt for korrekt økonomistyring inden for enhver virksomhed. 

Mens bogføring indebærer den detaljerede registrering af hver enkelt økonomiske transaktion, der finder sted i virksomheden, omfatter aflæggelse af regnskab den samlede rapportering af virksomhedens økonomiske aktiviteter over et bestemt tidsrum, typisk årligt. 

Bogføringen danner således grundlaget for det mere sammenfattende regnskab, som ikke kun bruges internt, men også af eksterne parter som banker, investorer, og myndigheder for at få et overblik over virksomhedens finansielle situation. 

Kravet om at aflægge et årsregnskab varierer efter virksomhedstype og størrelse, med strengere krav til selskaber som aktieselskaber end til enkeltmandsvirksomheder, hvor beskatningsformen ofte bestemmer behovet for et årsregnskab.

Grundlæggende begreber inden for bogføring

At have en grundlæggende forståelse af grundlæggende begreber inden for bogføring er væsentligt, selv for dem der måske ikke beskæftiger sig med bogføring til dagligt. En basal indsigt i disse begreber sikrer, at du kan følge med i virksomhedens finansielle sundhed og træffe informerede beslutninger baseret på regnskabet. I det følgende afsnit vil vi udforske nogle af de fundamentale elementer, der danner grundlag for effektiv bogføring og regnskabsføring:

 • Resultatopgørelsen og balancen: Viser henholdsvis virksomhedens finansielle performance og status på et givent tidspunkt.
 • Dobbelt bogføring: Garanterer, at hver transaktion registreres som både debet og kredit.
 • Debet og kredit: Grundstenene i registrering af transaktioner, hvor debet øger aktiver eller omkostninger, og kredit øger passiver eller indtægter.
 • Transaktioner: Alle økonomiske aktiviteter der påvirker virksomhedens finanser.

 

En dybdegående forståelse af disse begreber vil ikke blot berige din viden om økonomisk forvaltning men også forstærke din evne til at navigere i virksomhedens økonomiske landskab med større sikkerhed.

Resultatopgørelsen og balancen

Regnskabet for en virksomhed opdeles i to hoveddele: Resultatopgørelsen og balancen, som tilsammen giver en fuldstændig fremstilling af virksomhedens finansielle aktiviteter over en bestemt periode. 

Resultatopgørelsen fokuserer på at belyse virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, hvilket kulminerer i en opgørelse af årets resultat. Dette resultat viser, om virksomheden har opnået overskud eller underskud, baseret på forskellen mellem indtægter og udgifter. 

På den anden side giver balancen et billede af virksomhedens økonomiske position på et bestemt tidspunkt, ved at vise en oversigt over hvad virksomheden ejer (aktiver) og hvad den skylder (passiver).

Debet og kredit

I bogføringens verden er debet og kredit to fundamentale begreber, der repræsenterer de to sider af enhver finansiel transaktion inden for både resultatopgørelsen og balancen. 

Inden for resultatopgørelsen noteres udgifter med en debetsaldo og indtægter med en kreditsaldo. Dette betyder, at udgifter registreres på debetsiden og indtægter på kreditsiden. I balancen har aktiver en debetsaldo, mens passiver noteres med en kreditsaldo.

Det er vigtigt at kende til, hvilken type konto man arbejder med, enten debet eller kredit, for at sikre korrekt allokering af transaktioner.

På en konto med debetsaldo vil man opleve en stigning ved debitering og en formindskelse ved kreditering. På den anden side, for en konto med kreditsaldo, resulterer kreditering i en øgning af saldoen, mens debitering fører til en nedsættelse af saldoen.

Dobbelt bogføring

Dobbelt bogføring, også kendt som det dobbelte bogholderi, er en metode, hvor hver finansiel transaktion registreres to gange: Den krediterer én konto og debiterer en anden. Denne praksis sikrer, at regnskabet altid er i balance, idet hver handling har en ligeværdig og modsat reaktion. 

For eksempel, ved et salg, vil virksomhedens indtægt fra salget krediteres på en salgskonto i resultatopgørelsen, samtidig med at bankkontoen debiteres i balancen for at afspejle de modtagne penge. Dette system er grundlaget for nøjagtig og pålidelig finansiel rapportering.

Der er ikke krav om anvendelse af dobbelt bogføring, men flertallet af danske virksomheder vælger alligevel at implementere denne bogføringsform. Dobbelt bogføring er foretrukket, da det giver et mere detaljeret og nøjagtigt overblik over virksomhedens økonomiske situation ved at sikre, at alle økonomiske transaktioner registreres med en modpost.

Eksempler på anvendelse af debet og kredit i praksis

Når vi ser på bogføring af forskellige økonomiske transaktioner, er der nogle konkrete eksempler, der illustrerer grundprincipperne i dobbelt bogføring.

Eksempel 1 – Bogføring af salg

Tænk på, når du sender en faktura til en kunde. I denne del af bogføringsprocessen, vil kundens konto blive debiteret med det beløb, der fremgår af fakturaen. For at holde dine regnskaber i balance, bliver dette beløb samtidigt krediteret på din indtægtskonto – det er det første skridt. Når betalingen modtages fra kunden, debiteres din bankkonto, mens kundens konto krediteres. På den måde bliver indtægten fra salget korrekt registreret, hvilket overholder dobbelt bogføringsprincippet.

Eksempel 2 – Bogføring ved betaling af regninger

Ved betaling af en leverandørregning, bliver beløbet debiteret på en udgiftskonto, hvilket viser forbruget af ressourcer. Parallel hermed krediteres din virksomheds bankkonto, således at udgiften bogføres præcist, og dine regnskaber forbliver balancerede.

Eksempel 3 – Bogføring af medarbejderudlæg

For virksomhedsrelaterede køb, som eksempelvis anskaffelse af drikkevarer til medarbejderne, vil man ebitere personaleomkostningskontoen og kreditere bankkontoen. Dette trin sikrer, at udgifterne til medarbejderudlæg nøjagtigt afspejles i virksomhedens regnskab.

Disse eksempler fremhæver vigtigheden af nøjagtighed og konsekvens i bogføringsprocessen for at opretholde et præcist og balanceret regnskab i overensstemmelse med de grundlæggende bogføringsprincipper.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kontotyper i regnskabet

Virksomhedens økonomiske transaktioner kan generelt kategoriseres i fire primære kontotyper, som hver især har specifikke regler for, hvordan transaktionerne skal registreres enten som debet eller kredit. Disse omfatter:

 • Omkostningskonto: Omkostningskontoen afspejler virksomhedens omkostninger og udgifter, hvor poster normalt føres på debetsiden for at afspejle en udgift eller en omkostning.
 • Indtægtskonto: Her registreres virksomhedens indtægter, og posterne føres på kreditsiden, hvilket indikerer indtjening eller indkomst.
 • Aktivkonto: Denne type konto viser virksomhedens ejede aktiver, og værdien af disse aktiver bogføres på debetsiden, hvilket repræsenterer en øgning i aktiver.
 • Passivkonto: Passivkontoen viser virksomhedens forpligtelser og egenkapital, hvor poster på kreditsiden indikerer en stigning i passiver eller egenkapital.

Transaktioner

Transaktioner udgør de forskellige finansielle aktiviteter, som en virksomhed foretager, og som nøje skal registreres i bogføringen. 

Disse finansielle handlinger kan variere fra salg, hvor en salgsfaktura udstedes, til køb, der dokumenteres med et købsbilag. Det omfatter også modtagelse og udførelse af betalinger. 

Et centralt aspekt ved korrekt bogføring er etableringen af et klart og præcist transaktionsspor. Dette spor gør det muligt for både virksomhedsejeren og skattemyndighederne at følge transaktionernes vej gennem regnskabet og adskille dem fra hinanden. Transaktionssporet er vigtigt for at opretholde transparens og muliggøre kontrol og revision af de finansielle optegnelser, hvilket understreger vigtigheden af omhyggelig dokumentation og registrering af alle virksomhedens finansielle bevægelser.

Bilagsnummerering

At nummerere dine bilag er en grundpille i organiseret bogføring. Hvert bilag får tildelt et unikt nummer, som følger en sekventiel orden uden udeladelser eller gentagelser. 

Dette system gør det nemt at referere til og finde specifikke dokumenter, som kan omfatte alt fra fakturaer til kvitteringer og kontrakter. Ifølge bogføringsloven er det obligatorisk at opbevare disse dokumenter i fem år efter regnskabsårets afslutning for at sikre, at dit regnskab er komplet og tilgængeligt for revision.

Grundlæggende om bogføringsloven

Bogføringsloven fastlægger de principper og standarder, som alle virksomheder, uanset størrelse eller type, skal følge i deres bogføringspraksis. Denne lovgivning omfatter centrale principper for korrekt bogføring og detaljerede krav til håndtering og opbevaring af bilag. Vigtige punkter, der kræver din opmærksomhed, omfatter:

 • Alle bilag skal ordnes og nummereres i en fortsat sekvens uden afbrydelser, hvilket afspejler transaktionernes kronologiske rækkefølge.
 • For at efterleve principperne om god bogføringsskik, er det vigtigt, at bilag bliver registreret i bogføringssystemet snarest muligt efter transaktionens udførelse.
 • Det er et krav, at bilag opbevares i mindst fem år efter regnskabsårets slutning. Dette gælder også for virksomheder, der måtte lukke før denne periode udløber.

Den nye bogføringslov og compliance

Med den nye bogføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2022, introducerede man en række opdaterede regler og krav, der påvirker mange forskellige virksomheder.

Denne opdatering er relevant for alle regnskabspligtige enheder i landet, hvilket spænder fra store virksomheder til små foreninger og selvstændige erhvervsdrivende med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. over en periode på to år. Loven omfatter også de professionelle, der tilbyder bogføringsydelser til tredjeparter.

De grundlæggende krav i den nye lovgivning fokuserer på digital bogføring og inkluderer:

 • Kontinuerlig registrering og sikker opbevaring: Digitale systemer skal muliggøre løbende registrering af økonomiske transaktioner og sikre, at disse data opbevares sikkert i mindst fem år.
 • Høj standard for IT-sikkerhed: Det er vigtigt, at systemerne opretholder strenge IT-sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang og sikre datas integritet.
 • Automatisering af processer: Loven kræver, at systemerne understøtter automatisering af visse administrative opgaver, såsom håndtering af elektroniske fakturaer og automatiseret kontering ifølge standardkontoplaner.

Krav til digital opbevaring af bilag

Digital opbevaring af bilag, såsom købs- og salgsfakturaer, er en obligatorisk nødvendighed. Disse dokumenter bør opbevares i et digitalt format, for eksempel som PDF-filer eller billeder, og skal indeholde vigtige oplysninger som udstedelsesdato, beløb, og momsoplysninger. 

Ifølge bogføringsloven er du forpligtet til at opbevare dine bilag i fem år efter afslutningen på det regnskabsår, som bilagene relaterer sig til. Ved at benytte et anerkendt bogføringssystem sikrer du, at systemets udbyder opbevarer disse bilag for dig inden for den påkrævede periode. Dette sikrer overholdelse af lovgivningen og giver dig ro i sindet. 

Skulle du beslutte at skifte til et andet bogføringssystem på et senere tidspunkt, er det vigtigt at sikre, at alle bilag overføres korrekt til det nye system. Dette skyldes, at udbydere af bogføringssystemer ikke er forpligtet til at tilbyde adgang til eller kopier af bilagene, når servicen ophører. 

For brugere af specialdesignede systemer er det essentielt selv at håndtere opbevaringen af bilag i den påkrævede tidsperiode. Undladelse af at opfylde disse opbevaringskrav kan resultere i betydelige bøder.

Der findes specifikke undtagelser til reglen om digital opbevaring af købs- og salgsfakturaer. Disse undtagelser inkluderer situationer, hvor du er i besiddelse af fysiske bilag, såsom kassestrimler fra salgsregistreringssystemer eller dokumenter, du har modtaget ved handel i udlandet, som kun findes i papirform. Disse typer af bilag falder uden for kravet om obligatorisk digital opbevaring, men skal stadig håndteres og opbevares omhyggeligt for at sikre, at de er tilgængelige ved behov, eksempelvis ved revision eller skattekontrol.

Selvom nogle dokumenter ikke kræver digital opbevaring ifølge minimumskravene, er det ofte til fordel for virksomheden at digitalisere hele bilagsarkivet alligevel. Dette letter håndteringen af bilag og sikrer, at regnskabsmaterialet altid er tilgængeligt, eksempelvis ved skattekontrol, samtidig med at det øger sikkerheden for korrekt opbevaring.

Digital bogføring

I lyset af den teknologiske udvikling har digital bogføring fundet vej frem i branchen. 

Denne udvikling effektiviserer måden, hvorpå virksomheder administrerer deres finansielle transaktioner og fører regnskab. Digital bogføring dækker over anvendelsen af software og online applikationer til effektivt at håndtere virksomhedens finansielle opgaver. Det spænder fra automatisering af standard bogføringsopgaver til sømløs integration af diverse finansielle systemer og databaser, hvilket muliggør en dybdegående realtidsindsigt i virksomhedens økonomiske situation.

Overgangen til digital bogføring bringer en række fordelagtige ændringer med sig, herunder:

 • Tidsbesparelse og øget effektivitet: Automatiserede funktioner reducerer behovet for manuelt arbejde og effektiviserer bogføringsprocesser.
 • Øget nøjagtighed og færre fejl: Risikoen for menneskelige fejl minimeres, hvilket fører til mere præcise finansielle optegnelser.
 • Optimering af momsfradrag: Digitalisering gør det lettere at udnytte momsfradrag, hvilket potentielt kan forbedre virksomhedens finansielle resultat.
 • Forbedret finansielt overblik: Adgang til realtidsdata og opdaterede rapporter sikrer et klart og aktuelt billede af virksomhedens økonomi.
 • Effektiv bilagshåndtering: Digital lagring af dokumenter mindsker papirarbejde og understøtter en mere miljøvenlig tilgang.
 • Fokus på kerneaktiviteter: Frigørelse af tid til virksomhedens kerneaktiviteter takket være effektiviserede bogføringsprocesser.

 

Disse fordele understreger, hvordan digital bogføring bidrager til en mere strømlinet, nøjagtig og bæredygtig virksomhedsdrift, hvilket gør det til en uundværlig del i udarbejdelsen af forretningsstrategier.

Regnskabsprogrammer til bogføring

Valget af det rette regnskabsprogram, eller med andre ord, et bogføringssystem, er vigtig for at sikre en effektiv og nøjagtig bogførings- og regnskabsproces. På markedet findes der flere førende løsninger, hver med sine unikke fordele:

 • Dynamics 365 Business Central (tidligere Navision): Dette avancerede økonomisystem er skræddersyet til behovene hos små og mellemstore virksomheder. Det tilbyder en integreret løsning for en række forretningsprocesser, herunder økonomistyring og lagerstyring, fremmet af et brugervenligt interface og mobil adgang.
 • Uniconta: Uniconta udgør en agil og moderne løsning, ideel for virksomheder, der ønsker at effektivisere deres bogføringsrutiner. Det understøtter optimering af arbejdsprocesser gennem sin tilpasningsdygtighed og en bred vifte af funktioner til at forbedre økonomistyringen.
 • E-conomic: E-conomic er et populært valg blandt små til mellemstore virksomheder takket være dets skalerbarhed og brugervenlighed. Systemet er designet til nem integration med en lang række digitale værktøjer, hvilket gør det til en fremragende mulighed for virksomheder, der ønsker en enkel, men effektiv bogføringsløsning.
 • Billy: Billy er rettet mod mindre virksomheder og freelancere, der ønsker et intuitivt og ligetil bogføringssystem. Dets fokus på brugervenlighed gør det til en fremragende starter-løsning for dem uden dyb bogføringsmæssig baggrund.
 • Dinero: Ligesom Billy, er Dinero designet til at imødekomme behovene hos mindre virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Det tilbyder enkel bogføring med vægt på brugervenlighed og effektivitet – perfekt til dem, der søger en ukompliceret tilgang til deres finanser.

 

Valget af et regnskabsprogram afhænger af virksomhedens specifikke behov, størrelse og den ønskede grad af automatisering og integration med andre systemer.

Sådan laver du effektiv bogføring

Effektiv bogføring er vejen til en sund forretningsdrift. Her er en praktisk guide til at optimere din bogføringspraksis:

 • Organiser dine bilag: Start med at organisere alle dine bilag – både digitale og fysiske. Opdel dem i kategorier såsom salg, køb, lønudgifter og andre udgifter. Dette vil spare dig for tid, når du skal bogføre og lette processen ved eventuelle revisioner eller skatteopgørelser.
 • Vælg det rette bogføringsprogram: Der findes et væld af bogføringsprogram på markedet. Vælg et program, der passer til din virksomheds størrelse og behov. Mange programmer tilbyder automatisering af gentagne opgaver, integration med bankkonti og detaljerede finansielle rapporter.
 • Bogfør løbende: Undgå at udsætte bogføringen ved at sætte faste tidspunkter i kalenderen for at opdatere dine regnskaber. Ved at bogføre løbende sikrer du, at din finansielle rapportering hele tiden er opdateret, hvilket giver et bedre overblik over virksomhedens økonomiske situation.
 • Dobbelttjek alt: Nøjagtighed er meget vigtigt i bogføring. Dobbelttjek altid dine indtastninger for at undgå fejl, der kan føre til unøjagtigheder i dit regnskab. Dette inkluderer at verificere beløb, datoer, og tjekke at alle transaktioner er korrekt kategoriseret.
 • Anvend digitale værktøjer til bilagshåndtering: Digitalisering af bilag kan spare dig for meget tid og plads. Brug en app eller software til at scanne og opbevare digitale kopier af alle bilag. Dette ikke kun forenkler arkivering og søgning, men sikrer også, at du har backup af vigtige dokumenter.
 • Lær grundlæggende regnskabsprincipper: Selv med automatiserede systemer er det vigtigt at have en basal forståelse af regnskabsprincipper såsom debet, kredit, og hvordan forskellige transaktioner påvirker din virksomheds finansielle situation.
 • Overvej professionel hjælp: Hvis bogføring virker overvældende, eller hvis din virksomhed er i vækst, kan det være en god ide at overveje at ansætte en bogholder eller revisor. De kan ikke blot hjælpe med at holde dine bøger i orden men også tilbyde værdifuld rådgivning om skat og finansiel planlægning.

 

Ved at følge disse trin kan du sikre en mere effektiv og nøjagtig bogføring, som vil være til stor gavn for din virksomhed på både kort og lang sigt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

Skal man bogføre hver dag?

I henhold til Bogføringslovens kapitel 3, § 7, er det påbudt for virksomheder at registrere alle økonomiske transaktioner med nøjagtighed og uden unødig forsinkelse efter de omstændigheder, som kræver registreringen, opstår. 

Dette indebærer i praksis, at du bør foretage bogføring af bilag og fakturaer så hurtigt som muligt, når det er praktisk gennemførligt for dig. Ved at sikre, at transaktioner bliver bogført kort tid efter de finder sted, opnår man den mest nøjagtige og opdaterede forståelse for virksomhedens økonomiske situation og status.

Det er anerkendt som værende i overensstemmelse med god bogføringsskik regelmæssigt at bogføre relevante bilag, fakturaer, og økonomiske transaktioner – helst dagligt. Dette er særligt vigtigt for større virksomheder, hvor bogføring hurtigt kan blive komplekst og svært at overskue, hvis det udskydes. 

Kompleksiteten og omfanget af bogføringen øges med virksomhedens størrelse, hvilket gør det endnu vigtigere at holde bogføringen ajourført løbende.

Ved at have en daglig bogføringsrutine sikrer du, at din virksomhed konstant har adgang til opdaterede økonomiske data. Dette er vigtigt for at kunne træffe velinformerede beslutninger baseret på de seneste økonomiske oplysninger. En sådan praksis understøtter ikke kun overholdelse af lovgivningen, men bidrager også til en sund og transparent finansiel styring.

Dette bør du bogføre hver dag

At indarbejde daglig bogføring i din virksomheds rutiner er en fremragende praksis. For at holde styr på finanserne, selv på travle dage, er det en god idé at prioritere følgende for daglig bogføring:

 • Registrering af alle salg for dagen, inklusiv detaljer fra kasseopgørelsen.
 • Notering af alle virksomhedens indkøb.
 • Opfølgning på udførte og modtagne betalinger.

En praktisk løsning for at effektivisere denne proces er at integrere dit kassesystem direkte med dit bogføringssystem. Dette kan ofte gøres gennem digitale værktøjer og platforme, som tillader nem dataoverførsel mellem systemerne og sikrer, at dine finansielle optegnelser altid er ajour og nøjagtige. Ved at gøre dette sikrer du ikke blot, at din daglige bogføring bliver mere håndterbar, men også at din virksomheds finansielle sundhed altid er baseret på de seneste data.

Dette bør du bogføre minimum én gang om ugen

Selvom daglig bogføring anbefales for at holde nøje styr på virksomhedens finansielle transaktioner, er der bestemte bogføringsaktiviteter, som kan håndteres på ugentlig basis for at sikre orden og overskuelighed i økonomien. Ugentlige bogføringsopgaver bør inkludere:

 • Afstemning af bankkonti for at sikre, at alle transaktioner er korrekt registreret og at der er fuld overensstemmelse mellem bankens optegnelser og virksomhedens bogføring.
 • Opdatering af virksomhedens gæld, herunder eventuelle ændringer i gældsniveauet, som kan opstå gennem ugens løb.
 • Afskrivninger på virksomhedens aktiver for at afspejle eventuel værdiforringelse eller planlagt værdinedskrivning af fysiske aktiver over tid.

 

Disse ugentlige bogføringsrutiner er vigtige for at opretholde en sund økonomisk styring og for at undgå potentielle problemer såsom likviditetsmangel, som kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomhedens drift og stabilitet.

For at understøtte en effektiv bogføringsproces, er det yderligere anbefalet at:

 1. Sikre, at alle bilag gemmes – fortrinsvis i digital form for lettere håndtering og opbevaring.
 2. Udføre bogføring løbende ved hjælp af et regnskabsprogram, som kan automatisere og forenkle mange af de daglige bogføringsopgaver.
 3. Have en klar forståelse af, hvilke udgifter der er fradragsberettigede, for at maksimere virksomhedens skattemæssige fordele.

 

Ved at følge disse retningslinjer og implementere regelmæssige bogføringsrutiner, sikres det, at virksomheden har et solidt grundlag for finansiel rapportering og beslutningstagning.

God bogføringsskik - Erhvervsstyrelsens anbefalinger

At indarbejde solide bogføringsrutiner tidligt i virksomhedens levetid er vigtigt, da kompleksiteten kun stiger med virksomhedens vækst. Nogle af Erhvervsstyrelsens anbefalinger til god bogføringsskik inkluderer:

 • En klar strukturering af konti og budgetter er vigtig for at bevare overblikket over finanserne.
 • Overvej at søge professionel hjælp til bogføringen, især hvis du ikke synes dine kompetencer rækker til det.
 • Et nøje overvåget udgiftsbudget bidrager ikke kun til bedre økonomisk overblik, men påvirker også skatteberegningerne positivt.
 • Integrering af budgetplanlægning for skattebetalinger forhindrer uforudsete økonomiske overraskelser.
 • Anvend digitale værktøjer for at effektivisere fakturering og betalingsprocesser, herunder automatisering af disse opgaver.
 • Stræb efter at minimere betalingsfrister og implementer automatiske betalingsløsninger for at sikre rettidig indbetaling.
 • Regelmæssig opfølgning på udestående betalinger og en proaktiv debitorhåndtering er nødvendig.
 • Opdateret og systematisk økonomisk dokumentation er vigtig for løbende optimering og finansiel succes.

 

Ved at integrere disse anbefalinger i din daglige drift, sikrer du, at din virksomhed ikke blot overholder gældende lovgivning, men også opnår et transparent og præcist økonomisk overblik. En disciplineret tilgang til bogføring er vigtig for enhver virksomheds succes.

Hvornår bør man overveje at få hjælp af en bogholder?

Uanset størrelsen på din virksomhed, kan der være betydelige fordele ved at inddrage en bogholder i din finansielle planlægning og daglige økonomistyring. 

Selvom mange iværksættere har evnerne til selv at styre deres finanser, kan det være klogt at alliere sig med en bogholder for at sikre nøjagtighed og struktur i regnskabet. Dette er især relevant for virksomheder med komplekse økonomiske strukturer, såsom dem der håndterer lagerstyring. Det præcise overblik, som bogføring giver, er vigtig – både for skatterapportering og for at forstå din virksomheds finansielle sundhed.

Virksomheder, der primært handler med kontanter, såsom caféer og butikker, har også stor gavn af en bogholders ekspertise for at sikre præcis økonomisk styring og effektivt budget.

Desuden er nøjagtig bogføring utrolig vigtigt for virksomheder, der søger finansiering eller investering. Investorer og långivere forlanger detaljerede finansielle oplysninger for at kunne vurdere en virksomheds rentabilitet og risiko. En erfaren bogholder kan være vigtig for at organisere denne information korrekt og øge sandsynligheden for at opnå den ønskede finansiering.

I realiteten kan de fleste virksomheder drage fordel af en bogholders ekspertise. Uanset din virksomheds størrelse eller branche kan en bogholder være en fordelagtig ressource for at sikre den finansielle styring og fremme virksomhedens succes.

Bogholderens rolle og opgaver

Bogholderen spiller en vigtig rolle i enhver virksomheds finansielle forvaltning, hvor de håndterer alt fra dataindsamling til det endelige regnskab. Dette har udviklet sig fra at føre regnskaber manuelt i bøger til nu at udnytte avancerede regnskabsprogrammer, hvilket markant har forbedret effektiviteten i bogholderiets processer.

I deres daglige arbejde varetager bogholderen et bredt sæt af finansielle opgaver, herunder lønberegning, skatteberegning, samt opfølgning på debitorer og kreditorer. Denne position kræver et dybt kendskab til virksomhedens økonomi, da bogholderen også ofte fungerer som en nøglerådgiver for virksomhedsledelsen. Dette kan indebære alt fra at give råd om skatteplanlægning til at hjælpe med budgettering og økonomisk planlægning.

Bogholderens rolle som en central brik i den økonomiske rapportering og styring kan ikke undervurderes. En bogholder sikrer ikke kun, at virksomhedens finansielle opgørelser er præcise og rettidige, men også at virksomheden overholder gældende lovgivning og standarder. Med den digitale udvikling har bogholderen fået endnu flere værktøjer til at optimere og forenkle arbejdet, hvilket gør dem til en fordelagtig ressource for virksomhedens overordnede succes.

Hvad er forskellen mellem en bogholder og en revisor?

Bogholderen og revisoren indtager begge vigtige roller inden for virksomhedens økonomistyring, men deres opgaver og ansvarsområder varierer betydeligt. 

Bogholderens arbejde koncentrerer sig om den daglige økonomistyring, herunder forberedelse af regnskabet og vedligeholdelse af finansielle poster som kreditor- og debitorregistre. Deres uddannelsesmæssige baggrund er ofte inden for kontorarbejde eller økonomi, hvilket udstyrer dem med de nødvendige færdigheder til at varetage disse opgaver.

Revisoren, derimod, spiller en mere overordnet rolle i at sikre, at virksomhedens regnskab er korrekt og pålideligt. De foretager en uafhængig revision af regnskabet for at verificere dets nøjagtighed og overensstemmelse med gældende love og standarder. Revisorer har en specialiseret uddannelse, som kan være som registreret revisor eller statsautoriseret revisor, hvilket giver dem kompetencer til at udføre dybdegående finansielle analyser og fungere som rådgivere for virksomheden.

Disse forskelle i ansvar understreger de distinkte roller, som bogholderen og revisoren hver især spiller, med bogholderen fokuseret på den daglige finansielle drift og revisoren på den overordnede finansielle sundhed og rådgivning.

Fordele ved professionel bogføring

Vælger man at ansætte en bogholder, får man flere betydelige fordele for sin virksomhed. Det sikrer ikke kun nøjagtighed i de finansielle rapporter, men åbner også for en dybere forståelse af virksomhedens økonomiske situation. Her er nøglefordelene ved at implementere professionel bogføring i din virksomheds daglige drift:

 • Detaljeret økonomisk overblik: Professionel bogføring giver et klart og nøjagtigt billede af din virksomheds finansielle situation, hvilket er vigtigt for effektiv beslutningstagning.
 • Overholdelse af skattemæssige deadlines: Sikrer, at alle skattemæssige forpligtelser overholdes til tiden, hvilket undgår bøder og andre sanktioner.
 • Effektiv lagerstyring: Tilbyder en præcis vurdering af lagerets status og værdi, hvilket er fordelagtigt for at optimere virksomhedens ressourcer.
 • Værdifulde vækstindsigter: Leverer analyser og data, der kan benyttes til at fremme vækst og udvikling i virksomheden.
 • Øget organisering: Systematiserer dine finansielle poster for at sikre nem adgang og forståelse.
 • Nøjagtige finansielle rapporter: Reducerer risikoen for fejl i bogføringen, hvilket resulterer i mere pålidelige finansielle rapporter.
 • Besparelse af tid og ressourcer: Frigører værdifuld tid og ressourcer, der ellers ville være brugt på bogføring, så de kan anvendes andetsteds i virksomheden.
 • Skræddersyet rådgivning: Tilbyder løsninger skræddersyet til din virksomheds unikke behov, baseret på dybdegående kendskab til dine finansielle forhold og branchen, du befinder dig i.
 • Forbedret rapporteringskvalitet: Øger kvaliteten af finansielle rapporter, hvilket er vigtigt for både interne og eksterne interessenter.
 • Overholdelse af lovgivning: Garanterer, at virksomheden overholder alle relevante regnskabsmæssige og juridiske krav.
 • Bedre finansiel planlægning: Assisterer med udarbejdelsen af mere præcise budgetter og finansielle prognoser.
 • Understøttelse af virksomhedsvækst: Hjælper med at skalere virksomheden gennem professionel styring af de finansielle processer.

 

Disse fordele understreger, hvordan professionel bogføring kan spille en central rolle i at forbedre og effektivisere din virksomheds finansielle håndtering.

Få hjælp til din bogføring af Stadsrevisionen

Bogføring er fundamentet for nøjagtig regnskabsføring og en vigtig del af at drive en virksomhed. 

Hos Stadsrevisionen er vores tilgang til bogføring dybt rodfæstet i en forståelse for de specifikke behov og udfordringer, som virksomheder inden for forskellige brancher møder. Vi går ud over det basale ved at parre dig med en bogholder, der besidder ekspertviden inden for din særlige branche. Dette sikrer, at du ikke kun modtager standardiserede bogføringsydelser, men får tilpasset support, der spejler din virksomheds unikke realiteter.

At sikre din virksomhed har en solid bogføringsstruktur er ikke kun vigtig for at opnå finansiel klarhed, men også for at sikre overensstemmelse med forskellige regnskabsstandarder og skattelovgivning. Er din virksomhed klar til at tage skridtet videre mod en mere strømlinet og effektiv bogføringsproces, er Stadsrevisionen klar til at assistere. Med vores brede vifte af tilpassede bogføringsservices kan vi hjælpe dig med at navigere i din virksomheds finansielle landskab.

Kontakt Stadsrevisionen i dag, og lad os sammen skabe en skræddersyet bogføringsløsning, der passer præcist til din virksomheds behov.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

FAQ om bogføring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Bogføring er processen med at systematisk registrere og organisere en virksomheds økonomiske transaktioner. Dette skaber et detaljeret overblik over indtægter, udgifter, gæld og aktiver, hvilket er vigtigt for nøjagtig rapportering og finansiel analyse.

Bogføring er vigtig for at sikre overholdelse af skattelovgivningen og for at give virksomhedsejere og interessenter en klar forståelse af virksomhedens økonomiske sundhed. Det understøtter også strategisk beslutningstagning ved at give opdateret finansiel information.

Bogføring fungerer ved at registrere hver økonomisk transaktion som enten en indtægt eller en udgift. Disse registreringer kategoriseres derefter i virksomhedens regnskab, som anvender principper som debet og kredit til at opretholde balance i virksomhedens økonomi.

Digital bogføring refererer til brugen af digitale værktøjer og online platforme til at håndtere og automatisere virksomhedens bogføringsprocesser. Denne tilgang muliggør effektiv registrering, lagring og analyse af finansielle data i realtid, hvilket forbedrer nøjagtigheden og tilgængeligheden af finansiel information.

Transaktioner bør bogføres løbende for at sikre, at finansielle rapporter er præcise og aktuelle. Ideelt set bør bogføring foretages dagligt. Nogle bogføringsopgaver kan man nøjes med ugentligt, afhængigt af virksomhedens størrelse og transaktionsvolumen.

Selvom det er muligt at håndtere bogføring selv, især for små virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder, kan det være en god idé at få hjælp fra en bogholder. En professionel bogholder kan sikre, at bogføringen er udført korrekt og overholder gældende regler, hvilket kan spare tid og potentielt undgå dyre fejl.

At have en bogholder kan være en stor fordel for din virksomhed, da det sikrer korrekt og ajourført bogføring samt effektiv håndtering af de daglige økonomiske transaktioner. En bogholder kan hjælpe med at frigøre din tid, så du kan fokusere på andre aspekter af din virksomhed, samtidig med at du sikrer overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

Bogholderen fokuserer på den løbende registrering af finansielle transaktioner og den daglige drift af virksomhedens økonomi, mens revisoren hovedsageligt gennemgår virksomhedens regnskab for at sikre nøjagtighed og overensstemmelse med lovgivningen. Revisoren har en mere specialiseret uddannelse og tilbyder ofte rådgivning baseret på regnskabsrevisionen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder