Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Undgå tvangsopløsning

Tvangsopløsning er en situation, der typisk vækker bekymring blandt virksomhedsejere, da det repræsenterer en både tidskrævende og udfordrende proces. Som ejer har du mulighed for at forhindre dette scenarie i din virksomhed. Hos Stadsrevisionen er vi dedikerede til at assistere dig med at sikre din virksomheds overlevelse og hjælpe dig med at undgå tvangsopløsning.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Er dit selskab allerede tvangsopløst?

Skulle din virksomhed allerede være under tvangsopløsning, er vi klar til at bistå dig med at få din virksomhed tilbage på sporet. Lær mere om genoptagelse efter tvangsopløsning her.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Working with tax documents
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Bankrupt. Young tired stressed overworked businesswoman freelancer teacher student

Hvad betyder tvangsopløsning?

Ordet ‘tvangsopløsning’ betegner en proces, hvor en virksomhed juridisk afsluttes og ophører med at eksistere. Dette gælder specifikt for kapitalselskaber, såsom aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og partnerselskaber (P/S).

Der skelnes mellem frivillig og ufrivillig tvangsopløsning. Frivillig tvangsopløsning sker, når et selskabs aktionærer beslutter, at det er mest fordelagtigt at opløse virksomheden, typisk på grund af manglende rentabilitet eller levedygtighed. Ufrivillig tvangsopløsning indtræffer, når en virksomhed ikke lever op til sine økonomiske forpligtelser, eller hvis den er involveret i ulovlige eller bedrageriske forhold, hvilket kan føre til en retskendelse om opløsning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Hvornår bliver et selskab taget under tvangsopløsning?

Et kapitalselskab kan blive taget under tvangsopløsning, hvis det ikke opfylder kravene fastsat i selskabsloven. Specifikt, selskabslovens § 225 beskriver 11 scenarier, hvor Erhvervsstyrelsen kan bede skifteretten om at opløse et selskab.

Tvangsopløsninger initieres oftest på grund af følgende årsager:

  • Selskabet har ikke indleveret sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen til tiden.
  • Selskabet mangler den krævede ledelse eller det foreskrevne hjemsted.
  • Selskabet har ikke registreret sine ejere korrekt.
  • Selskabet har undladt at indberette en revisor, når det er påkrævet.
  • Selskabet har ikke adresseret et tab af egenkapital.


Når et selskab falder ind under en af disse kategorier, vil Erhvervsstyrelsen udstede en advarsel og give selskabet en frist til at løse problemet. Hvis selskabet ignorerer denne advarsel, vil Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at påbegynde tvangsopløsning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Business meeting
Business people working

Vejledning og professionel rådgivning

Hos Stadsrevisionen har vi mange års erfaring med at vejlede virksomheder til at undgå tvangsopløsning eller gennem selve tvangsopløsningsprocessen. Vi er her for at støtte dig, uanset hvilket trin af processen du befinder dig i. Med vores hjælp kan du navigere gennem de juridiske udfordringer og finde den bedste løsning for din virksomhed.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan ser processen ud ved tvangsopløsning?

Når Erhvervsstyrelsen beslutter, at et selskab muligvis skal undergå tvangsopløsning, sender de en formel anmodning til skifteretten. Skifterettens rolle er afgørende, da den har autoriteten til at bestemme, hvordan processen skal forløbe.

Den første fase i denne proces indebærer typisk, at skifteretten indkalder selskabets ledelse til et møde. Formålet med dette møde er at få en dybdegående forståelse af selskabets økonomiske status. Ledelsen skal præsentere en omfattende oversigt over selskabets økonomi, herunder en detaljeret gennemgang af aktiver og passiver samt andre relevante økonomiske forhold.

Tvangsopløsning af et selskab kan ske på tre måder, medmindre selskabet genoptages:

  1. Formløs opløsning
  2. Konkurs
  3. Likvidation

Denne vej vælges, hvis selskabet mangler økonomiske midler til at dække omkostningerne ved en opløsningsproces, og ingen er villige til at stille sikkerhed for disse udgifter. I en sådan situation beslutter skifteretten, at selskabet skal opløses uden en detaljeret behandlingsproces, hvilket betyder, at selskabet afvikles umiddelbart og uden yderligere økonomisk undersøgelse. Det er vigtigt at notere, at en formløs opløsning kun anvendes, når der ikke er mistanke om uregelmæssigheder. Hvis der er indikationer på, at selskabets ledelse har handlet uetisk eller ulovligt, eller der har været tvivlsomme finansielle bevægelser, vil skifteretten ikke gå denne vej, da yderligere undersøgelser vil være nødvendige.

En formløs opløsning er simpel og direkte, men det er ikke en “one-size-fits-all” løsning. Den anvendes ikke blindt. Skifteretten skal overveje, om der er grund til yderligere undersøgelse – f.eks. mistanke om dårlig økonomisk forretningsførelse eller behovet for en konkurskarantæne mod selskabets ledelse. I sådanne tilfælde er en mere detaljeret tilgang nødvendig for at sikre, at alle lovgivningsmæssige krav og retfærdighed overholdes. Det bemærkes også, at der ikke er nogen retsafgift forbundet med en formløs opløsning, hvilket kan være en lille trøst for selskabet, men også understreger, at denne løsning kun anvendes under meget specifikke omstændigheder.

Denne proces kan virke overvældende og kompleks, men det er netop her, vores ekspertise hos Stadsrevisionen kan være til uvurderlig hjælp. Vi kan guide dig gennem de forskellige trin og sikre, at du forstår hver del af processen og dine muligheder.

Konkursprocessen indledes, når skifteretten fastslår, at et selskab ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser ved deres forfald. Hvis skifteretten vurderer, at disse økonomiske vanskeligheder ikke er midlertidige, anses selskabet for at være insolvent. I sådanne tilfælde skal skifteretten afgøre, om der skal indledes en konkursbehandling, især hvis der er tilstrækkelige aktiver til at retfærdiggøre processen.

I konkursbehandlingen sælges selskabets aktiver af en kurator med det formål at generere midler, som derefter fordeles blandt kreditorerne efter en fastlagt prioriteringsrækkefølge. Dette sikrer en retfærdig behandling af alle parter involveret.

Hvis selskabet kun har mindre værdifulde aktiver, kan en konkurs stadig gennemføres, hvis en kreditor eller en anden part stiller sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen. Dette skridt sikrer, at selv mindre selskaber kan gennemgå en ordentlig juridisk proces for at afvikle deres gæld.

Desuden kan skifteretten beslutte at indlede en konkursbehandling, hvis der foreligger oplysninger, der kræver yderligere undersøgelse. Dette kan omfatte situationer, hvor der er mistanke om økonomisk misforvaltning eller ulovlige handlinger fra selskabets ledelse. En sådan undersøgelse kan føre til retlige konsekvenser, såsom konkurskarantæne for de ansvarlige.

Skifteretten kan også beslutte at tvangsopløse et selskab gennem likvidation. Dette sker, når det vurderes, at selskabets aktiver er tilstrækkelige til ikke blot at dække omkostningerne ved opløsningsprocessen, men også til at opfylde alle kreditorernes krav fuldt ud. I sådanne tilfælde udpeger skifteretten en likvidator, hvis opgave bliver at sælge selskabets aktiver.

Likvidatoren anvender derefter de indtjente midler til at afvikle selskabets gæld. Skulle der være midler til overs efter, at alle gældsposter er afregnet, vil disse overskydende midler blive fordelt blandt selskabets ejere.

Det er vigtigt at notere, at hvis likvidatoren vurderer, at det ikke er muligt at afvikle selskabet fuldstændigt gennem en likvidationsproces – for eksempel, hvis der ikke er nok aktiver til at dække hele gælden – kan der blive stillet en anmodning om at overgå til en konkursbehandling. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der sikrer, at alle kreditorer får så retfærdig behandling som muligt under de givne omstændigheder.

Hvor lang tid tager en tvangsopløsning?

Tvangsopløsningen af et selskab er en proces, der officielt iværksættes af Erhvervsstyrelsen og fuldføres af Skifteretten, som typisk afslutter processen inden for tre måneder.

Det er dog værd at bemærke, at inden for denne tidsramme har selskabets ejere og ledelse mulighed for at træffe foranstaltninger for at genoprette virksomhedens status og undgå opløsningen. Denne periode giver en værdifuld mulighed for at adressere og løse de problemer, der har ført til truslen om tvangsopløsning.

Business people

Hvad er konsekvenserne ved tvangsopløsning?

Tvangsopløsning har vidtrækkende konsekvenser for et selskab og dets interessenter:

Ophør af virksomhedens eksistens: Det mest markante resultat af en tvangsopløsning er, at selskabet ophører med at eksistere. Dette indebærer, at selskabet ikke længere kan udføre kommercielle aktiviteter, indgå nye kontrakter, eller opretholde sin forretningsdrift.

Virksomhedens aktiver og drift: Efter opløsningen overtager en likvidator ansvaret for selskabet. Selvom likvidatoren potentielt kan fortsætte driften midlertidigt for at øge værdien for kreditorerne, er det ofte ikke en levedygtig eller ønskelig løsning. Denne overgang betyder, at den tidligere ledelse mister al kontrol over selskabet og dets aktiver.

Finansielle og juridiske konsekvenser for ledelsen: Tvangsopløsningen kan føre til, at selskabets bankkonti bliver indefrosset, og ejendomme beslaglagt. Endvidere kan direktørerne blive personligt ansvarlige for selskabets gæld, afhængigt af omstændighederne omkring opløsningen. Dette kan resultere i alvorlige personlige økonomiske konsekvenser og begrænsninger i deres professionelle kapaciteter, herunder en mulig udelukkelse fra at varetage direktørposter i andre selskaber.

Stadsrevisionen forstår de alvorlige implikationer, som en tvangsopløsning kan medføre. Vi er her for at tilbyde vores ekspertise og assistere dig med at navigere gennem denne komplekse proces, med målet om at sikre det bedst mulige udfald for dit selskab og dets interessenter. Vores team af erfarne revisorer kan guide dig gennem de nødvendige skridt for at undgå tvangsopløsning og hjælpe med at genoprette din virksomheds finansielle og operationelle sundhed.

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Tvangsopløsning ved manglende eller for sen indberetning af regnskab

Tidsfrister for indberetning af årsregnskaber er sat for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed inden for erhvervslivet. En kortvarig overskridelse af denne frist medfører ofte ingen alvorlige konsekvenser. Men, når overskridelserne bliver betydelige, kan det udløse strenge sanktioner fra Erhvervsstyrelsens side.

For selskaber i klasse B og C udløber fristen for indberetning fem måneder efter afslutningen af regnskabsåret. For eksempel, for selskaber der følger kalenderåret, vil fristen for regnskabsåret 2023 være den 31. maj 2024. Det er afgørende at bemærke, at det er datoen for modtagelse af regnskabet hos Erhvervsstyrelsen, og ikke datoen for regnskabets underskrift, som er den kritiske faktor for at afgøre, om fristen er blevet overholdt.

Processen for håndtering af for sen indberetning:

Rykkerbrev fra Erhvervsstyrelsen:

Første skridt er udsendelsen af et rykkerbrev til selskabets digitale postkasse. Dette brev indeholder to kritiske frister: en for en ny indberetningsdato (typisk otte hverdage fra brevets dato) og en anden, der markerer, hvornår selskabet risikerer tvangsopløsning, hvis regnskabet fortsat udebliver (normalt fire uger efter brevets dato).

Bøder til selskabets ledelse:

Hvis årsrapporten stadig mangler efter de otte hverdage, vil medlemmer af selskabets ledelse blive pålagt personlige bøder. Disse bøder starter på 500 kr. for den første måned og kan øges til op til 3.000 kr. pr. måned pr. ledelsesmedlem.

Initiering af tvangsopløsning:

Hvis årsrapporten stadig ikke er indberettet fire uger efter rykkerbrevet, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at iværksætte en tvangsopløsning af selskabet.

Det er dog vigtigt at notere, at der er en mulighed for genoptagelse, hvor selskabet kan anmode om at annullere tvangsopløsningen, hvis dette sker inden tre måneder efter Erhvervsstyrelsens anmodning om tvangsopløsning til skifteretten.

Businessman explaining business plans to his colleagues during meeting.

Specifikke fagområder

Genoptagelse

Genoptagelse efter tvangsopløsning

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

Ofte stillede spørgsmål om at undgå tvangsopløsning

På denne side har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål for at give dig hurtige og direkte svar på dine bekymringer vedrørende tvangsopløsning. Skulle du ikke finde svar på dit specifikke spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Stadsrevisionen direkte via telefon eller e-mail.

Tidlig intervention er afgørende for at identificere og tackle økonomiske udfordringer, før de udvikler sig til større problemer. Ved at handle hurtigt kan man håndtere underliggende problemer og implementere løsninger, der kan forhindre en potentiel tvangsopløsning.

For at undgå tvangsopløsning er det vigtigt at gennemføre en finansiel revision, omstrukturere eksisterende gæld, og opretholde en åben og ærlig dialog med dine kreditorer. Disse skridt er essentielle for at stabilisere din virksomheds økonomi.

Selv selskaber, der står over for betydelig gæld, har mulighed for at undgå tvangsopløsning. Gennem omhyggelige omstruktureringsplaner og forhandlinger med kreditorer kan en positiv løsning ofte findes.

Stadsrevisionen tilbyder en række skræddersyede tjenester, der spænder fra gældsrådgivning til omfattende økonomisk planlægning, designet til at møde din virksomheds specifikke behov og udfordringer.

Ved tvangsopløsning ophører virksomhedens operationer, hvilket kan medføre, at direktørerne personligt holdes ansvarlige for visse gældsforpligtelser. Konsekvenserne kan være omfattende og kræver omhyggelig håndtering.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Hvad skal jeg gøre for at undgå tvangsopløsning?

Hvis din virksomhed står over for økonomiske udfordringer, er det vigtigt at handle proaktivt og hurtigt, for at undgå likvidationsproceduren. Du bør søge professionel rådgivning så hurtigt som muligt for at vurdere dine muligheder og overveje, om det vil være i selskabets og kreditorernes bedste interesse at indgå i frivillig administration eller tvangsopløsning.

Hvis du trues af tvangsopløsning, bør du straks søge juridisk rådgivning.

Tag fat i Stadsrevisionen på telefon på +45 7060 4004 eller send en e-mail på kontakt@stadsrevisionen.dk. Vores eksperter vil hurtigt hjælpe dig videre og rådgive dig igennem hele processen.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Business meeting. Group of young business people looking at documents and discussing something while

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

Din vej til økonomisk stabilitet

I lyset af de potentielt alvorlige konsekvenser af en tvangsopløsning, er det vigtigt for virksomheder at handle proaktivt. Herunder kan du læse mere om, hvordan Stadsrevisionen kan hjælpe:

Præventiv økonomisk rådgivning

Vores første skridt er at tilbyde præventiv rådgivning for at identificere potentielle risici tidligt. Dette indebærer en dybdegående analyse af din virksomheds økonomiske tilstand for at opdage og håndtere problemer, før de eskalerer. Ved at forstå din virksomheds unikke risici kan vi udvikle en skræddersyet plan, der adresserer disse udfordringer effektivt.

Eksperthjælp til restrukturering af gæld

Høj gæld kan sætte enhver virksomhed under betydelig pres. Vores team af finansielle eksperter kan guide dig gennem processen med at restrukturere din gæld, hvilket kan omfatte forhandling af bedre betingelser med långivere eller konsolidering af flere gældsforpligtelser til en mere håndterbar betalingsplan. Ved at forbedre din likviditet og cash flow, skaber vi et mere stabilt økonomisk fundament for din virksomhed.

Omfattende assistance i forhandlinger med kreditorer

Et kritisk element i at undgå tvangsopløsning er effektiv kommunikation og forhandling med kreditorer. Stadsrevisionen tilbyder omfattende støtte i disse forhandlinger, arbejder hen imod aftaler, der er acceptable for alle parter, og som giver din virksomhed plads til at ånde og vokse.

Juridisk og finansiel vejledning under krisestyring

Vi tilbyder ekspertise inden for krisestyring, herunder strategisk planlægning, juridiske overvejelser og finansielle omstruktureringer, der kan hjælpe din virksomhed igennem vanskelige tider.

Personlig og skræddersyet rådgivning

Hos Stadsrevisionen forstår vi, at hver virksomhed er unik. Derfor tilbyder vi personlig og skræddersyet rådgivning, der er nøje tilpasset de individuelle behov og mål for din virksomhed. Vores mål er at sikre, at du har de værktøjer og viden, der er nødvendige for at træffe informerede beslutninger og opnå langvarig økonomisk stabilitet.

Kontakt os

Hvis din virksomhed står over for økonomiske udfordringer, eller hvis du ønsker at styrke din virksomheds økonomiske sundhed, er Stadsrevisionen klar til at assistere. Kontakt os for at diskutere, hvordan vi kan støtte din rejse mod økonomisk stabilitet og vækst.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Business people discussing. Man complaining to a female executive.

Se vores cases

Bilag

Vælg Stadsrevisionen for tryghed i økonomisk ledelse

Vælger du Stadsrevisionen, får du:

Eksperter med dybdegående erfaring og specialiseret viden.
Personlig og dedikeret service til hver klient.
Komplekse økonomiske udfordringer løst med effektivitet og præcision.
Pålidelig rådgivning baseret på de seneste lovgivningsmæssige ændringer.
Et partnerskab fokuseret på din langsigtede succes og økonomisk sundhed.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.