Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Guide til årsregnskab

Årsregnskabet er rygraden i din virksomheds økonomiske rapportering. Den skaber klarhed om din virksomheds finansielle sundhed og hjælper jer med at træffe informerede beslutninger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er din virksomheds finansielle rapport, der dækker et helt regnskabsår. Det indeholder oplysninger som indtægter, udgifter, aktiver, passiver, momsindbetalinger, og eventuelle fradrag for befordring. 

Denne rapport er vigtig for at få indsigt i virksomhedens økonomiske helbred, herunder om du opererer med overskud eller underskud. Grundlaget for årsregnskabet er din daglige bogføring, som nøje dokumenterer virksomhedens økonomiske transaktioner. En korrekt og omhyggelig bogføring er vigtig, da det sikrer, at de informationer, der fremgår af årsregnskabet, er præcise og pålidelige.

I Danmark er alle erhvervsdrivende underlagt Årsregnskabsloven, hvilket betyder, at de skal udarbejde et årsregnskab. Dette årsregnskab skal reflektere virksomhedens samtlige økonomiske aktiviteter gennem året og er vigtig for både virksomhedens interne og eksterne interessenter.

Hvad giver årsregnskabet indblik i?

For virksomheden selv fungerer årsregnskabet som et vigtigt værktøj for beslutningstagerne, idet det giver dem mulighed for at vurdere virksomhedens finansielle resultater og tilpasse strategier derefter. Dette inkluderer at identificere styrker, svagheder, og muligheder, hvilket er vigtigt for at sikre vækst og udvikling.

For eksterne interessenter, såsom investorer, långivere, og regulatoriske myndigheder, er årsregnskabet en kilde til troværdig information. Det tillader dem at vurdere virksomhedens værdi, dens evne til at generere overskud, samt dens økonomiske stabilitet og kreditværdighed. Denne transparens er vigtig for at opbygge tillid og tiltrække investeringer, sikre finansiering, og opfylde lovgivningsmæssige krav.

Nøjagtigheden og aktualiteten af årsregnskabet er derfor vigtigt. Et korrekt og opdateret årsregnskab sikrer overholdelse af gældende regnskabsstandarder og lovgivning, hvilket hjælper med at undgå juridiske og finansielle konsekvenser. Det understøtter også virksomhedens langsigtede succes ved at fremme informerede beslutninger, effektiv styring, og stærke forhold til interessenter.

Hvilken periode dækker årsregnskabet over?

Et årsregnskab for et selskab dækker typisk en periode på 12 måneder, kendt som regnskabsåret. Dette regnskabsår kan enten falde sammen med kalenderåret, løbende fra 1. januar til 31. december, eller det kan følge en unik periode som eksempelvis fra 1. juli til 30. juni. Valget af regnskabsperiode er angivet i virksomhedens vedtægter ved dens stiftelse.

En alternativ regnskabsperiode, såsom 1. juni til 31. maj, kan vælges af flere årsager, herunder branchenormer, hvor sæsonmæssige cyklusser eller specifikke økonomiske mønstre inden for branchen kan nødvendiggøre en anderledes periode. Historiske eller administrative grunde kan også spille ind, ligesom ønsket om kontinuitet i finansiel rapportering for at lette sammenligning år for år. 

Det er vigtigt at fastholde den valgte regnskabsperiode fra år til år for at bevare konsistensen i finansrapporteringen. I tilfælde hvor et selskab indgår i en koncernstruktur fra starten, kræves det, at alle koncernens enheder følger det samme regnskabsår for at sikre enhedlighed i den finansielle rapportering på koncernniveau.

Forlænget regnskabsår forklaret

Når et selskab etableres, kan dets første regnskabsår indrettes til at dække en periode på op til 18 måneder. Denne fleksibilitet er særlig nyttig, hvis virksomheden oprettes sent i kalenderåret, men ønsker at justere fremtidige regnskabsår til at følge kalenderåret. 

Denne tilpasning tillader en glidende overgang til et regnskabsår, der løber fra 1. januar til 31. december, hvilket er den præference, de fleste selskaber udviser. 

Ved at tillade en forlænget periode for det første regnskabsår, gives selskaberne mulighed for at indarbejde deres første måneder af drift i et fuldt finansår, hvilket gør det lettere at administrere og rapportere deres finansielle resultater i overensstemmelse med kalenderåret.

Hvorfor laver man et årsregnskab?

At udarbejde et årsregnskab tjener to væsentlige formål. 

For det første giver det en detaljeret oversigt over din virksomheds økonomi, som kan anvendes strategisk til at fremme virksomhedens vækst. For det andet er det, i langt de fleste tilfælde, et juridisk krav at fremlægge en årsrapport. For personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder, afhænger kravet om at udarbejde et formelt årsregnskab af beskatningsformen. Hvis virksomheden anvender personskatteregler, er det ikke strengt nødvendigt med et formelt årsregnskab. Dog, hvis virksomheds- eller kapitalafkastordningen anvendes, pålægges virksomheden at udarbejde et regnskab, der møder kravene for regnskabsklasse A.

Et nøjagtigt årsregnskab er også kritisk, når du skal rapportere overskud eller underskud til Skat, eller indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Disse handlinger skal udføres årligt, som navnet antyder.

Det anbefales altid at udarbejde et formelt årsregnskab, da det kan blive nødvendigt at præsentere dette for banken, kreditorer eller andre parter. Selskaber som ApS og A/S er forpligtet til at udarbejde og offentliggøre et regnskab hvert år, som skal opfylde specifikke krav defineret i årsregnskabsloven. Afhængigt af virksomhedens størrelse vil der være forskellige regler og krav til, hvad regnskabet skal indeholde.

Hvilke virksomheder skal indberette et årsregnskab?

I Danmark er det obligatorisk for en bred vifte af virksomhedsformer at indsende et årsregnskab via en årsrapport. Denne rapport er en omfattende fremstilling, der ikke kun indeholder finansielle data, men også andre væsentlige oplysninger. 

Kravet gælder for en lang række selskabstyper, heriblandt anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), samt partnerselskaber, interessentskaber, og kommanditselskaber, hvor ejerne er juridiske enheder. Også erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, europæiske andelsselskaber (SCE), og medarbejderinvesteringsselskaber falder ind under denne forpligtelse. 

Disse regler sikrer transparens og retfærdighed i erhvervslivet, ved at give alle interessenter adgang til vigtige informationer om virksomhedernes økonomiske stand.

Årsregnskaber for enkeltmandsvirksomheder

Selvom det ikke er et lovkrav at udarbejde et årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder – udover de obligatoriske skatteregnskaber og momsregnskab for dem, der er momsregistrerede – kan det tilbyde dyb indsigt i virksomhedens økonomiske præstationer og sundhed. 

Årsregnskabet, som omfatter en resultatopgørelse og en balance, er vigtig for at kunne dokumentere virksomhedens økonomiske stabilitet og vækstpotentiale, hvilket kan være nyttigt ved låneansøgninger eller investeringsrunder. 

For virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. er det vigtigt at rapportere balancesummen til Skat. Reglerne i årsregnskabsloven for klasse A-virksomheder skal følges, når en enkeltmandsvirksomhed vælger at udarbejde et årsregnskab.

Hvad er årsregnskabsloven og hvem er omfattet af den?

Årsregnskabsloven, indført i 1983, er et sæt regler, der styrer, hvordan danske virksomheder og foreninger skal udarbejde og aflægge deres årsregnskab. Denne lov sikrer et retvisende billede af en virksomheds finansielle stilling, til gavn for aktionærer, kreditorer, Erhvervsstyrelsen, og andre interessenter. 

Næsten alle virksomheder i Danmark er underlagt årsregnskabslovens bestemmelser, undtagen finansielle institutioner, såsom banker og forsikringsselskaber. Disse institutioner følger deres egne sæt regler for regnskabsføring, som ligger uden for årsregnskabslovens omfang. 

I Danmark kræves det af de fleste virksomhedstyper, at de indsender en årsrapport, hvis specifikke indhold afhænger af virksomhedens klassifikation under regnskabsklasserne. Virksomheder inddeles i regnskabsklasser fra A til D baseret på størrelse og type, hvor A-klassen omfatter de mindste virksomheder og D-klassen omfatter de største. 

Loven fastsætter ti grundlæggende forudsætninger, som skal opfyldes for at sikre klarhed, substans, og neutralitet i regnskabsaflæggelsen. Den mest centrale bestemmelse, generalklausulen, understreger behovet for, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi, hvilket trumfer alle andre bestemmelser i loven​.

Grundlæggende forudsætninger i årsrapporten

Når en virksomhed udarbejder sin årsrapport, er det vigtigt at overholde de centrale forudsætninger i årsregnskabsloven, medmindre man anvender generalklausulen. Disse grundlæggende forudsætninger, som skal overholdes i årsrapporten, omfatter:

 • Klarhed: Årsrapporten skal undgå dobbelttydighed og præsentere informationen klart og direkte for at være letforståelig.
 • Substans: Rapporten bør prioritere reelt indhold frem for blot at overholde formalia.
 • Væsentlighed: Kun væsentlige oplysninger og detaljer bør inkluderes, mens mindre vigtige detaljer, der ikke påvirker forståelsen af regnskabet, kan udelades.
 • Going concern: Princip om, at virksomheden skal bekræfte sin evne til at fortsætte driften i mindst de næste to år.
 • Neutralitet: Information præsenteret i årsrapporten skal være objektiv og ikke påvirket af ledelsens præferencer.
 • Periodisering: Økonomiske transaktioner og andre hændelser reflekteres i rapporten baseret på det tidspunkt, de fandt sted, uafhængigt af betalingens timing.
 • Konsistens: En konsekvent anvendelse af regnskabsmetoder og målegrundlag gennem hele rapporten.
 • Bruttoprincippet: Detaljeret specificering af omkostninger og indtægter samt en separat vurdering af aktiver og passiver.
 • Formel kontinuitet: Sikring af, at årets afsluttende balance matcher startbalancen for det følgende regnskabsår, for at bevare kontinuiteten.
 • Reel kontinuitet: Ensartethed fra ét regnskabsår til det næste i regnskabsperioden. Regnskabsår, registreringsmetode, opstilling og posternes klassifikation m.m. skal være ensartet, hvilket muliggør sammenligning og analyse af virksomhedens udvikling.

Generalklausulen i årsregnskabsloven

Generalklausulen udgør en central del af årsregnskabsloven og sikrer, at virksomheder har mulighed for at afvige fra visse grundlæggende forudsætninger for at opnå en mere nøjagtig gengivelse af den finansielle situation. 

Essensen af en årsrapport ligger i at formidle et ærligt og præcist overblik over virksomhedens økonomiske status. Ifølge generalklausulen kan virksomheder, under visse omstændigheder, vælge ikke at følge alle de grundlæggende forudsætninger, især de sidste seks af de ti omtalte, for at sikre en mere virkelighedstro rapportering. 

Dette kræver dog, at virksomhedens ledelse grundigt begrundelse enhver afvigelse og overholder særlige regler for hver specifik afvigelse. I dette lys anbefales det stærkt at inddrage en revisor ved overvejelser om at benytte sig af denne mulighed, for at sikre at fravigelserne er både berettigede og korrekt dokumenterede.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsklasser i årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven inddeler danske virksomheder i fire regnskabsklasser: A, B, C, og D, baseret på størrelse. Denne opdeling bestemmer, hvilke dele af loven de enkelte virksomheder er forpligtede til at følge. 

Med klasserne stigende fra A til D øges kravene til regnskabsaflæggelsen. Regnskabsklasse A stiller grundlæggende krav, mens D-klassen kræver den mest omfattende regnskabsaflæggelse. 

“Byggeklodsmodellen” sikrer, at virksomheder i højere klasser opfylder alle krav fra de foregående klasser, hvilket gør regnskabsaflæggelsen mere detaljeret og omfattende for større virksomheder.

Regnskabsklasse A

Regnskabsklasse A henvender sig primært til de mindste virksomhedsenheder i Danmark, som inkluderer personligt ejede virksomheder og interessentskaber. Denne klasse favner også små selskaber med begrænset ansvar, der opfylder visse kriterier baseret på deres størrelse, hvilket afgøres af blandt andet deres balancesum, omsætning og antallet af ansatte. Disse størrelseskriterier er dog fleksible og kan justeres over tid for at afspejle den økonomiske udvikling og virksomhedsmiljøet.

Virksomheder klassificeret under regnskabsklasse A er underlagt et sæt grundlæggende krav til deres årsrapportering. Dette inkluderer udarbejdelse af en ledelsespåtegning, en resultatopgørelse og en balance. Derudover skal virksomhederne også give en redegørelse for den anvendte regnskabspraksis gennem noter, og hvis årsrapporten er revideret af en revisor, skal revisionspåtegningen også indgå.

Denne regnskabsklasse sikrer, at selv de mindste virksomheder følger en vis standard for økonomisk rapportering, hvilket bidrager til en højere grad af gennemsigtighed og pålidelighed i det økonomiske landskab.

Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse B omfatter primært mindre selskaber med begrænset ansvar, herunder anpartsselskaber, iværksætterselskaber, og aktieselskaber, samt visse typer af interessentskaber og kommanditselskaber, hvor alle ansvarlige deltagere er kapitalselskaber, og erhvervsdrivende fonde. 

Disse virksomheder er forpligtede til at udarbejde og indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som ud over grundlæggende krav som ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, og noter inklusive redegørelse for anvendt regnskabspraksis, også skal omfatte en revisionspåtegning, medmindre virksomheden er undtaget fra revisionspligt.

En særlig kategori inden for regnskabsklasse B er mikrovirksomheder, som er underlagt visse lempelser i forhold til kravene til årsrapportens indhold. Disse virksomheder kan nyde godt af undtagelser, der gør det mere simpelt at udarbejde en årsrapport, eksempelvis ved at fravælge revision og forenkle kravene til noter i årsrapporten​.

Regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C er designet til mellemstore og store virksomheder, som overgår størrelsesgrænserne for klasse B, men som hverken er børsnoterede eller statsligt ejede. 

Denne klassifikation kræver en dybdegående årsrapport, som ikke kun skal opfylde de basale krav som resultatopgørelse, balance, og noter, men også indeholde en detaljeret ledelsesberetning, der giver indsigt i virksomhedens drift og fremtidige udsigter, en oversigt over nøgletal, som fremhæver virksomhedens økonomiske sundhed, samt egenkapital- og pengestrømsopgørelser, der yderligere klargør virksomhedens finansielle position og likviditetsstrømme​.

Disse virksomheder er forpligtede til at udarbejde og indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som ud over grundlæggende krav som ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, og noter inklusive redegørelse for anvendt regnskabspraksis, også skal omfatte en revisionspåtegning, medmindre virksomheden er undtaget fra revisionspligt.

En særlig kategori inden for regnskabsklasse B er mikrovirksomheder, som er underlagt visse lempelser i forhold til kravene til årsrapportens indhold. Disse virksomheder kan nyde godt af undtagelser, der gør det mere simpelt at udarbejde en årsrapport, eksempelvis ved at fravælge revision og forenkle kravene til noter i årsrapporten​.

Regnskabsklasse D

Regnskabsklasse D omfatter børsnoterede selskaber samt statslige aktieselskaber, uafhængigt af deres størrelse. 

Disse virksomheder står over for de mest omfattende krav til årsrapportens indhold som fastsat i årsregnskabsloven, der inkluderer alt nødvendigt for regnskabsklasse C samt yderligere oplysninger, der afspejler deres særlige status som enten offentligt handlede eller statsligt ejede enheder. 

Dette nødvendiggør en dybdegående forståelse og omhyggelig rapportering for at sikre gennemsigtighed og retfærdighed for aktionærer og offentligheden.

Hvordan sikrer jeg, at min virksomhed overholder årsregnskabsloven?

For at sikre, at din virksomhed stemmer overens med årsregnskabsloven, er det kritisk først at bestemme, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører og de specifikke krav, der følger med denne klassificering. 

Anvendelsen af et digitalt regnskabssystem kan være en stor hjælp i processen med at udarbejde dit årsregnskab, da disse systemer ofte er designet med henblik på at lette overholdelsen af relevante regnskabsstandarder. 

Yderligere kan rådgivning fra en revisor være uvurderlig. En revisor kan ikke alene hjælpe dig gennem processen, men også sikre, at dit årsregnskab nøje følger alle lovens krav.

Hvad består et årsregnskab af?

Et årsregnskab er en omfattende fremstilling af en virksomheds økonomiske aktiviteter og stilling over et regnskabsår. Det er opdelt i tre primære sektioner: Resultatopgørelsen, balancen, og noterne.

Resultatopgørelsen detaljerer virksomhedens økonomiske performance ved at opregne indtægter og omkostninger, hvilket kulminerer i det nettoresultat, der viser overskud eller underskud for året. Dette afsnit er vigtig for at forstå, hvordan virksomheden har præsteret økonomisk.

Balancen giver et billede af virksomhedens finansielle position ved udgangen af regnskabsåret, inklusive en oversigt over aktiver, passiver, og egenkapital. Dette giver indsigt i virksomhedens ressourcer og forpligtelser.

Noterne supplerer og forklarer de tal, der er præsenteret i resultatopgørelsen og balancen. De indeholder vigtige oplysninger om regnskabspraksis, specifikationer af visse poster, og yderligere detaljer, som er nødvendige for en fuldstændig forståelse af virksomhedens økonomi.

Disse dele samlet udgør et årsregnskab, der giver et detaljeret indblik i virksomhedens finansielle sundhed og understøtter beslutningstagning med pålidelige data. Se eksempler på årsregnskaber her.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen skitserer virksomhedens økonomiske præstationer gennem en bestemt periode. Den detaljerede opdeling i forskellige kategorier fortæller om virksomhedens indtægter, omkostninger, og resultat af dens drift. Denne opgørelse er vigtig for at evaluere virksomhedens rentabilitet og finansielle sundhed.

 • Nettoomsætningen angiver de samlede indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser. Denne fratrækkes rabatter, returvarer, og momsbetalinger for at vise virksomhedens reelle indtægtsniveau. Bruttofortjenesten, der er nettoomsætningen minus omkostningerne ved solgte varer, giver indsigt i virksomhedens effektivitet til at generere profit fra sine kerneaktiviteter.
 • Driftsresultatet, et kritisk tal, afspejler indtjeningen fra virksomhedens primære aktiviteter efter fradrag af driftsomkostninger som lønninger, husleje, og marketingudgifter. Dette tal er essentielt for at forstå, hvor godt virksomheden drives på en dag-til-dag basis.
 • Finansielle poster dækker indtægter og udgifter relateret til investeringsaktiviteter, inklusiv, men ikke begrænset til, renteindtægter, renteudgifter, samt gevinster og tab på valutaomregninger. Disse tal giver indsigt i virksomhedens finansielle manøvrer udenfor dens hoveddrift.
 • Skat af resultatet udgør en betydelig post, der viser, hvor meget virksomheden skal aflevere til staten fra sit overskud. Nettoresultatet, som er driftsresultatet minus finansielle poster og skat, præsenterer virksomhedens rentabilitet efter alle udgifter og skatter er betalt. Dette tal er vigtig for interessenter, da det angiver virksomhedens evne til at generere overskud.

 

Gennem resultatopgørelsen får interessenter et dybdegående blik på virksomhedens økonomiske aktiviteter og resultater. Denne detaljerede gennemgang muliggør en nøjagtig vurdering af virksomhedens finansielle performance, hvilket er brugbare for ledelse, investorer, og kreditorer for at træffe velinformerede beslutninger. Den illustrerer, hvordan forskellige aspekter af virksomheden bidrager til dens samlede økonomiske tilstand, hvilket er kritisk for langsigtede strategiske planer.

Balancen

Balancen giver et billede af virksomhedens finansielle stilling på et bestemt tidspunkt, typisk ved regnskabsårets slutning. Den består af tre hoveddele: Aktiver, passiver, og egenkapital. Disse arbejder sammen for at give et fuldt billede af virksomhedens finansielle status.

 • Aktiver er ressourcer kontrolleret af virksomheden som resultat af tidligere begivenheder og fra hvilke fremtidige økonomiske fordele forventes at flyde til virksomheden. Aktiver kan opdeles i anlægsaktiver, såsom bygninger, maskiner, og udstyr, der anvendes over længere tid, og omsætningsaktiver, som omfatter likvide midler, debitorer, og lager. Anlægsaktiver viser virksomhedens investering i langsigtede ressourcer, mens omsætningsaktiver reflekterer virksomhedens likviditet og evne til at opfylde kortfristede forpligtelser.
 • Passiver repræsenterer virksomhedens gæld og forpligtelser, som den skal afvikle i fremtiden, hvilket typisk indebærer udstrømning af ressourcer. Passiver kan opdeles i langsigtede forpligtelser, såsom banklån, der skal tilbagebetales over flere år, og kortfristede forpligtelser, såsom kreditorer og kortfristede lån. Disse viser virksomhedens finansieringsstruktur og dens forpligtelser.
 • Egenkapitalen repræsenterer ejernes restinteresse i aktiverne efter fradrag af alle passiver. Den inkluderer bidraget kapital, reserver, og opsparet overskud. Egenkapitalen er et vigtigt mål for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet. En stigning i egenkapitalen over tid indikerer, at virksomheden er rentabel og i stand til at generere værdi for dens ejere.

 

Balancens struktur – aktiver på den ene side og passiver plus egenkapital på den anden – er baseret på den grundlæggende ligning: Aktiver = Passiver + Egenkapital. Dette princip sikrer, at balancen altid er i balance, hvilket reflekterer den finansielle status’ stabilitet og integritet.

Gennem et dybdegående kig på hver af disse kan interessenter vurdere virksomhedens finansielle styrke, likviditet, og langsigtede levedygtighed. 

For eksempel, en virksomhed med en høj andel af anlægsaktiver i forhold til omsætningsaktiver kan være mere fokuseret på langsigtede investeringer, mens en høj grad af likviditet (omsætningsaktiver) kan indikere en stærk evne til at imødekomme kortfristede økonomiske forpligtelser.

Sammen giver disse et fuldt billede af virksomhedens økonomiske position og er brugbare for at forstå dens økonomiske sundhed.

Noter

Noterne i et årsregnskab er et supplement, der giver læseren yderligere forståelse og detaljer om virksomhedens økonomiske stilling ud over det, som er præsenteret i de primære regnskabsopgørelser som balancen og resultatopgørelsen.

Noterne kan blandt andet indeholde oplysninger om:

 • Detaljer om specifikke poster i balancen og resultatopgørelsen, som kan give indblik i sammensætningen af virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital.
 • Hensættelser og eventualforpligtelser, der ikke direkte fremgår af balancen, men som er vigtige for at forstå virksomhedens potentielle fremtidige økonomiske byrder.
 • Oplysninger om gæld og lån, herunder betingelser og løbetider, som er vigtige for at vurdere virksomhedens likviditet og finansielle stabilitet.
 • Relationer til andre virksomheder, såsom moderselskaber, datterselskaber, og associerede virksomheder, inklusiv økonomiske transaktioner og ejerandele mellem disse enheder.

 

Ved at tilbyde et dybere indblik i disse områder, hjælper noterne med at tegne et mere fuldstændigt billede af virksomhedens økonomiske situation, hvilket er vigtigt for en dybdegående regnskabsanalyse og forståelse af årsregnskabet. Dette gør noterne fordelagtige for interessenter, der ønsker at foretage en detaljeret vurdering af virksomhedens finansielle sundhed og operationelle effektivitet.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, er det ofte revisoren eller bogholderen, der også tager sig af at udforme de tilhørende noter. Disse noter er vigtige for at give en bedre forståelse og kontekst til regnskabsposterne. En revisor har kompetencerne til at vurdere, hvilke områder der med fordel kan uddybes gennem noter, hvilket styrker både klarheden og præcisionen i det samlede regnskab.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen fokuserer på virksomhedens likviditet ved at spore de faktiske pengetransaktioner ind og ud af virksomheden over et bestemt tidsrum. Den viser virksomhedens evne til at generere likvide midler, hvilket er vigtigt for at kunne dække driftsomkostninger, investere i nye projekter og betale gæld. Pengestrømsopgørelsen er opdelt i tre hovedområder: driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter, og finansieringsaktiviteter, hvor hver kategori giver indsigt i forskellige aspekter af virksomhedens økonomiske aktiviteter​.

 • Driftsaktiviteter omfatter de daglige operationelle pengestrømme, som indtægter fra salg og udbetalinger til leverandører og ansatte.
 • Investeringsaktiviteter dækker pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver, såsom maskiner og udstyr, hvilket afspejler virksomhedens investeringer i sin fremtidige vækst.
 • Finansieringsaktiviteter relaterer til pengestrømme fra og til investorer og långivere, herunder udstedelse af aktier, betaling af udbytte og optagelse eller afvikling af gæld.

 

Den samlede effekt af disse aktiviteter præsenteres som nettoændringen i virksomhedens likviditet over året, hvilket giver et klart billede af, hvordan virksomheden har finansieret sine aktiviteter og vækst.

Ændringer i egenkapitalen

Ændringer i egenkapitalen indfanger de samlede justeringer i virksomhedens egenkapital gennem et regnskabsår. Disse justeringer inkluderer tilføjelse af ny kapital fra ejerne, reinvestering af tilbageholdt overskud, udbyttebetalinger, og andre relevante korrektioner. 

Denne sektion af årsregnskabet er vigtig for at forstå ejerstrukturen og dens udvikling over tid. Den giver indsigt i virksomhedens anvendelse af overskud, hvilket fortæller om den balance, der opnås mellem geninvestering i virksomheden og udbyttebetalinger til ejerne. Det kan være vigtigt for interessenter at analysere ændringerne for at vurdere virksomhedens finansielle strategi og stabilitet.

Underskrifter i årsregnskabet

Årsregnskabet skal være ledsaget af dokumentation, der bekræfter, at det er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med gældende lovgivning og virksomhedens egne vedtægter. Dette inkluderer oplysninger om, hvem der har stået for udarbejdelsen, eventuelle revisorer, godkendelsen, og bekræftelsen af årsrapporten. 

Når en dirigent for generalforsamlingen underskriver årsrapporten, fungerer det også som en bekræftelse på, at rapporten har modtaget ledelsens og generalforsamlingens godkendelse. 

Ved digital indberetning af årsrapporten sikrer man, at det er underskrevet af både dirigenten og, hvor det er relevant, en revisor.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

CSRD i årsregnskabet

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) repræsenterer EU’s forpligtelse til at fremme bæredygtighedsrapportering blandt virksomheder. 

I Danmark er dette direktiv indarbejdet i årsregnskabsloven, hvilket pålægger danske virksomheder at følge de fastsatte retningslinjer for bæredygtighedsrapportering. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har til formål at forbedre og optimere de eksisterende retningslinjer for, hvordan virksomheder rapporterer om deres påvirkning af samfundet, miljøet, og mennesker. Det dækker virksomhedernes håndtering af potentielle risici samt udnyttelse af muligheder inden for bæredygtighed.

CSRD sigter mod at skabe øget transparens, hvilket gør det lettere for investorer og andre stakeholders at evaluere virksomheders bidrag til bæredygtighed og deres evne til at skabe værdi på lang sigt. 

Ved at rapportere effektivt om bæredygtighed, kan virksomheder opnå forbedrede finansieringsvilkår, tiltrække dygtige medarbejdere, fremme innovation, styrke deres markedsposition og udvikle en robust, fremtidssikret forretningsstrategi.

For at øge pålideligheden af bæredygtighedsrapporterne indføres et nyt krav om en revisorerklæring med begrænset sikkerhed, understøttet af europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering, for at sikre kvaliteten af den information, der rapporteres.

CSRD-direktivets ikrafttræden

Det forventes, at CSRD-direktivet træder i kraft fra og med regnskabsåret 2024, hvorefter implementeringen vil udvide sig gradvist til at omfatte flere virksomheder. Denne gradvise implementering betyder, at en voksende gruppe af danske virksomheder vil blive påvirket af direktivets krav over tid. 

Dette nye regelværk forventes at have en betydelig effekt på mange virksomheders rapporteringspraksis, og nødvendiggør en omhyggelig forberedelse for at sikre overensstemmelse med CSRD’s krav. 

Virksomhederne skal gøre sig bekendt med de specifikke data og oplysninger, der skal indsamles og rapporteres, for at leve op til de nye standarder for bæredygtighedsrapportering.

CSRD indholdskrav i årsrapporten

Ifølge CSRD skal virksomhedernes bæredygtighedsrapportering være lige så grundig og veldokumenteret som deres finansielle rapportering. 

Virksomheder opfordres til at gå ud over generelle erklæringer og i stedet levere konkret dokumentation og en revisorerklæring for at støtte deres påstande. En del af rapporteringskravene inkluderer oplysninger om, hvor stor en procentdel af deres omsætning, samt investeringer (CAPEX) og driftsomkostninger (OPEX), der kan betegnes som bæredygtige i henhold til EU-taksonomien.

Rapporteringen skal desuden baseres på de oprindelige 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som er delegerede retsakter udstedt af EU, for at sikre, at bæredygtighedsinformation er sammenlignelig, relevant og nøje dokumenteret. Disse standarder gælder direkte i alle EU-medlemsstater uden behov for yderligere national lovgivning. 

På initiativ af European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) forventes antallet af ESRS at øge, med planer om at introducere op til 40 sektor-specifikke standarder samt udvikle specifikke standarder for små og mellemstore virksomheder (SMV’er), for at imødekomme deres særlige behov og udfordringer.

Hvordan laver man et årsregnskab?

Udarbejdelse af årsregnskabet er en vigtig og detaljeret proces, som kræver stor præcision og opmærksomhed. 

At udarbejde et årsregnskab kan synes overvældende, især for nye eller små virksomheder uden en dedikeret finansafdeling. Her er en praktisk tilgang til, hvordan man effektivt går til værks med udarbejdelsen af et årsregnskab:

 • Start med at samle alle finansielle dokumenter: Indsaml dokumenter, der viser virksomhedens økonomi i det forgangne år.
 • Vælg det rette regnskabsprogram: Vælg blandt regnskabsprogrammer som Dinero, E-conomic, og Billy, som kan automatisere bogførings- og årsregnskabsprocesserne, minimer fejl og spare tid.
 • Føring af regnskab løbende: Opdater bogføringen regelmæssigt med alle indtægter og udgifter for at undgå overvældende arbejde ved årets ende.
 • Anvend digitale regnskabsprogrammer til at kategorisere og analysere data: Brug regnskabsprogrammets funktioner til at kategorisere økonomiske transaktioner og analysere data for bedre at forstå virksomhedens finansielle sundhed.
 • Generering af årsregnskabet: Lad regnskabsprogrammet generere årsregnskabet, herunder resultatopgørelse og balance, baseret på de indsamlede og indtastede data.
 • Revision og justering: Gennemgå det automatiserede årsregnskab for nøjagtighed og juster eventuelle uoverensstemmelser ved at sammenligne med fysiske dokumenter.
 • Indberetning: Indberet det færdige årsregnskab til de relevante myndigheder inden for de fastsatte frister.

 

Anvendelsen af grundlæggende forudsætninger er også vigtigt i denne sammenhæng for at garantere, at årsregnskabet er retvisende. Ethvert afvig fra nøjagtighed, uanset hvor lille, kan have alvorlige følger, herunder misforståelser om virksomhedens økonomiske situation og potentielle juridiske implikationer. Det er derfor vigtigt, at alle data er up-to-date og korrekt behandlet. 

Ydermere, ved at overholde relevante love og bestemmelser, sikres det, at årsregnskabet opfylder de krav og standarder, der er fastsat af de regulerende myndigheder. Dette skaber et fundament af tillid blandt investorer, långivere, og andre vigtige interessenter, som er vigtig for virksomhedens langsigtede succes og stabilitet.

Hvad skal jeg bruge for at lave et årsregnskab?

For at udarbejde et årsregnskab, skal følgende være tilgængelige:

 • Kontoudtog, som dækker hele regnskabsåret, for en fuldstændig oversigt over finansielle bevægelser.
 • Årsopgørelser fra banken, der sammenfatter årets finansielle aktiviteter.
 • Detaljeret oversigt over kontanter i virksomheden, inklusiv kontantbeholdninger.
 • Alle finansielle bilag, som omfatter kvitteringer, fakturaer og andre dokumenter, der understøtter årets transaktioner.
 • Kasserapporter, der giver et overblik over kontante transaktioner og bevægelser.

 

For at sikre et præcist og troværdigt årsregnskab, er det vigtigt, at ovenstående nøje afstemmes. Dette sikrer, at hver eneste udgift og indtægt er korrekt registreret. 

Udarbejdelsen skal overholde de gældende regler og standarder for din virksomheds regnskabsklasse, hvilket garanterer, at årsregnskabet ikke kun er præcist, men også i overensstemmelse med lovgivningen.

Digitale regnskabsprogrammer

Med teknologiens fremgang har digitale regnskabsprogrammer ændret måden, regnskaber bliver håndteret på. Disse ændringer har ført til fordele, såsom større effektivitet og mere nøjagtige finansielle rapporter.

Automatisering af gentagne opgaver, såsom fakturering og bogføring, reducerer tidsforbruget betydeligt og minimerer risikoen for menneskelige fejl. 

Cloud-baserede regnskabsplatforme har gjort adgangen til finansielle data nemmere, og har muliggjort realtidsopdateringer og samarbejde på tværs af geografiske lokationer. 

Disse teknologier giver ikke kun bogholdere og revisorer mulighed for at arbejde mere strategisk, men forbedrer også transparens og compliance ved at sikre, at data er nøjagtige og tilgængelige for revision og analyse.

Programmer som Dinero, E-conomic og Billy er populære for deres brugervenlighed og fleksibilitet, hvilket gør dem ideelle for virksomheder af alle størrelser. 

Ved at automatisere dag-til-dag bogføringsopgaver, forbedre finansiel tracking og sikre overensstemmelse med regnskabsstandarder, bidrager disse digitale løsninger væsentligt til virksomhedens finansielle sundhed.

Hvilket regnskabsprogram passer til min virksomhed?

Valget af regnskabsprogram bør afhænge af virksomhedens størrelse og behov. 

For iværksættere tilbyder Billy og Dinero brugervenlige og grundlæggende funktioner, perfekte til den voksende virksomhed. 

Vækstende virksomheder vil finde Dinero og E-conomic ideelle for deres behov for fleksibilitet og skalerbarhed, med muligheder for at understøtte mere komplekse regnskabsopgaver. 

Større, etablerede virksomheder vil drage fordel af Uniconta og E-conomic, som leverer avancerede funktioner og omfattende tilpasnings- og supportmuligheder, der matcher deres komplekse finansielle behov.

Revision og justering

Selv når man anvender automatiserede regnskabsprogrammer, er det vigtigt at gennemgå og justere det genererede årsregnskab nøje. 

Dette sikrer, at alle data er nøjagtige og fuldstændige, hvilket er essentielt for virksomhedens økonomiske rapportering og overensstemmelse med gældende regler. 

En grundig revision indebærer at sammenligne regnskabet med de fysiske dokumenter, såsom bankudtog og fakturaer, for at identificere og rette eventuelle uoverensstemmelser. 

At inddrage en revisor kan være særdeles fordelagtigt i denne proces. En revisors ekspertise sikrer ikke blot en høj grad af præcision i regnskabet, men tilføjer også værdifuld indsigt i finansielle tendenser og potentiale for optimering. Desuden kan en revisors godkendelse af årsregnskabet tilføre ekstra troværdighed og sikkerhed for interessenter, herunder investorer, kreditgivere, og myndigheder.

Hvornår skal man indberette sit årsregnskab?

Tidsrammen for indberetning af årsregnskabet afhænger af din virksomhedstype. For selskaber som ApS eller A/S er det nødvendigt at udarbejde en årsrapport ved regnskabsårets slutning. 

Årsrapporten skal indeholde både årsregnskabet og en eventuel ledelsesberetning. Den godkendes på en ordinær generalforsamling og indberettes efterfølgende til Erhvervsstyrelsen for offentliggørelse.

Selskaber har en frist på fem måneder efter regnskabsårets afslutning for indberetning. Personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder, behøver ikke indsende regnskabet direkte, men skal inkludere regnskabsoplysninger i deres oplysningsskema til Skat senest den 1. juli året efter regnskabsårets afslutning.

Hvad sker der, hvis man ikke indberetter sit årsregnskab?

Når fristen for aflevering af årsregnskabet ikke bliver overholdt, kan det medføre alvorlige konsekvenser for din virksomhed, herunder økonomiske sanktioner eller i yderste konsekvens tvangsopløsning af virksomheden.

Erhvervsstyrelsen vil først sende et brev med krav om indberetning af årsregnskabet indenfor en stram tidsramme på 8 dage. Ignoreres denne, pålægges der en økonomisk straf. Der gives derefter en forlænget periode på yderligere 4 uger til at efterkomme kravet om indberetning. Såfremt denne sidste chance også forsømmes, har Erhvervsstyrelsen ret til at procedere med tvangsopløsning af virksomheden uden forudgående varsel.

Fordele ved at få hjælp af en revisor

Inddragelsen af en revisor i forberedelsen af årsregnskabet bringer en række væsentlige fordele for virksomheden, der strækker sig langt ud over simpel overholdelse af lovgivningsmæssige krav. En revisors rolle er at gennemgå virksomhedens finansielle rapporter for at sikre, at de præsenterer et retvisende og fair billede af virksomhedens finansielle position og præstation i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og principper. Dette kritiske blik tilfører et lag af troværdighed og sikkerhed, som er uvurderligt for både virksomheden og dens interessenter.

For det første tilføjer en revisors uafhængige vurdering en grad af troværdighed til årsregnskabet, som kan styrke tilliden blandt investorer, kreditorer, og andre eksterne parter. Denne tillid er vigtig, da den kan påvirke virksomhedens evne til at tiltrække investeringer, sikre finansiering, og opbygge stærke forretningsrelationer. Desuden kan en revisors godkendelse hjælpe med at forebygge misforståelser og minimere risikoen for finansielle misrepræsentationer, hvilket beskytter virksomheden mod potentielle juridiske og finansielle konsekvenser.

For det andet kan revisoren bidrage med værdifulde indsigter og anbefalinger til forbedring af virksomhedens interne kontrolsystemer, bogføringspraksis, og finansielle procedurer. Dette kan ikke alene forbedre nøjagtigheden af fremtidige finansielle rapporter, men også effektivisere virksomhedens operationelle processer og styrke dens overordnede finansielle sundhed.

Endvidere kan revisorens dybdegående forståelse af skattelovgivning og regnskabslovgivning fungere som en vigtig ressource for virksomheder. De kan vejlede i komplekse skattemæssige spørgsmål og sikre, at virksomheden overholder alle relevante skatteregler og -regulativer, hvilket reducerer risikoen for skattemæssige overraskelser og bøder.

Økonomiske nøgletal og hvad de fortæller

For at forstå virksomhedens økonomiske sundhed bedre, er det vigtigt at kende til de forskellige økonomiske nøgletal. Nøgletallene, som kan beregnes ud fra årsregnskabet, giver indsigt i forskellige aspekter af virksomhedens præstation og stabilitet:

 • Afkastningsgrad: Viser, hvor effektivt virksomheden anvender sine samlede aktiver til at generere overskud.
 • Overskudsgrad: Angiver, hvor stor en del af omsætningen, der er tilbage som overskud efter alle omkostninger er betalt.
 • Soliditetsgrad: Måler virksomhedens finansielle stabilitet ved at sammenligne egenkapitalen med de samlede aktiver.
 • Likviditetsgrad: Vurderer virksomhedens evne til at betale sine kortfristede gældsposter med de likvide midler eller hurtigt omsættelige aktiver.

Økonomiske nøgletal kan omdannes fra abstrakte koncepter til praktiske redskaber inden for virksomhedens strategiske og daglige ledelse. De giver et solidt grundlag for at vurdere økonomisk sundhed, identificere styrker og svagheder, og fremtidige investeringer.

Sammenligning med konkurrenter

Når man beregner nøgletal for en virksomhed, åbnes dørene for en grundig sammenligning med tilsvarende tal fra branchekolleger. Denne form for konkurrentanalyse er vigtig for at forstå, hvor godt virksomheden klarer sig i forhold til dens konkurrenter. 

Ved at måle virksomhedens afkastningsgrad mod branchens gennemsnit, får man et klart billede af, hvordan virksomheden står økonomisk. En højere afkastningsgrad end gennemsnittet indikerer typisk, at virksomheden har formået at optimere sine aktiviteter for at opnå overlegen profitabilitet. Dette kan være resultatet af effektiv omkostningsstyring, innovative forretningsmodeller eller stærke kunderelationer. 

Disse sammenligninger er fordelagtige for virksomhedsledere, da de giver indblik i, hvilke strategier der fungerer, og hvilke områder der kræver forbedring for at sikre en konkurrencefordel i en hårdt konkurrencepræget sektor.

Forståelse af økonomisk sundhed og fremtidsudsigter

En detaljeret undersøgelse af en virksomheds nøgletal er fordelagtig for at vurdere dens økonomiske stabilitet og for at forudse eventuelle fremtidige økonomiske udfordringer eller muligheder. 

Nøgletal som likviditetsgrad og soliditetsgrad er centrale indikatorer for virksomhedens finansielle helbred. En stærk likviditetsgrad viser, at virksomheden er i stand til at imødekomme sine kortsigtede forpligtelser, mens en solid soliditetsgrad indikerer en sund kapitalstruktur og evnen til at modstå økonomiske nedture. 

På den anden side kan en nedadgående trend i virksomhedens afkastningsgrad signalere potentielle økonomiske problemer på horisonten. 

Denne form for analyse hjælper virksomhedsledere med at identificere nøgleområder, der kræver opmærksomhed, og planlægge strategiske initiativer, der kan forbedre virksomhedens langsigtede økonomiske udsigter. Ved at forstå disse dynamikker kan virksomheder bedre navigere i et omskifteligt økonomisk landskab og træffe informerede beslutninger for fremtiden.

Tegn på mulige økonomiske udfordringer

Nogle nøgletal fungerer som advarselslamper, der kan afsløre potentielle økonomiske udfordringer, en virksomhed kan stå overfor.

Især en bemærkelsesværdig nedgang i likviditetsgraden kan være et tidligt tegn på kommende likviditetsproblemer, hvilket indikerer, at en virksomhed muligvis vil have svært ved at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. 

Dertil kan en konstant lav eller faldende rentabilitet af egenkapitalen signalere, at virksomheden ikke genererer tilstrækkeligt afkast til sine investorer. 

Dette kan ikke kun påvirke investorernes tillid, men også antyde, at virksomheden kæmper med at udnytte sine ressourcer effektivt eller står overfor operationelle udfordringer. 

Disse indikatorer er væsentlige for ledelsen at overvåge nøje, da de kan være forløbere for større økonomiske problemer, der kræver omgående opmærksomhed for at sikre virksomhedens fortsatte vækst og stabilitet.

Få hjælp til dit årsregnskab af Stadsrevisionen

I et komplekst finansielt landskab forstår vi hos Stadsrevisionen, hvor vigtig nøjagtighed og aktualitet er for dit årsregnskab. 

Med et hold af revisorer, der bringer over otte års branchekendskab til bordet, er vores primære mål at sikre, at dit regnskab møder standarderne for lovmæssighed og nøjagtighed. Vi leverer tjenester, der er både omkostningseffektive og af højeste kvalitet, idet vi har en prisstruktur designet til at optimere dine finansielle ressourcer. 

Lad os hjælpe dig med at navigere gennem regnskabsmæssige forpligtelser og tidsfrister, så du kan fokusere på, hvad du gør bedst – at drive din virksomhed. Kontakt Stadsrevisionen for en dialog om, hvordan vi kan understøtte dig i at opnå finansiel sundhed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

FAQ om årsregnskab

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et årsregnskab er en omfattende rapport, der præcist afspejler en virksomheds økonomiske aktiviteter og position gennem et regnskabsår. Årsregnskabet understøtter beslutningsprocesser internt i ledelsen samt blandt eksterne interessenter ved at fremvise virksomhedens finansielle sundhed og præstationer.

Et årsregnskab giver et klart billede af virksomhedens økonomi, inklusiv profit, aktiver og forpligtelser. Det afslører den økonomiske status og evnen til at opretholde drift gennem resultater, aktiver, og passiver.

Et årsregnskab består typisk af tre hoveddele: Resultatopgørelsen, der opsummerer indtægter og udgifter for at vise nettoresultatet og balancen, der viser virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt; og noterne, der tilbyder yderligere forklaringer og detaljer om de specifikke poster i de to andre afsnit.

Årsregnskaber skal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsloven, som stiller krav om retvisende billede, klarhed, fuldstændighed og sammenlignelighed. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse, balance, og noter, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis. For visse virksomhedstyper skal årsregnskabet desuden revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Årsregnskabet skal udarbejdes og afsluttes efter afslutningen på virksomhedens regnskabsår, hvilket typisk er den 31. december. Det skal derefter indberettes til de relevante myndigheder, som Erhvervsstyrelsen, inden for en lovbestemt frist, som oftest er fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Selvom det teknisk set er muligt for en virksomhedsejer at udarbejde sit eget årsregnskab, er det stærkt anbefalet at involvere en professionel, såsom et revisionsfirma. Dette skyldes kompleksiteten og de strenge krav til regnskabsaflæggelsen, hvor en professionel kan sikre nøjagtighed og overholdelse af alle regler og standarder.

Hvis en virksomhed undlader at udarbejde og indberette sit årsregnskab, kan man stå over for alvorlige konsekvenser, herunder bøder og sanktioner fra myndighederne. I ekstreme tilfælde kan det føre til tvangsopløsning af virksomheden. Derfor er det meget vigtigt at overholde reglerne for regnskabsaflæggelse og frister for indberetning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder