Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ledelsesberetning

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en ledelsesberetning?

En ledelsesberetning, tidligere kendt som en årsberetning, udgør en væsentlig del af en virksomheds årsrapport. Denne beretning fungerer som en detaljeret uddybning af årsrapportens indhold, hvor den primære opgave er at forklare og analysere virksomhedens økonomiske nøgletal, herunder balance og resultatopgørelse. Ledelsesberetningen er essentiel for at give en omfattende forståelse af virksomhedens drift og økonomiske tilstand. Den kigger både tilbage på det forgangne år og fremad mod det kommende, ved at vurdere tidligere resultater og forudsige fremtidige tendenser. For virksomheder, der falder ind under regnskabsklasse B, er det muligt at udelade ledelsesberetningen, hvis hovedaktiviteten fremgår af en note.

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en samlet fremstilling af en virksomheds økonomiske status og udvikling. Den består af flere dele, herunder:

 • Virksomhedens årsregnskab, som indeholder resultatopgørelse, balance og noteoplysninger.
 • Koncernregnskab for virksomheder, der er del af en koncern og skal udarbejde sådan en.
 • En ledelsesberetning, der redegør for det forgangne år og skitserer forventningerne til det kommende år.
 • Ledelsespåtegning, der bekræfter årsrapportens rigtighed, medmindre virksomheden kun har ét ledelsesmedlem.
 • Eventuel revisionspåtegning samt yderligere frivillige beretninger.

Krav til indberetning af årsrapport

Kravet om udarbejdelse og indberetning af en årsrapport varierer afhængigt af virksomhedens juridiske form. Generelt skal alle anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) indberette en årsrapport, medmindre de er undtaget grundet særlige omstændigheder såsom rekonstruktion eller konkurs. Personligt ejede virksomheder er ikke pålagt denne forpligtelse. Der er også situationer, hvor visse virksomhedsformer, som interessentskaber (I/S), kan vælge at indberette en undtagelseserklæring i stedet for en fuld årsrapport, såfremt de opfylder bestemte betingelser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav til udarbejdelse af en ledelsesberetning

Når en virksomhed udarbejder en ledelsesberetning, skal visse formelle krav opfyldes. Disse krav varierer afhængigt af virksomhedens klassifikation, som kan være A, B, C eller D. I denne sammenhæng betyder en højere virksomhedsklasse (som D-klasse) flere og mere omfattende krav til ledelsesberetningen sammenlignet med mindre virksomheder i A-klassen. En standard ledelsesberetning skal typisk indeholde detaljer om virksomhedens hovedaktiviteter, markante begivenheder i det forgangne regnskabsår, og en evaluering af, om de økonomiske mål er nået.

Corporate Social Responsibility (CSR) i ledelsesberetningen

Fra 2018 blev det et krav, at virksomheder med over 250 medarbejdere skal inkludere en CSR-rapport i deres ledelsesberetning. Denne rapport skal omhandle virksomhedens CSR-aktiviteter og deres indflydelse på samfundet. Den skal også forklare, hvordan disse aktiviteter bidrager til samfundet. Hvis en virksomhed ikke deltager i CSR-aktiviteter, skal ledelsen redegøre for dette valg og dets begrundelse.

Elementer i en effektiv ledelsesberetning

For at skabe en indsigtsfuld og effektiv ledelsesberetning, kan det være gavnligt at inkludere følgende elementer:

 1. Evaluering af det forgangne år:
  • Succeser og udfordringer.
  • Læringspunkter og potentiale for forbedring.
  • Hvordan disse erfaringer kan anvendes til fremtidig drift.
 2. Redegørelse for budgetafvigelser:
  • Årsager til afvigelser fra budgettet.
  • Tiltag der er iværksat for at korrigere disse afvigelser.
 3. Oplysninger om nye investeringer:
  • Beskrivelse af nye investeringer og deres begrundelse.
 4. Bæredygtigheds- og klimainitiativer:
  • Initiativer til at fremme bæredygtighed på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter (ESG).
  • Specifikke områder og mål relateret til bæredygtig udvikling.
 •  
 •  

Hvad er en ledelsespåtegning?

 En ledelsespåtegning er en bekræftelse fra virksomhedens ledelse på, at årsrapporten er udarbejdet i henhold til gældende regler og lovgivning. Denne påtegning, som er en integreret del af årsrapporten, er et udtryk for ledelsens godkendelse af rapportens indhold. Denne procedure er obligatorisk for alle årsrapporter, uafhængigt af virksomhedens regnskabsklasse.

 Ledelsespåtegningen er en forpligtelse, der lægger ansvaret for årsrapportens nøjagtighed på ledelsen, hvilket indebærer at ledelsen står til ansvar for både indholdet og eventuelle fejl eller mangler i rapporten. Det er vigtigt at forstå, at ansvaret for årsrapportens indhold hviler hos ledelsen, og ikke hos virksomhedens revisor.

Krav til udformningen af en ledelsespåtegning

En korrekt ledelsespåtegning skal indeholde stedet og datoen for godkendelse af årsrapporten. Derudover skal den indeholde navne, funktioner og underskrifter fra alle ansvarlige ledelsesmedlemmer, herunder registrerede direktører og bestyrelsesmedlemmer.

Fravalg af ledelsespåtegning

Det er muligt for virksomheder med kun ét ledelsesmedlem at fravælge ledelsespåtegningen. I disse tilfælde skal virksomheden fremlægge en erklæring, der bekræfter, at betingelserne for at undlade en ledelsespåtegning er opfyldt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Eksempel på ledelsespåtegning

Som et eksempel på en ledelsespåtegning kan følgende formulering anvendes:

”Virksomhedens direktion og bestyrelse har d. 10-01-2022 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021 for ABC A/S. Vi er overbeviste om, at rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at den anvendte regnskabspraksis er passende. Vi mener, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske position. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, d. 10-01-2022.”

Forskellen på ledelsespåtegning og ledelsesberetning

Når vi taler om ledelsesberetningen og ledelsespåtegningen i en virksomhedskontekst, er det vigtigt at forstå deres forskellige roller og betydning. En ledelsesberetning giver en dybdegående forklaring af årsrapportens indhold, hvor den detaljeret beskriver virksomhedens økonomiske og driftsmæssige præstationer i det forgangne år. Denne beretning er et væsentligt dokument, der giver interessenter indsigt i virksomhedens aktiviteter, resultater og fremtidsudsigter.

På den anden side er en ledelsespåtegning en formel godkendelse af årsrapporten fra virksomhedens ledelse. Denne påtegning bekræfter, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og regnskabsstandarder. Det er et juridisk krav, at ledelsespåtegningen skal være inkluderet i årsrapporten og underskrevet af alle ledelsesmedlemmer, hvilket sikrer, at ledelsen kollektivt tager ansvar for årsrapportens nøjagtighed og pålidelighed.

I praksis betyder dette, at ledelsespåtegningen er et vigtigt dokument, der ledsager ledelsesberetningen. Mens ledelsesberetningen giver et dybtgående indblik i virksomhedens præstationer og strategier, tjener ledelsespåtegningen som en bekræftelse på, at disse oplysninger er præsenteret på en retvisende og lovlig måde. Sammen udgør de to dokumenter en vigtig del af virksomhedens årsrapport og spiller en afgørende rolle i at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhedens rapportering.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ledelsesberetning

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ledelsesberetning er en udvidet forklaring af en virksomheds årsrapport. Den beskriver detaljeret virksomhedens økonomiske og operationelle præstationer, vigtige begivenheder, samt forventninger til fremtiden. Denne beretning hjælper med at give læseren en dybere forståelse af virksomhedens aktiviteter og økonomiske situation.

Kravene til en ledelsesberetning afhænger af virksomhedens størrelse og klassifikation (A, B, C, D). Generelt skal beretningen indeholde detaljer om virksomhedens hovedaktiviteter, vigtige begivenheder i regnskabsåret, og en evaluering af, om økonomiske mål er nået. For større virksomheder (som dem i D-klassen) er kravene mere omfattende.

Mens ledelsesberetningen giver en detaljeret gennemgang af årsrapportens indhold, bekræfter ledelsespåtegningen, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Ledelsespåtegningen er en formel godkendelse fra virksomhedens ledelse og skal være underskrevet af alle ledelsesmedlemmer.

Ja, fra 2018 blev det et krav for større virksomheder (med mere end 250 medarbejdere) at inkludere en rapport om deres Corporate Social Responsibility (CSR) aktiviteter i ledelsesberetningen. Denne rapport skal beskrive, hvordan virksomhedens aktiviteter bidrager til samfundet, og hvis der ikke udøves CSR-aktiviteter, skal ledelsen forklare hvorfor.

Ja, det er muligt for virksomheder med kun ét ledelsesmedlem at fravælge ledelsespåtegningen. I sådanne tilfælde skal virksomheden dog fremlægge en erklæring, der bekræfter, at betingelserne for fravalg er opfyldt.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: