Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fravalg af revision: Forstå betydningen og fordelene ved denne beslutning

Revision har gennem tiderne været en nøglepraksis for virksomheder, der ønsker at validere nøjagtigheden af deres finansielle oplysninger. Når aktionærer, investorer, og andre interessenter interagerer med en virksomhed, søger de ofte denne form for validering for at sikre virksomhedens økonomiske integritet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad driver virksomheder til at overveje fravalg af revision?

Selvom revision er værdifuld, kan fravalg af revision i visse tilfælde være gavnligt for en virksomhed. Mange virksomheder – specielt mindre enheder – overvejer fravalg af revision for at lette den administrative byrde og realisere potentielle besparelser. Når du forstår, hvordan og hvorfor man kan fravælge revision, er du bedre rustet til at navigere i din virksomheds behov.

Vi vil i denne guide udforske både fordelene ved og ulemperne ved at fravælge revision samt give indsigt i de specifikke krav, der skal opfyldes.

Overvejelser vedrørende fravalg af revision

Det er ikke alle virksomheder, der kan – eller bør – fravælge revision. National lovgivning fastsætter ofte specifikke kriterier for, hvilke virksomheder der kan vælge denne mulighed.

Hvem kan fravælge revision?

Generelle retningslinjer peger på, at mindre virksomheder ofte har muligheden for at fravælge revision baseret på:

      En balancesum, der ikke overstiger 4 mio. kr.

      En nettoomsætning under 8 mio. kr.

      Et årligt gennemsnit på højst 12 fuldtidsansatte

For dem, der overvejer muligheden for fravalg af revision, er det vigtigt regelmæssigt at vurdere, om virksomheden stadig opfylder disse kriterier.

Fravalg af revision for forskellige virksomhedstyper

Der er forskellige regler afhængig af virksomhedstypen:

 • Enkeltmandsvirksomheder: Normalt undtaget fra revisionspligt, medmindre de når visse størrelsesgrænser.
 • Anpartsselskaber (ApS): I mange jurisdiktioner kan et ApS fravælge revision, hvis det opfylder bestemte grænser.
 • Aktieselskaber (A/S): Disse virksomheder er ofte underlagt strengere revisionsregler, men mindre A/S’er kan under visse omstændigheder fravælge revision.

Selv hvis en virksomhed formelt kan fravælge revision, kan den stadig have behov for at indhente en begrænset revisionsgennemgang eller en erklæring fra en revisor for at validere sine finansielle rapporter, selv uden en dybtgående revision.

Afsluttende tanker om fravalg af revision

At fravælge revision er et betydeligt skridt, og beslutningen skal træffes med omhu. Mens besparelserne i tid og penge kan være tillokkende, er det vigtigt også at overveje den tillid og sikkerhed, som en fuldstændig revision kan tilbyde både virksomheden og dens interessenter. Uanset hvad, bør virksomhedens beslutning altid baseres på, hvad der er bedst for dens unikke situation og behov.

Fravalg af revision i et holdingselskab: Er det muligt?

Ja, et holdingselskab kan faktisk fravælge revision. Dette betyder, at hvis du opretter en konstruktion med både et holdingselskab og driftsselskab, behøver du ikke at lade en revisor gennemgå dit årsregnskab.

Der var en tid, hvor holdingselskaber stod uden mulighed for at fravælge revision. Udfordringen var, at revisorer skulle revidere regnskabet for holdingselskabet uden at have den fulde adgang til driftsselskabets regnskab. Dette skabte komplikationer og ineffektivitet i revisionsprocessen.

For at adressere denne udfordring og give virksomheder mere fleksibilitet, blev det besluttet at tillade fravalg af revision for holdingselskaber. Med denne ændring kan nu hele koncernstrukturen, under de rette omstændigheder og efter de nævnte kriterier, operere uden behov for en obligatorisk revision.

Bemærk dog, at med den nylige bogføringslov kan revision ikke fravælges ved bødeforlæg eller en overtrædelse af hvidvaskningsloven. Desuden, hvis et ledelsesmedlem har fået konkurskarantæne inden for de sidste to år, kan revision heller ikke fravælges.

Fordele ved at fravælge revision

Når virksomheder overvejer muligheden for at fravælge revision, er det typisk fordi de ser nogle klare fordele i denne beslutning. Her er nogle af de mest fremtrædende fordele:

Økonomiske besparelser:

 • Reducerede omkostninger: Revision kan være en betydelig udgift, især for små virksomheder. Ved at fravælge revision kan virksomheden spare penge på revisorhonorarer, forberedelsesomkostninger og eventuelle 
 • Forudsigelige omkostninger: Uden behovet for en årlig revision kan virksomheden bedre forudsige og planlægge sine omkostninger.

Mindre tidsforbrug:

 • Administrativ lethed: Revision kræver ofte meget forberedelse fra virksomhedens side. Dette kan omfatte alt fra samling af dokumentation til møder med revisoren. Fravalg af revision kan frigive tid, som kan bruges mere produktivt andetsteds i virksomheden.
 • Hurtigere regnskabsafslutning: Uden behovet for en ekstern revision kan regnskabet afsluttes hurtigere, hvilket giver ledelsen en hurtigere indsigt i virksomhedens økonomiske stilling.

Større fleksibilitet:

 • Selvvalgt timing: Uden de stramme tidsfrister, som en ekstern revision kan medføre, har virksomheden større fleksibilitet til at vælge, hvornår den vil afslutte sit regnskab og gennemføre interne kontroller.
 • Selvbestemmelse: Ved at tage ansvar for sine egne finansielle rapporteringsprocedurer har virksomheden mulighed for at tilpasse processerne til dens unikke behov og forretningsmodel.

Selvom der er mange klare fordele ved at fravælge revision, er det vigtigt for virksomheder at forstå de potentielle ulemper og overveje, hvordan beslutningen kan påvirke deres forhold til investorer, långivere og andre interessenter.

Ulemper ved at fravælge revision

Selvom der er klare fordele ved at fravælge revision for nogle virksomheder, er der også betydelige ulemper at overveje. Her er nogle af de mest fremtrædende:

Mindre troværdighed overfor stakeholders:

 • Investorer og aktionærer: En ekstern revision tilføjer et niveau af tillid og sikkerhed for investorer, der måske er mere tilbageholdende med at investere i en virksomhed uden denne form for kontrol.
 • Kunder og leverandører: Nogle kunder og leverandører kan se en revisionsrapport som et tegn på en sund virksomhed og kan tøve med at indgå aftaler med virksomheder, der ikke kan fremvise en.

Potentielle risici ved manglende ekstern kontrol:

 • Manglende objektivitet: Intern kontrol kan nogle gange overse eller misforstå visse aspekter af regnskabet. En ekstern revisor bringer et objektivt blik, der kan fange fejl eller uoverensstemmelser.
 • Komplikationer ved fejl: Hvis fejl opdages senere, især i forbindelse med skat eller juridiske anliggender, kan det medføre bøder, retssager eller skade på virksomhedens omdømme.

Begrænsede muligheder for finansiering:

 • Banker og finansinstitutter: Mange banker og kreditinstitutioner kræver en revisionsrapport som en del af deres lånevilkår. Fravær af en sådan rapport kan gøre det sværere at opnå finansiering eller medføre højere rentesatser.
 • Tilskud og støtte: Nogle former for offentlig støtte eller tilskud kan kræve en revisorerklæring eller revisionsrapport for at sikre, at midlerne anvendes korrekt.

Fravalg af revision er en stor beslutning, der bør træffes efter omhyggelig overvejelse af både fordele og ulemper. Virksomheder bør inddrage så mange relevante interessenter som muligt, herunder ledelse, ejere, og rådgivere, før de træffer en endelig beslutning.

Processen med at træffe beslutningen om at fravælge revision

Beslutningen om at fravælge revision bør ikke tages let. Det er en beslutning, der kræver grundige overvejelser, inddragelse af relevante parter og en forståelse af virksomhedens unikke situation. Her er trinene i beslutningsprocessen:

Trin 1: Kontroller at din virksomhed opfylder betingelserne for fravalg af revision

Dette trin kan du læse mere om under ”grundlæggende betingelser”. 

Trin 2: Træf beslutningen om at fravælge revision på det mest strategiske tidspunkt

Sørg for at overholde betingelserne først. Derefter kan du fravælge revision. Der er to muligheder for at gøre dette:

 1.     Ved selskabets stiftelse
 2.     Ved den årlige generalforsamling

Dette indebærer, at du ikke kan tage beslutningen om fravalg af revision midt i et regnskabsår, ikke engang gennem en ekstraordinær generalforsamling. Fravalg skal enten ske ved den ordinære generalforsamling eller når selskabet stiftes. Fravalget kan ikke træde i kraft retroaktivt, men skal træde i kraft fra tidspunktet for den kommende generalforsamling.

Trin 3: Implementer dit fravalg af revision korrektspunkt

Hvis du beslutter at fravælge revision ved stiftelsen, skal dette specificeres i både selskabets vedtægter og stiftelsesdokument. Ifølge selskabslovens § 27 skal det klart angives, at der fravælges revision for det første regnskabsår.

Fravalg ved en senere ordinær generalforsamling kræver selvsagt, at forslaget bliver accepteret. Hvis det ikke gør, fortsætter den normale revisionsproces for det næste regnskabsår. Godkendes fravalget, skal det noteres i ledelsespåtegningen, og vedtægterne skal opdateres. For at sikre overholdelse af alle love, er det klogt at konsultere en revisor.

Bemærk, fravalg af revision indebærer ikke, at du ikke kan samarbejde med en revisor. Det betyder blot, at revisoren ikke er ansvarlig for at validere dit regnskab. Din revisor kan fortsat bistå med rådgivning eller lettere gennemgange af regnskabet.

Trin 4: Gennemgå årligt dit valg for at sikre fortsat compliance

Efter at have fravalgt revision, bør du hvert år reevaluere, om du skal genindføre revisionen. Hvis din virksomhed forventes at overskride de satte grænser i det kommende år, skal du genindføre revision.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om fravalg af revision

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fravalg af revision refererer til en beslutning truffet af en virksomhed om ikke at få udført en ekstern revision af dens finansielle regnskaber. Dette betyder, at en uafhængig revisor ikke vil gennemgå og validere virksomhedens regnskab for at sikre dets nøjagtighed og overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og lovgivning.

Virksomheder, især mindre enheder, overvejer ofte at fravælge revision for at reducere den administrative byrde og realisere potentielle besparelser. Selvom revision traditionelt har været en metode til at validere nøjagtigheden af finansielle oplysninger, kan nogle virksomheder finde, at fordelene ved at fravælge revision opvejer behovet for denne validering.

Generelle retningslinjer indikerer, at mindre virksomheder ofte kan fravælge revision, hvis de opfylder visse kriterier: en balancesum under 4 mio. kr., en nettoomsætning under 8 mio. kr., og et årligt gennemsnit på højst 12 fuldtidsansatte. Der er dog specifikke regler for forskellige virksomhedstyper.

Fravalg af revision kan medføre en række fordele for virksomheder, herunder:

 

 • Økonomiske besparelser: Mindre udgifter til revisorhonorarer, forberedelse og følgeomkostninger samt forudsigelige omkostninger uden en årlig revisionsudgift.
 • Mindre tidsforbrug: Der kræves mindre tid til forberedelse til revision, hvilket kan føre til en hurtigere regnskabsafslutning.
 • Større fleksibilitet: Virksomheder kan have større frihed i timing og kan tilpasse finansielle rapporteringsprocedurer til deres unikke behov.

Ja, fravalg af revision kan medføre visse udfordringer, som:

 

 • Mindre troværdighed overfor stakeholders: Både investorer og aktionærer samt kunder og leverandører kan være tilbageholdende med at engagere sig med en virksomhed uden revision.
 • Potentielle risici ved manglende ekstern kontrol: Uden en ekstern revisor kan der være risiko for fejl, manglende objektivitet, og potentielle juridiske eller skattemæssige konsekvenser.
 • Begrænsede finansieringsmuligheder: Fravær af revisionsrapport kan begrænse en virksomheds adgang til banklån, kreditmuligheder eller offentlige tilskud.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Fravalg af revision

For de allermindste virksomheder er det en mulighed at fravælge revision af årsregnskaberne. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at ansætte en ekstern revisor til at kontrollere sine regnskaber.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvornår må en virksomhed fravælge revision?

For at fravælge revision må virksomheden, i to regnskabsår i træk, ikke overskride 2 af følgende 3 grænser på balancedagen:

 • Virksomheden har en balancesum på 4 millioner kr.
 • Virksomheden har en nettoomsætning på 8 millioner kr.
 • Virksomheden har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

 

Dog kan virksomheder med en balancesum på 50 mio. kr. 2 år i træk ikke fravælge revision, selvom de ikke overskrider de resterende 2 grænser.

Der er også et par ulemper ved at fravælge revision.

For det første kan aktionærerne være mindre tilbøjelige til at investere i et selskab, der ikke er blevet eksternt revideret. For det andet kan virksomheden gå glip af værdifuld indsigt, som en ekstern revisor kunne give. Endelig kan det give indtryk af, at virksomheden har noget at skjule, hvis den fravælger revisionen.

Af disse grunde er det generelt anbefalelsesværdigt for små virksomheder at have en ekstern revisor, selv om det ikke er påkrævet ved lov.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Happy accountant
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Tilvælg professionel revision

Hos Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med professionel revision, regnskaber og rådgivning. Vores erfarne registrerede revisorer arbejder utroligt effektivt, hvilket gør at vi kan tilbyde billigere ydelser end andre revisionsfirmaer.

Vi diskuterer desuden altid gerne dine specifikke behov og kommer med en skræddersyet løsning, der sparer dig tid og penge. Så lad os vise dig, hvorfor du ikke skal fravælge revision.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Det er muligt at kontakte os via mail kontakt@stadsrevisionen.dk, eller på telefon +45 7060 4004. Ellers kan du udfylde vores kontaktformular, hvor du kan booke tid til en gratis online konsultation.

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Specifikke fagområder

Indenfor bogføring og regnskabsføring findes der flere specifikke fagområder, der hver især kræver unikke kompetencer og ekspertise. 

Udvidet gennemgang

Revisorerklæring

ISRS4410 / Revisionspåtegnelse

Revision

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Fravalg af revision indebærer, at virksomheden ikke behøver en ekstern revisor til at kontrollere sine årsregnskaber. Dette kan reducere omkostningerne, men er en administrativ byrde for virksomheden.
En virksomhed kan fravælge revision, hvis den i to følgende regnskabsår ikke overskrider visse økonomiske grænser. Disse grænser omfatter en balancesum på 4 millioner kr., en nettoomsætning på 8 millioner kr., og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.
Der er flere ulemper ved at fravælge revision. For det første kan det gøre det sværere at tiltrække investorer, da nogle aktionærer foretrækker selskaber, der er blevet eksternt revideret. For det andet kan virksomheden gå glip af værdifuld ekstern indsigt i sin økonomi. Endelig kan fravalg af revision give indtryk af, at virksomheden har noget at skjule.
Selvom det ikke er påkrævet ved lov for små virksomheder at have en ekstern revisor, anbefales det generelt. Dette skyldes de førnævnte ulemper ved fravalg af revision og behovet for at opretholde tillid fra investorer og andre interessenter.
Stadsrevisionen tilbyder professionel revision, regnskaber og rådgivning med erfarne registrerede revisorer. Vi arbejder effektivt og tilbyder billigere ydelser end andre revisionsfirmaer. Vi skræddersyr også løsninger til specifikke behov og sparer tid og penge for virksomheder.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Se vores cases

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.