Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Børnebidrag

Børnebidrag er en økonomisk støtte, som en forælder betaler til den anden forælder for at bidrage til udgifterne forbundet med barnets opfostring og leveomkostninger, når forældrene ikke bor sammen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forstå børnebidrag

Børnebidrag er en finansiel forpligtelse, som den ene forælder betaler til den anden for at dække en del af omkostningerne ved barnets opfostring. Dette bidrag er afgørende for at sikre, at barnets grundlæggende behov bliver opfyldt, især efter forældrenes separation eller skilsmisse.

Børnebidraget er opdelt i to dele: et grundbeløb og et tillæg. Grundbeløbet dækker de basale leveomkostninger for barnet, mens tillægget kan dække ekstra udgifter såsom skolegang, fritidsaktiviteter eller særlige medicinske behov.

For at modtage børnebidrag, skal du være den primære omsorgsperson, og barnet skal primært bo hos dig. I disse tilfælde kan der pålægges den anden forælder at betale børnebidrag. Denne økonomiske støtte er afgørende for at opretholde barnets levestandard og sikre kontinuitet i dets opvækst.

I situationer hvor forældrene har indgået en samværsaftale, og barnet bor lige meget hos begge forældre, kaldes dette delt bopæl. I sådanne tilfælde er der normalt ikke pligt til at betale børnebidrag, da begge forældre antages at bidrage lige meget til barnets behov.

Forståelsen af reglerne om børnebidrag er afgørende for både den forælder, der modtager bidraget, og den forælder, der yder det. Børnebidrag spiller en central rolle i sikringen af børns velfærd og økonomiske støtte efter en skilsmisse eller separation. Det er vigtigt for forældre at kende til disse regler for at sikre, at deres børn får den støtte, de har behov for og fortjener.

Der er mange ting at holde styr på som forældre, der skal håndterer børnebidrag. Hvis du har brug for hjælp til at holde styr på din virksomheds regnskab eller bogføring imens, så vil vi meget gerne hjælpe dig. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab.

Mangler du skræddersyet hjælp til at få styr på f.eks. dit regnskab?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Børnebidrag og normalbidrag takster for 2024

Børnebidrag er en vital økonomisk støtte, der hjælper med at dække omkostningerne ved at opfostre et barn, når forældrene ikke bor sammen. Dette bidrag er opdelt i to dele: et grundbeløb og et tillæg, som tilsammen udgør det, der kaldes normalbidrag.

For 2024 har Statsforvaltningen fastsat følgende takster for normalbidrag:

 • Grundbeløb: 1.370 kr. pr måned
 • Tillæg: 178 kr. pr måned
 • Samlet månedligt beløb: 1.548 kr.

Over et år vil dette samlede beløb akkumuleres til 18.576 kr., hvilket også kan opdeles i halvårlige betalinger på 9.288 kr.

Disse beløb er nøje udregnet for at sikre, at de økonomiske behov hos børn, som lever under ordningen med børnebidrag, er tilstrækkeligt dækket. Taksterne justeres løbende for at afspejle ændringer i leveomkostninger og sikre, at støtten forbliver relevant og tilstrækkelig.

Det er vigtigt for forældre at være opdateret omkring disse takster og forstå, hvordan de påvirker den finansielle planlægning. Ved korrekt anvendelse sikrer børnebidraget, at børn får den nødvendige støtte til en stabil og sund opvækst, selv når forældrenes økonomiske omstændigheder er adskilte.

Beregning af børnebidrag

Børnebidragets størrelse beregnes typisk på grundlag af en række vigtige faktorer, herunder forældrenes indkomster og de aftalte samværsordninger. Her er en detaljeret gennemgang af, hvordan børnebidrag beregnes, og hvilke elementer der spiller en rolle i fastsættelsen af bidragets størrelse.

Indkomster:

Et af de primære aspekter ved beregningen af børnebidrag er forældrenes indkomster. Jo højere indkomst den bidragspligtige forælder har, desto højere vil børnebidraget typisk være. Formålet er at sikre, at barnet fortsætter med at leve under forhold, der ligner de økonomiske forhold, barnet ville have haft, hvis forældrene boede sammen.

Samværsordninger:

Samværsordningerne spiller også en kritisk rolle i fastsættelsen af børnebidraget. Hvis barnet primært bor hos den ene forælder, og den anden forælder kun har barnet i begrænsede perioder, vil den ikke-bopælsforælder normalt skulle betale et højere børnebidrag for at dække flere af barnets daglige udgifter. Omvendt, hvis der er tale om en mere ligelig fordeling af samværstiden, kan børnebidraget blive justeret nedad.

Yderligere faktorer:

Ud over indkomster og samværsordninger kan følgende faktorer også have indflydelse på børnebidragets størrelse:

 • Barnets behov: Dette inkluderer særlige udgifter såsom skolepenge, medicinske omkostninger eller udgifter til fritidsaktiviteter.
 • Forældrenes økonomiske forhold: Eventuelle ændringer i forældrenes økonomiske situation kan føre til justeringer i børnebidraget.
 • Lovgivningsmæssige ændringer: Ændringer i lovgivningen kan påvirke børnebidragets beregningsmetoder og satser.

Hvordan du kan forstå og anvende beregningsgrundlaget:

For at forstå beregningsgrundlaget for børnebidrag er det afgørende at have en klar oversigt over alle relevante økonomiske informationer om både dig og den anden forælder. Det anbefales at holde nøjagtige optegnelser over alle indtægter, udgifter og samværstider. Desuden kan det være nyttigt at konsultere en advokat eller en specialist inden for familieret, der kan hjælpe med at navigere i de juridiske aspekter af børnebidrag.

Håndtering af livsændringer

Livsændringer såsom skift i jobsituation, ændringer i ægteskabelig status, eller andre signifikante begivenheder kan have betydelige konsekvenser for børnebidraget. Det er vigtigt at forstå, hvordan disse ændringer kan påvirke bidragets størrelse og hvad man kan gøre for at håndtere disse ændringer korrekt inden for de gældende regler.

Skift i jobsituation:

En ændring i jobsituationen, som f.eks. et nyt job, tab af arbejde, eller ændringer i lønniveau, kan påvirke en forælders evne til at betale børnebidrag. Hvis du oplever en betydelig ændring i din indkomst, er det afgørende at informere Statsforvaltningen eller den relevante myndighed. Der kan være behov for at justere børnebidragets størrelse for at afspejle din nye økonomiske situation.

Ændringer i ægteskabelig status:

Ændringer i ægteskabelig status, såsom skilsmisse eller nyt ægteskab, kan også påvirke børnebidragets beregning. Det er vigtigt at opdatere myndighederne med information om sådanne ændringer, da de kan påvirke fordelingen af økonomiske forpligtelser og rettigheder mellem de tidligere partnere.

Andre livsændringer:

Andre livsændringer som f.eks. fødslen af et nyt barn, flytning til en anden by eller land, eller ændringer i barnets behov kan også kræve en revurdering af børnebidraget. Disse ændringer kan kræve tilpasninger i både størrelsen og strukturen af det eksisterende børnebidrag.

Hvordan man håndterer ændringer:

 • Dokumentation: Det er afgørende at dokumentere alle væsentlige ændringer i din økonomiske og personlige situation. Denne dokumentation vil være nødvendig, når du anmoder om en revision af børnebidraget.
 • Juridisk rådgivning: Overvej at søge rådgivning fra en advokat specialiseret i familieret. En advokat kan give vejledning om de bedste skridt i din specifikke situation og hjælpe med at sikre, at alle procedurer følges korrekt.
 • Kommunikation med den anden forælder: Hvis muligt, kommunikér åbent med den anden forælder om ændringerne. Dette kan bidrage til at finde en gensidig acceptabel løsning og undgå unødvendige konflikter.
 • Officiel anmodning om ændring: Indsend en officiel anmodning om ændring af børnebidraget til de relevante myndigheder. Dette skal inkludere detaljeret dokumentation for de ændringer, der har fundet sted, samt en forklaring på, hvorfor en ændring i børnebidraget er nødvendig.

Der er mange ting at holde styr på i processen med børnebidrag. Skal vi holde styr på regnskabet eller bogføringen for dig imens? I Stadsrevisionen har vi +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og står klar til at hjælpe dig.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Samarbejde om børnenes bedste

Børnebidrag er mere end blot en finansiel transaktion mellem forældre; det er en integreret del af det bredere samarbejde om at sikre børnenes trivsel. Et vellykket samarbejde mellem forældre kan have en markant positiv indvirkning på børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Her er nogle strategier, som forældre kan anvende for at samarbejde effektivt og skabe den bedst mulige støtte for deres børn.

Etablering af effektiv kommunikation:

Kommunikation er grundlaget for ethvert godt samarbejde. Forældre bør stræbe efter åben, ærlig og respektfuld kommunikation. Det er vigtigt at:

 • Bruge klar og direkte sprog for at undgå misforståelser.
 • Være lyttende og empatisk over for den anden forælders synspunkter og bekymringer.
 • Holde fokus på barnets behov frem for personlige uenigheder eller tidligere konflikter.

Udvikling af en samarbejdsaftale:

For at undgå konflikter kan det være en god idé at udvikle en samarbejdsaftale, der dækker de vigtigste aspekter af barnets liv, såsom:

 • Uddannelse: Hvordan og hvornår beslutninger om skole og uddannelse skal træffes.
 • Sundhed: Aftaler om lægebesøg, tandlægebesøg og eventuelle medicinske behandlinger.
 • Fritidsaktiviteter: Hvordan aktiviteter uden for skolen skal håndteres, og hvem der deltager i hvad.

Anvendelse af mægling og rådgivning:

Når uenigheder opstår, kan det være nyttigt at inddrage en neutral tredjepart såsom en mægler eller familierådgiver. Disse professionelle kan:

 • Hjælpe med at finde fælles grund og løsninger, der er acceptable for begge parter.
 • Tilbyde strategier og værktøjer til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde.
 • Støtte forældrene i at opretholde et positivt forældreskab, selv når de ikke længere bor sammen.

Prioritering af fleksibilitet:

Forholdene ændrer sig, og det vil være nødvendigt at justere aftaler over tid. Det er vigtigt, at begge forældre kan tilpasse sig ændringer i børnenes behov og deres egne livssituationer. Fleksibilitet kan:

 • Reducere stress for både børn og forældre.
 • Fremme en følelse af samarbejde og fælles ansvar.
 • Understøtte børnenes evne til at tilpasse sig nye omstændigheder.

Fokus på børnenes bedste:

I alle beslutninger og handlinger er det afgørende, at forældrene holder fokus på, hvad der er bedst for barnet. Dette inkluderer at sikre, at både emotionelle og økonomiske behov bliver opfyldt. Børnebidrag, mens det er en vigtig del af det økonomiske fundament, bør ses i sammenhæng med den bredere opgave med at sikre et lykkeligt og sundt opvækstmiljø.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Børnebidrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Børnebidrag er en økonomisk støtte, som en forælder betaler til den anden for at dække dele af omkostningerne forbundet med et barns opfostring og daglige leveomkostninger, når forældrene ikke bor sammen.

Børnebidrag skal bruges til at dække barnets basale leveomkostninger samt eventuelle ekstra udgifter som skolegang, fritidsaktiviteter og særlige medicinske behov. Formålet er at sikre, at barnet opretholder en standard i tråd med forældrenes økonomiske kapacitet.

Børnebidrag er penge, som den ene forælder betaler til den anden for at støtte barnets opfostring, og er afhængig af forældrenes indkomst og aftaler om samvær. Børnepenge derimod er en offentlig ydelse udbetalt af staten til alle forældre uafhængigt af indkomst, til at hjælpe med at dække udgifter til børns opfostring.

Børnebidrag kan modtages af den forælder, der er den primære omsorgsperson, hvor barnet primært bor. Denne støtte sikres typisk, når den anden forælder ikke deler bolig med barnet, og det antages, at den ikke-bopælsforælder bidrager økonomisk til barnets behov.

Signifikante ændringer i forældrenes liv, som jobskifte, ændringer i ægteskabelig status eller flytning, kan nødvendiggøre en justering af børnebidraget. Det er vigtigt at rapportere sådanne ændringer til de relevante myndigheder, så børnebidraget kan tilpasses for at afspejle de nye økonomiske forhold.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: