Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afgiftspantebrev

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er en unik type pantebrev, der spiller en central rolle i forvaltningen af tinglysningsafgifter. I henhold til Tinglysningsafgiftsloven kan man ved oprettelsen af et nyt pantebrev få mulighed for at fratrække hovedstolen fra et eksisterende pantebrev i den nye hovedstol, før tinglysningsafgiften beregnes. Dette tillader i praksis en form for “genbrug” af den afgift, der allerede er betalt på det tidligere pantebrev, selv ved ejerskifte. Hovedstol indikerer det beløb, man har lånt. 

Hovedformålet med et afgiftspantebrev er at minimere omkostningerne ved betaling af tinglysningsafgift under oprettelse af et nyt pantebrev. For at forstå essensen af et afgiftspantebrev er det vigtigt at kende principperne bag et standard pantebrev og reglerne for tinglysning.

Pantebreve og tinglysning

Når du køber en ny bolig, vil de fleste have behov for at optage et boliglån. I den forbindelse vil långiveren ofte kræve sikkerhed for lånet, hvilket typisk opnås ved, at du giver dem pant i din bolig. Dette sker ved oprettelsen af et pantebrev – i dette tilfælde et ejerpantebrev – som er et bevis på, at der eksisterer et låneforhold.

For at gøre et pantebrev gyldigt, skal det tinglyses. Når du tinglyser et pantebrev, skal du som udgangspunkt altid betale en afgift. Afgiften svarer til 1,5 pct. af det pantsikrede beløb – det som også kaldes for “hovedstolen” – plus en fast afgift på 1.850 kr. Det betyder, at din tinglysningsafgift afhænger af, hvor stor den tinglyste gæld er. Hvis lånebeløbet i pantebrevet eksempelvis er 1.000.000 kr., så udgør tinglysningsafgiften 15.000 kr. + den faste afgift på 1.850 kr.

I nogle situationer kan udgangspunktet fraviges, og du kan blive fritaget fra at skulle betale denne tinglysningsafgift. Fritagelse kaldes et afgiftsfritagelsesgrundlag. Det er her, at afgiftspantebrevet kommer ind i billedet.

Hvordan fungerer et afgiftspantebrev?

Når du skal erhverve en ny ejendom, kan implementeringen af et afgiftspantebrev være en betydelig økonomisk fordel. Hvis du allerede har et eksisterende pantebrev fra et tidligere boligkøb, hvor tinglysningsafgiften er betalt, kan afgiftspantebrevet muliggøre fritagelse fra betaling af yderligere tinglysningsafgift ved oprettelse af nye pantebreve. Dette gælder særligt, hvis du flytter fra en bolig til en anden, og du dermed står med et ubrugt afgiftsfritagelsesgrundlag fra det gamle pantebrev. Denne ubrugte afgiftsfritagelse kan så anvendes til at reducere eller eliminere den afgift, der skal betales ved tinglysning af et nyt pantebrev. Det fungerer som en form for akkumuleret rabat, som kan anvendes til at nedsætte fremtidige omkostninger.

En vigtig forudsætning for anvendelsen af et afgiftspantebrev er, at hovedstolen i det nye pantebrev skal være mindre end eller lig med hovedstolen i det gamle pantebrev, hvorfra afgiftsfritagelsesgrundlaget stammer. Det er vigtigt at forstå, at et afgiftspantebrev ikke repræsenterer et gældsforhold, men udelukkende fungerer som et økonomisk værktøj til at minimere omkostningerne ved tinglysningsafgifter på fremtidige pantebreve.

Eksempel på afgiftspantebrev

Antag, at du har et pantebrev på en hovedstol af 1.500.000 kr., hvor tinglysningsafgiften allerede er betalt. Når dette pantebrev er fuldt indfriet, vil du have et ubrugt afgiftsfritagelsesgrundlag på netop 1.500.000 kr. Dette beløb er nu tilgængeligt for dig til fremtidig anvendelse i tinglysningssammenhæng.

Efter indfrielsen skal det gamle pantebrev mærkes med en erklæring om, at det nu skal betragtes som et afgiftspantebrev. Denne statusændring registreres i tingbogen, hvor det tydeliggøres, at det tidligere pantebrev nu har afgiftsmæssig relevans og det specificerede afgiftsfritagelsesgrundlag.

Når du så vælger at oprette et nyt pantebrev for en ny ejendom med en hovedstol på, for eksempel, 1.000.000 kr. – som er mindre end dit tilgængelige afgiftsfritagelsesgrundlag – kan du benytte dit afgiftspantebrev. Dette betyder, at du undgår at betale tinglysningsafgift for de 1.000.000 kr., hvilket sparer dig for en afgift på op til 15.000 kr. Afgiftspantebrevet viser sig hermed som et værdifuldt værktøj i økonomisk planlægning ved køb af fast ejendom.

Hvordan opretter jeg et afgiftspantebrev?

For at oprette et afgiftspantebrev, når der findes et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag, findes der primært to metoder.

Første metode involverer brugen af ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag fra et eksisterende pantebrev. For at benytte dette grundlag i det digitale tinglysningssystem, skal du oprette et nyt afgiftspantebrev, hvor hovedstolen nøjagtigt matcher det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Dette sikrer, at du maksimalt udnytter de økonomiske fordele ved afgiftspantebrevet ved fremtidige tinglysninger.

Vil du også gerne sikre dig, at du udnytter de økonomiske fordele, der kan være ved dine skatteforhold? Vi forstår, at enhver krone tæller i en virksomhed. Derfor tilbyder Stadsrevisionen skatteoptimeringstjenester, der skal hjælpe med at mindske din virksomheds skattebyrde gennem lovlige og effektive strategier. Lad os sammen finde vejen til en mere profitabel forretning. 

Ønsker du skræddersyet til at finde vejen til en mere profitabel forretning?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Den anden metode benyttes, når et pantebrev er blevet fuldt indfriet—det vil sige, at lånet er betalt helt ud. I dette tilfælde kan pantebrevet omformes til et afgiftspantebrev ved at tilføje en påtegning om dets nye formål. Dette kræver en formel registrering i tingbogen, der bekræfter pantebrevets nye funktion som afgiftspantebrev.

Hvordan omdannes et indfriet pantebrev til et afgiftspantebrev?

Når et pantebrev er indfriet og endnu ikke aflyst i tingbogen, kan det transformeres til et afgiftspantebrev. For at gennemføre denne transformation, skal der påføres en erklæring på pantebrevet, som dokumenterer dets nye status som afgiftspantebrev. Desuden er det vigtigt, at denne ændring bliver officielt registreret i tingbogen, hvilket sikrer, at pantebrevet anerkendes for sin afgiftsmæssige værdi fremadrettet. Ved brug af det indfriede pantebrev som afgiftspantebrev undgår du yderligere tinglysningsafgifter, men det er vigtigt at “nedlyse” det benyttede afgiftsfritagelsesgrundlag i tinglysningssystemet.

Tinglysningsafgiftsloven

Ifølge Tinglysningsafgiftsloven kan købere af fast ejendom opnå økonomiske fordele ved at modregne værdien af et eksisterende pantebrev ved beregning af tinglysningsafgifter for nye pantebreve. Hvis det gamle pantebrevs beløb overgår det nye, opstår der et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag, som kan registreres gennem et afgiftspantebrev. Dette giver mulighed for betydelige besparelser, idet køberen kan undgå en del af den påkrævede tinglysningsafgift.

Tinglysning

For at sikre og bevare det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, skal afgiftspantebrevet tinglyses. Dette skridt er afgørende for at “gemme” det overskydende beløb i stempelafgift, som kan anvendes ved senere finansieringsbehov. Når et nyt lån optages og et tilhørende pantebrev tinglyses, vil afgiftspantebrevet blive modregnet, hvilket medfører direkte økonomisk besparelse for ejeren. Afgiftspantebrevets hovedstol fastsættes lig med det disponible afgiftsfritagelsesgrundlag og kan ikke øges, selvom ejendommen måtte huse flere afgiftspantebreve.

Hvad er betingelserne for brug af afgiftspantebrev?

For at anvende et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag kræves det, at dette først formelt overføres til et afgiftspantebrev. Dette afgiftspantebrev skal oprettes i det digitale tinglysningssystem, og dets hovedstol skal nøjagtigt afspejle det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Denne proces er afgørende, både når du køber en bolig og når du skal optage et nyt realkreditlån, idet du som køber kan drage fordel af den tidligere ejers betalte tinglysningsafgift, som er tilknyttet ejendommen og ikke den enkelte person.

Hvad koster det at oprette et afgiftspantebrev?

Oprettelsen af et afgiftspantebrev, hvorved et eksisterende pantebrev omdannes, medfører ingen tinglysningsafgift. Det er normalt kreditinstituttet, der håndterer tinglysningen af afgiftspantebrevet, enten i forbindelse med aflysning af et gammelt lån eller ved nedlysning af pantebrevet.

Hvordan kan afgiftspantebrev bruges ved optagelse af realkreditlån?

Når der skal optages et nyt realkreditlån, er et afgiftspantebrev et effektivt værktøj til at reducere eller helt eliminere den betydelige tinglysningsafgift, som normalt ville være betalt til tinglysningsretten. Dette skaber en finansiel fordel ved at mindske omkostningerne i forbindelse med lånoptagelsen.

Det er vigtigt at vide, at nøje bogføring er afgørende for enhver virksomhed, der søger lån eller investeringer. Långivere og investorer kræver præcise registreringer af virksomhedens indtægter og udgifter for at kunne bedømme dens risiko og profitabilitet. At have en kompetent bogholder til at vedligeholde og strukturere disse informationer kan markant forbedre dine muligheder for at opnå den nødvendige finansiering. Det kan vi hjælpe dig med i Stadsrevisionen. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal du være en af dem?

Mangler du professionel hjælp til din bogføring?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for fast og personlig rådgivning.

Er der nogen ulemper ved at bruge et afgiftspantebrev?

Selvom et afgiftspantebrev ikke repræsenterer en låneforpligtelse, og der således ikke er direkte ulemper ved dets eksistens, er det vigtigt at forstå, hvordan og hvornår det kan anvendes. Afgiftspantebrevet ligger latent på ejendommen indtil det eventuelt skal benyttes, hvilket ikke indebærer nogen økonomisk risiko for ejeren. Ved behov for nye lån kan långiveren aktivere afgiftspantebrevet ved at påtegne det nødvendige dokument, hvilket muliggør en besparelse på den fremtidige tinglysningsafgift.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om afgiftspantebrev

Nej, et afgiftspantebrev er ikke en gæld. Et afgiftspantebrev repræsenterer et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag fra et tidligere tinglyst pantebrev. Dets formål er at reducere eller eliminere tinglysningsafgiften ved oprettelse af nye pantebreve. Det indebærer ingen forpligtelser eller gældsbyrder for ejeren.

Du har sandsynligvis et afgiftspantebrev, fordi du tidligere har tinglyst et pantebrev, hvor der blev betalt en tinglysningsafgift. Afgiftspantebrevet muliggør, at du kan genbruge dette ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag til at spare på tinglysningsafgiften ved fremtidige pantebreve på ejendommen. Det er en økonomisk fordel, der følger med ejendommen og kan overdrages til nye ejere.

Ejeren af et afgiftspantebrev er typisk den person eller entitet, der ejer den ejendom, hvorpå pantebrevet er registreret. Da afgiftspantebrevet er knyttet til ejendommen og ikke til en specifik person, overgår det til den nye ejer ved salg af ejendommen.

Oprettelse af et afgiftspantebrev er generelt omkostningsfrit, da det involverer omregistrering eller genbrug af et eksisterende, allerede betalt afgiftsfritagelsesgrundlag. Den eneste omkostning kan være administrative gebyrer fra kreditinstitutter eller tinglysningsretten for håndteringen af dokumenterne i det digitale tinglysningssystem.

Ved ejendomshandel overføres afgiftspantebrevet automatisk sammen med ejendommen til den nye ejer. Det er, fordi afgiftspantebrevet er knyttet til ejendommen og ikke ejeren. Dette sikrer, at den nye ejer kan drage fordel af det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, som tidligere ejere har opbygget, og fortsat nyde godt af mulige besparelser på tinglysningsafgifter i fremtiden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: